РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

  • V. V. Shukhtin Одеський національний медичний університет
  • S. H. Коtiuzhynska Одеський національний медичний університет
  • T. L. Lіebіedіevа ДП “Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України”, Одеса
  • I. M. Shukhtina Одеський національний медичний університет

Анотація

У статті розглянуті основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти, які створюють умови для поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях. Автори статті аналізують ключові проблеми розвитку системи освіти, підвищення якості професійної підготовки фахівців, законодавчого регулювання розвитку системи вищої освіти в Україні в контексті Болонського процесу.  Висвітлено стан і перспективи змін освітньої системи України в аспектах використання та вдосконалення різних засобів забезпечення якості навчального процесу і заключних освітніх кваліфікацій. Розглянуто проблемні фактори функціонування вищої освіти України під кутом зору нагальних потреб модернізації вітчизняного освітнього середовища, тобто приведення його у відповідність до імперативних вимог сучасності. Особлива увага приділяється міжнародному співробітництву в галузі освіти, інтеграції національної освіти до міжнародного освітянського простору. 

Посилання

Monitorynh intehratsiyi ukrayinsʹkoyi systemy vyshchoyi osvity v Yevropeysʹkyy prostir vyshchoyi osvity ta naukovoho doslidzhennya: monitorynh. doslidzh. : analit. zvit / Mizhnarod. blahod. fond “Mizhnarod. fond doslidzh. osvit. polityky” ; za zah. red. T. V. Finikova, O. I. Sharova. – K. : Takson, 2014. – 144 s. – Bibliohr.: s. 130–143.

Ryevnivtseva O. V. Systema vyshchoyi osvity Ukrayiny: finansovi aspekty suchasnykh problem rozvytku / O. V. Ryev¬nivtseva // Demohrafiya ta sotsialʹna ekonomika. – 2010. – № 2 (14). – S. 36–45.

Sovmestnaya deklaratsyya o harmonyzatsyy arkhytektury evropeyskoy systemy vyssheho obrazovanyya chetyrekh mynystrov, predstavlyayushchykh Velykobrytanyyu, Hermanyyu, Frantsyyu y Ytalyyu (h. Paryzh, Sorbonna, 25 maya 1998 hoda) [Élektronnyy resurs]. – Rezhym dostupa : http://www.france-jus.ru/upload/docs/Declaration_Sorbonne.pdf.

Zona evropeyskoho vyssheho obrazovanyya. Sovmestnoe zayavlenye evropeyskykh mynystrov obrazovanyya (h. Bolonʹya, 19 yyunya 1999 hoda) [Élektronnyy resurs]. – Rezhym dostupa : http://lpehea.in.ua/sites/default/files/documents/2014/10/07/2._bolonskaya_deklaraciya_1999.pdf.

Nakaz MON Ukrayiny vid 23.01.2004 r. № 48 “Pro provedennya pedahohichnoho eksperymentu z kredytno-modulʹnoyi systemy orhanizatsiyi navchalʹnoho protsesu” [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://old.mon.gov.ua/images/files/osvita/evrointehraciya/mon_48.doc.

Nakaz MON Ukrayiny vid 20.10.2004 r. № 812 “Pro osoblyvosti vprovadzhennya kredytno-modulʹnoyi systemy orhanizatsiyi navchalʹnoho protsesu” [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://old.mon.gov.ua/images/files/osvita/evrointehraciya/mon_812.doc.

Nakaz MON Ukrayiny vid 30.12.2005 r. № 774 “Pro vprovadzhennya kredytno-modulʹnoyi systemy orhanizatsiyi navchalʹnoho protsesu” [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://old.mon.gov.ua/images/files/osvita/evrointehraciya/mon_774.doc.

Nakaz MON Ukrayiny vid 16.10.2009 r. № 943 “Pro zaprovadzhennya u vyshchykh navchalʹnykh zakladakh Ukrayiny Yevropeysʹkoyi kredytno-transfernoyi systemy” [Elektron¬nyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://old.mon.gov.ua/images/files/osvita/evrointehraciya/943.doc.

Spilʹnyy nakaz MONmolodʹsport Ukrayiny ta Minsotspolityky Ukrayiny vid 20.04.2012 r. № 488225 “Pro zatverdzhennya planu zakhodiv shchodo vprovadzhennya Natsio¬nalʹnoyi ramky kvalifikatsiy” [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://old.mon.gov.ua/images/files/osvita/evrointehraciya/488.doc.

Lyst MON Ukrayiny vid 26.02.2010 r. № 1/9-119 “Pro metodychni rekomendatsiyi shchodo zaprovadzhennya Yevropeysʹkoyi kredytno-transfernoyi systemy ta yiyi klyuchovykh dokumentiv u vyshchykh navchalʹnykh zakladakh” [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://old.mon.gov.ua/images/files/osvita/evrointehraciya/list_mon_119.doc.

Lyst MON Ukrayiny vid 10.06.2010 r. № 1/9-409 “Shchodo zaprovadzhennya Dodatka do dyploma yevropeysʹkoho zrazka” [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://old.mon.gov.ua/images/files/osvita/evrointehraciya/1_9_409.doc.

