МОЖЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ ОСВІТИ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Автор(и)

  • I. V. Kozlova Івано-Франківський національний медичний університет
  • S. V. Fedorov Івано-Франківський національний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.2.7620

Ключові слова:

дистанційна освіта, технології, загальна практика – сімейна медицина.

Анотація

Мета роботи – окреслити проблеми впровадження дистанційної форми навчання у процес післядипломного удосконалення лікарів.

Основна частина. У статті наведені основні проблеми впровадження дистанційної форми навчання для слухачів циклів після дипломного удосконалення за спеціальністю “Загальна практика – сімейна медицина”. Розглянуті технології дистанційного навчання, необхідні зміни організаційних принципів навчання та заходи, спрямовані на вдосконалення навчального процесу.

Висновки. Впровадження дистанційного навчання вимагає вдосконалення та адаптації як до умов функціонування первинної ланки охорони здоров’я, так і до суб’єктивного сприйняття лікарями-спеціалістами. Основою дистанційного навчання на післядипломному етапі освіти лікаря є самостійна робота з використанням інформаційних технологій.

Біографії авторів

I. V. Kozlova, Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра терапії та сімейної медицини ННІ ПО

S. V. Fedorov, Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра терапії та сімейної медицини ННІ ПО

Посилання

Література:

Семкович Я.В. Дистанційне навчання як інноваційна форма організації післядипломної освіти лікарів / Я.В. Семкович // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – 2014. - №7. – С.49-50.

Рыбакова Н.Н., Цуканов А.Ю. Организация дистанционного обучения специалистов в последипломном образовании / Н.Н. Рыбакова, А.Ю. Цуканов // Омский научный вестник. – 2014. - Выпуск № 2 (126). – С. 90-95.

Ляхоцька Л., Ляхоцька М. Електронне навчання лікарів / Л. Ляхоцька, М. Ляхоцька // Теорія та методика управління освітою. – 2012. - № 8. – С.1-18.

Єщенко А.В. Використання дистанційного навчання в системі післядипломної освіти: сучасне і майбутнє / А.В.Єщенко // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2013. - № 2 (10). – С. 5-10.

Скрипник Л.М. До питання впровадження дистанційної освіти в процес навчання лікарів загальної практики – сімейної медицини / Л.М. Скрипник // Галицький лікарський вісник. – 2013. – Т.2, №1. – С.112-115.

Симчич Х.С. Перспективи та проблеми безперервної освіти в сімейній медицині / Х.С. Симчич // Буковинський медичний вісник. - 2016. – Том 20, №4 (80). – С.246-249.

Юзбашева Г.С. Дистанційне навчання у післядипломній освіті як науковий суспільний пріоритет / Г.С.Юзбашева // Педагогічний альманах. – 2011. - Вип.11. – С. 220-226.

Скрипник Л.М. Дистанційна медична освіта: сучасні реалії та проблеми / Л.М. Скрипник // Архів клінічної медицини. – 2012. - №2(18). - С. 116-118.

References:

Semkovych Ia.V. (2014). Dystantsiine navchannia yak innovatsiina forma orhanizatsii pisliadyplomnoi osvity likariv [Distance learning as an innovative postgraduate education]. Naukovyi visnyk mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu [International Humanitarian University Herald], no 7. – pp. 49-50 (In Ukrainian).

Rybakova N.N., Tsukanov A.Yu. (2014). Organizatsiya distantsionnogo obucheniya spetsialistov v poslediplomnom obrazovanii [Organization of remote training of specialists in postgraduate education]. Omskii nauchnyi vestnik [Omsk Scientific Bulletin], no 2 (126). – pp. 90-95 (In Russian).

Liakhotska L., Liakhotska M. (2012). Elektronne navchannia likariv [Electronic training doctors]. Teoriia ta metodyka upravlinnia osvitoiu [The Theory and Methods of Education Management]. – no 8. – pp. 1-18 (In Ukrainian).

Ieshchenko A.V. (2013). Vykorystannia dystantsiinoho navchannia v systemi pisliadyplomnoi osvity: suchasne i maibutnie [The use of distance education in postgraduate education: the present and the future]. Problemy bezperervnoi medychnoi osvity ta nauky [Problems of uninterrupted medical training and science], no 2 (10). – pp. 5-10 (In Ukrainian).

Skrypnyk L.M. (2013). Do pytannia vprovadzhennia dystantsiinoi osvity v protses navchannia likariv zahalnoi praktyky – simeinoi medytsyny [On the implementation of distance education in learning process of family doctors]. Halytskyi likarskyi visnyk [Galician Medical Journal], Vol.2, no 1. – pp. 112-115 (In Ukrainian).

Symchych Kh.S. (2016). Perspektyvy ta problemy bezperervnoi osvity v simeinii medytsyni [Prospects and challenges of continuing education in family medicine]. Bukovynskyi medychnyi visnyk [Bukovinian Medical Herald], Vol. 20, no 4 (80). – pp. 246-249 (In Ukrainian).

Iuzbasheva H.S. (2011). Dystantsiine navchannia u pisliadyplomnii osviti yak naukovyi suspilnyi priorytet [Distance learning in postgraduate education as a research public priority] Pedahohichnyi almanakh [Pedagogical Almanac], Iss.11. – pp. 220-226 (In Ukrainian).

Skrypnyk L.M. (2012). Dystantsiina medychna osvita: suchasni realii ta problemy [Distance medical education: current issues and realities] Arkhiv klinichnoi medytsyny [Archive of Clinical Medicine], no 2 (18). – pp. 116-118 (In Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-24

Як цитувати

Kozlova, I. V., & Fedorov, S. V. (2017). МОЖЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ ОСВІТИ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ. Медична освіта, (2). https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.2.7620

Номер

Розділ

Вдосконалення вищої медичної освіти