ОСОБЛИВОСТІ СИМУЛЯЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ПЕДІАТРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

  • O. R. Boyarchuk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • I. B. Chornomydz ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • T. O. Vorontsova ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • M. I. Kinash ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”

Анотація

У статті викладено досвід проведення занять з педіатрії у симуляційному центрі Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. Проаналізовано основні переваги симуляційного навчання, та висвітлено методики викладання занять з педіатрії, а зокрема пропедевтичної педіатрії, догляду за хворими та сестринської практики,  використовуючи технічні можливості симуляційного центру університету.

Посилання

Vykorystannya metodyk symulyatsiynoho navchannya u pidvyshchenni profesiynoyi kompetentsiyi likariv ta paramedykiv na kafedrakh DZ “ZMAPO MOZ Ukrayiny” / O. S. Nykonenko, S. D. Shapoval, S. M. Dmytriyeva, T. O. Hrytsun // Medychna osvita. – 2016. – № 2. – S. 120–123.

Stvorennya symulyatsiynoho tsentru: zasady ta kerivni nastanovy. Dosvid Prohramy “Zdorovʺya materi ta dytyny” : posibnyk. – K. : Vistka, 2015. – 56 s.

Dorozhnya karta virtualʹnoyi kliniky / M. D. Bitchuk, I. V. Zavhorodniy, D. P. Pertsev, ZH. I. Lohvinova // Symulyatsiyne navchannya v systemi pidhotovky medychnykh kadriv : materialy L navch.-metod. konf., prysvyachenoyi 212-y richnytsi vid dnya zasnuvannya (Kharkiv, 30 lystopada 2016 roku). – Kharkiv : KHNMU, 2016. – S. 22–24.

Symulyatsiyne navchannya na kafedri propedevtyky pediatriyi № 2 / V. A. Klymenko, H. S. Syvoplyas-Romanova, YU. V. Karpushenko [ta in.] // Symulyatsiyne navchannya v systemi pidhotovky medychnykh kadriv: materialy L navch.-metod. konf., prysvyachenoyi 212-y richnytsi vid dnya zasnuvannya (Kharkiv, 30 lystopada 2016 roku). – Kharkiv : KHNMU, 2016. – S. 61–63.

Rolʹ symulyatsiynoho navchannya u protsesi pidhotovky bakalavra ta mahistra medytsyny za fakhom “Medsestrynstvo” / T. S. Ospanova, T. V. Bezditko, M. V. Panchenko [ta in.] // Symulyatsiyne navchannya v systemi pidhotovky medychnykh kadriv : materialy L navch.-metod. konf., prysvyachenoyi 212-y richnytsi vid dnya zasnuvannya (Kharkiv, 30 lystopada 2016 roku). – Kharkiv : KHNMU, 2016. – S. 121–124.

Rozvytok praktychno-oriyentovanoho ta symulyatsiynoho navchannya v Ternopilʹsʹkomu derzhavnomu medychnomu universyteti imeni I. YA. Horbachevsʹkoho / M. M. Korda, A. H. Shulʹhay, A. A. Hudyma, S. Y. Zaporozhan // Medychna osvita. – 2016. – № 2. – S. 54–57.

Опубліковано
2017-02-21
Як цитувати
Boyarchuk, O. R., Chornomydz, I. B., Vorontsova, T. O., & Kinash, M. I. (2017). ОСОБЛИВОСТІ СИМУЛЯЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ПЕДІАТРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Медична освіта, (4). https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2016.4.7305
Номер
Розділ
Досвід з організації навчальної роботи