Lyst MON Ukrayiny vid 08.02.2016 r. № 1/9-67 “Pro zavershennya veryfikatsiyi pereliku spetsialʹnostey, z yakykh vyshchi navchalʹni zaklady hotovi v 2016 rotsi zdiysnyuvaty pryyom zdobuvachiv vyshchoyi osvity stupenya bakalavra (mahistra i spetsialista medychnoho, farmatsevtychnoho ta veterynarnoho spryamuvanʹ) na osnovi povnoyi zahalʹnoyi serednʹoyi osvity za byudzhetni koshty” [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normativ/5068.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 29.12.2010 r. № 1225 “Pro utvorennya mizhvidomchoyi robochoyi hrupy z pytanʹ rozroblennya ta vprovadzhennya Natsionalʹnoyi ramky kvalifikatsiy” [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://old.mon.gov.ua/images/files/osvita/evrointehraciya/1225.doc.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 23.11.2011 r. № 1343 “Pro zatverdzhennya Natsionalʹnoyi ramky kvalifikatsiy” [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://old.mon.gov.ua/images/files/osvita/evrointehraciya/1341.rar.

Zakon Ukrayiny “Pro vyshchu osvitu” vid 01.07.2014 r. № 1556-VII (zi zminamy) [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Rusyn M. O. Etapy rehulyuvannya vyshchoyi osvity v Ukrayini v period nezalezhnosti / M. O. Rusyn // Porivnyalʹno-analitychne pravo. – 2015. – № 4. – S. 274–277.

Ilʹyich L. M. Uz·hodzhennya kvalifikatsiy z urakhuvannyam potreb rynku pratsi: problemy ta shlyakhy rozvʺyazannya / L. M. Ilʹyich // Demohrafiya ta sotsialʹna ekonomika. – 2015. – № 3 (25). – S. 173–184.

Basiy R. V. Standartyzatsiya medychnoyi osvity yak problema derzhavnoho upravlinnya v Ukrayini / R. V. Basiy // Publichne upravlinnya: teoriya ta praktyka. – 2013. – Vyp. 4. – S. 232–237.

Analitychnyy zvit za rezulʹtatamy doslidzhennya: “Otsinka potentsialu isnuyuchoyi systemy medychnoyi osvity/profesiynoho rozvytku (CME/CPD) dlya fakhivtsiv, shcho pratsyuyutʹ u sferi profilaktyky, diahnostyky ta likuvannya VIL-infektsiyi/SNIDu”. – K., 2015. – 169 s. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.hivreforminaction.org/wp-content/uploads/2015/10/CME-CPD-Ukr1.pdf.

Stratehiya reformuvannya vyshchoyi osvity v Ukrayini do 2020 roku (proekt). – K., 2014. – 75 s. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.tnpu.edu.ua/EKTS/strate2014.pdf.

Romanyuk M. D. Mihratsiyni zahrozy natsionalʹniy bezpetsi Ukrayiny: suchasni vyklyky, problemy podolannya / M. D. Romanyuk // Demohrafiya ta sotsialʹna ekonomika. – 2015. – № 3 (25). – S. 99–111.

Statystychna informatsiya “Finansovi rezulʹtaty velykykh ta serednikh pidpryyemstv do opodatkuvannya za vydamy ekonomichnoyi diyalʹnosti za sichenʹ – veresenʹ 2015 roku” [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : www.ukrstat.gov.ua.

Nakaz MOZ Ukrayiny vid 01.02.2016 r. № 51 “Pro zatverdzhennya Metodyky shchodo zabezpechennya statsionarnymy likarnyanymy lizhkamy u rozrakhunku na 10 tys. naselennya” [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0269-16.

Statystychna informatsiya “Zaklady okhorony zdorovʺya” [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : www.ukrstat.gov.ua.

Nakaz MOZ Ukrayiny vid 23.02.2000 r. № 33 “Pro shtatni normatyvy ta typovi shtaty zakladiv okhorony zdorovʺya” (zi zminamy) [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20000223_33n.html.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 22 serpnya 1996 r. № 992 “Pro Poryadok pratsevlashtuvannya vypusknykiv vyshchykh navchalʹnykh zakladiv, pidhotovka yakykh zdiysnyuvalasʹ za derzhavnym zamovlennyam” [Elektron¬nyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/992-96-%D0%BF.

Zakonoproekt № 3628 “Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny (shchodo stabilizatsiyi finansovoho stanu derzhavy ta udoskonalennya okremykh polozhenʹ sotsialʹnoyi polityky)” [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3628&skl=9.

Intervʺyu pershoho zastupnyka Ministra osvity i nauky Ukrayiny Inny Sovsun informatsiynomu ahent·stvu “Ukrayinsʹki novyny”, 22.12.2015 r. [Elektron¬nyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://ukranews.com/interview/2015/12/22/685.

Опубліковано
2016-11-22
Як цитувати
Shukhtin, V. V., КоtiuzhynskaS. H., LіebіedіevаT. L., & Shukhtina, I. M. (2016). РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Медична освіта, (3). https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2016.3.6907
Номер
Розділ
Вдосконалення вищої медичної освіти