Невідкладна міні-холецистектомія із зовнішнім дренуванням холедоха у профілактиці тяжкого біліарного сепсису

Автор(и)

  • O. V. Kapshytar

DOI:

https://doi.org/10.11603/2414-4533.2016.1.5879

Анотація

Із 571 хворого на гострий холецитит, яким виконано міні-холецистектомію з правостороннього вертикального трансректального міні-лапаротомного оператиційного доступу в 30 (5,3 %) пацієнтів із патологією гепатикохоледоха, ускладненого механічною жовтяницею, після її корекції виконано зовнішнє дренування холедоха. Перебіг жовтяниці склав 3–14 діб. Лейкоцитарний індекс інтоксикації коливався в межах 3,5–7,5 од, SIRS не перевищив 1,5, SOFA – ≥ 4. Із жовчі мікрофлори висіяно у 86,7 % хворих, із крові – у 6,7 % пацієнтів. Після міні-холецистектомії холедох дреновано за Холстедом у 27 (90 %) пацієнтів та за Вишневським – у 3 (10 %). Після системної та локальної терапії на 14–16 добу виконано фістулохолангіографію, резидуальний холедохолітіаз встановлено у 3 (10 %) хворих. Виконано ендоскопічну папілосфінктеротомію (літо екстракція – 2 пацієнтам, не вдалось провести одному хворому через конкремент діаметром 1,5 см-1).

         Релапаротомія знадобилась у 2 (6,6 %) пацієнтів. Із них в одної (50 %) хворої її проведено після невдалої спроби літоекстракції та в одного (50 %) – після розвитку алкогольного делірію та самовільного видалення із холедоха дренажу за Холстедом. Виконано холедохолітотомію (1) та повторне дренування холедоха за Холстедом.

         Таким чином, завдяки короткочасній передопераційній підготовці, міні холецистектомії із зовнішнім дренуванням холедоха в ранні терміни після госпіталізації, системній консервативній та локальній терапії вдалось уникнути тяжкого біліарного сепсису.

Посилання

Багненко С. Ф. Современные подходы к этиологии, патогенезу и лечению холангита и билиарного сепсиса / С. Ф. Багненко, С. А. Шляпников, А. Ю. Корольков // Бюллетань сибирской медицины. – 2007. – № 3. – С. 27–32.

Борисенко В. Б. Билиарный сепсис: критерии постановки диагноза / В. Б. Борисенко // Шпитальна хірургія. – 2013. – № 3. – С. 116.

Капшитарь А. В. Холецистэктомия из мини-доступа у больных острым холециститом, осложнённым механической желтухой / А. В. Капшитарь // Актуальные проблемы хирургической гепатологии : материалы XX Международного конгресса Ассоциации хирургов-гепатологов стран СНГ, 18–20 сент. 2013 г., г. Донецк. – Донецк : Издатель А. Ю. Заславский. – 2013. – С. 104–105.

Кондратенко П. Г. Комплексное лечение обтурационной желтухи и гнойного холангита при желчнокаменной болезни / П. Г. Кондратенко, А. А. Стукалло // Клінічна хірургія. – 2007. – № 2–3. – С. 73.

Корольков А. Ю. Острый холангит и билиарный сепсис (патогенез, диагностика, профилактика и лечение) : автореф. дис. на соискание учёной степени докт. мед. наук : спец. 14.00.27 ‟хирургияˮ / А. Ю. Корольков ; Гос. общеобразовательное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. – Санкт-Петербург, 2009. – 28 с.

Криворучко І. А. Діагностика та лікування хворих на абдомінальний сепсис / І. А. Криворучко, М. С. Повеліченко, Ю. А. Іванова // Галицький лікарський вісник. – 2012. – Т. 19, № 3. – С. 73–75.

Минимально инвазивная хирургия патологии желчных протоков / М. Е. Ничитайло, В. В. Грубник, А. Л. Ковальчук [и др.]. – К. : Здоров’я, 2005. – С. 54–57.

Острый холангит и билиарный сепсис / В. В. Хацко, А. Д. Шаталов, В. Н. Войтюк [и др.] // Український журнал хірургії. – 2013. – № 2. – С. 152–156.

Профилактика развития билиарного сепсиса / Ф. И. Махмадов, К. М. Курбонов, Н. М. Даминова [и др.] ; XI съезд хирургов России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.Laparoscopy.ru.EndoХирургия. XI съезд хирургов России.

Ярешко В. Г. Хирургическая тактика при осложнённой желчнокаменной болезни / В. Г. Ярешко, Ю. А. Михеев, Н. С. Перегуда // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения : nруды КГМУ им. С. И. Георгиевского. – Симферополь, 2008. – Т. 144, ч. 1. – С. 285–287.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-01

Як цитувати

Kapshytar, O. V. (2016). Невідкладна міні-холецистектомія із зовнішнім дренуванням холедоха у профілактиці тяжкого біліарного сепсису. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (1). https://doi.org/10.11603/2414-4533.2016.1.5879

Номер

Розділ

З ДОСВІДУ РОБОТИ