ДІАГНОСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2023.3.14271

Ключові слова:

майбутні лікарі, відповідальність, цінності, професійна етика, медична деонтологія, мотивація, саморозвиток

Анотація

У статті представлено результати дослідження професійної відповідальності студентів – майбутніх лікарів. Професійна відповідальність майбутнього лікаря являє собою особистісно-професійну якість фахівця медичної галузі, що виникає на основі знань про норми і правила фахової діяльності на засадах професійної етики, виявляється в сумлінному ставленні до виконання професійних функцій, в усвідомленому прийнятті цінностей професії, у переживанні почуття провини за неналежне виконання виробничих функцій і здатності до мобілізації зусиль задля збереження життя і здоров’я пацієнтів. У структурі професійної відповідальності ми виділяємо когнітивний, мотиваційно-ціннісний і діяльнісний компоненти.

Когнітивний компонент розкривається через такі критерії і показники, як обізнаність із нормами професійної етики лікаря, знання основ медичної деонтології, спроможність аналізувати причини і наслідки власних дій, усвідомлення необхідності діяти згідно з посадовими інструкціями і професійними вимогами, задоволеність вибором професії лікаря; усвідомлення відповідальності за свої дії перед пацієнтами, їхніми родичами, колегами, суспільством. Мотиваційно-ціннісний компонент професійної відповідальності відображає наявність морально-етичних позицій майбутнього лікаря, позитивне особистісне ставлення до морально-етичних норм медичної діяльності, орієнтацію на цінності гуманізму, збереження здоров’я і життя кожної людини, внутрішню мотивацію до дотримання принципів і норм медичної деонтології, прагнення до успіху в лікуванні пацієнта, до саморозвитку в професії. Діяльнісний компонент професійної відповідальності майбутнього лікаря знаходить вияв у сформованості практичних умінь встановлювати соціально прийнятні стосунки з пацієнтами та колегами на основі принципів медичної деонтології, у здатності до самоконтролю за відповідальними діями і вольового припинення дій, які суперечать нормам професійної етики.

Результати діагностики професійної відповідальності майбутніх лікарів – студентів 3–5 курсів медичних ЗВО виявили невисокий рівень сформованості мотиваційно-ціннісного і діяльнісного компонентів досліджуваної якості, що дає підстави говорити про потребу спеціальної роботи над розвитком відповідальності на етапі фахової підготовки. Важлива роль у розвитку професійної відповідальності майбутніх лікарів має бути відведена участі студентів у науково-дослідницькій роботі, громадській діяльності, залученню до волонтерської діяльності, доброчинних акцій і заходів на базі закладів охорони здоров’я.

Посилання

Hrevtsova, R. (2007). Pravovi pytannia vidnosyn mizh likarem i patsiientom [Legal questions of relations are between a doctor and patient]. Therapia. Ukrainskyi medychnyi visnyk – Therapia. Ukrainian medical announcer, 7-8, 77 [in Ukrainian].

Huz, V. (2013). Vidpovidalne stavlennia maibutnikh fakhivtsiv do profesiinoho navchannia yak chynnyk harmonizatsii osvitnoho prostoru [Responsible attitude of future specialists toward professional studies as a factor of harmonization of educational space]. Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity. Pedahohika i psykholohiia – Problems of modern pedagogical education. Pedago­gics and psychology, 40(1), 84-89 [in Ukrainian].

Deklaratsiia vidpovidalnosti Liudyny [Declaration of responsibility of Human]. Retrieved from: https://bhfamily.org/deklaratsiya-obovyazkiv-lyudyny/ [in Ukrainian].

Demkova, D. (2014). Fenomen vidpovidalnosti yak obiekt psykholohichnoho analizu [Phenomenon of responsibility as object of psychological analysis]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia «Psykholohiia» – The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University. A Series of “Psychologyˮ, 56(1121), 18-22 [in Ukrainian].

Kakhno, I. (2015). Osobystisne stanovlennia maibutnoho likaria v umovakh vyshchoho navchalnoho medychnoho zakladu [The personality becoming of future doctor is in the conditions of higher educational medical establishment]. Zbirnyk naukovykh prats «Problemy suchasnoi psykholohii» – Collection of Research Papers “Problems of Modern Psychologyˮ, 30, 257-267 [in Ukrainian].

Kuzminskyi, P. (2011). Vidpovidalnist u medychnii diialnosti (za materialamy literaturnykh dzherel) [Responsibility in Medical Practice (based on the literature)]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia to rozvytok – Public administration: improvement and development, 10. Retrieved from: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=364 [in Ukrainian].

Lypka, A. (2019). Vidpovidalnist osobystosti v kontekstakh zhyttievoho shliakhu i sotsialnoho povsiakdennia: psykholohichnyi aspekt [Personal responsibility in the contexts of life path and social everyday life: psychological aspect]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 1, 74-82 [in Ukrainian].

Manuilov, Y. (2011). Filosofskyi analiz problemy profesiinoi vidpovidalnosti [Philosophical Analysis of the Problem of Professional Responsibility]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia «Filosofiia, filosofiiaprava, politolohiia, sotsiolohiia» – The Bulletin of Yaroslav Mudryi National Law University. Series “Philosophy, philosophyoflaw, politicalscience, sociologyˮ, 8, 11-19 [in Ukrainian].

Podufalova, K. (2023). Formuvannia vidpovidalnoho stavlennia do pedahohichnoi diialnosti u studentiv pedahohichnoho koledzhu [The formation of a responsible attitude to pedagogical activity among the students of the pedagogical college]. Doctorʼs thesis. Vinnytsia: VSPU [in Ukrainian].

Pavlenkova, O., Kaskova, L., Amosova, L., Ulasevich, L., & Zelenska, V. (2023). Rol vykladacha vyshchoi shkoly u formuvanni svidomosti maibutnoho likaria [The role of a higher education teacher in shaping the consciousness of a future doctor]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk Ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii – Actual Problems of the Modern Medicine: Bulletin of Ukrainian Medical Stomatological Academy, 2, 104-106 [in Ukrainian].

Sviecharevska, V. (2012). Vidpovidalnist yak predmet psykholohichnoho piznannia [Responsibility as a subject of psychological cognition]. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology and society, 1(47), 93-99 [in Ukrainian].

Seniuta, I. (2007). Medychne pravo: pravo liudyny na okhoronu zdorovia [Medical law: the human right to health care]. Lviv: Astroliabiia [in Ukrainian].

Smetanskyi, M. (1994). Profesiina vidpovidalnist yak rysa osobystosti [Professional responsibility as a personality trait]. Ridna shkola – Native school, 1-2, 68-69 [in Ukrainian].

Titarenko, O. (2008). Istoriia rozvytku katehorii vidpovidalnist u sotsialnii filosofii [The History of the Development of the Category of Responsibility in Social Philosophy]. Humanitarnyi chasopys – Humanitarian Journal, 2, 122-129 [in Ukrainian].

Levy, N. (2016). Addiction, autonomy and informed consent: On and of the garden path. Journal of Medicine and Philosophy, 41, 56-73.

McCullough, L.B. (1998). John Gregory and the Invention of Professional Medical Ethics and the Profession of Medicine. Dordrecht, the Netherlands: Springer.

Nys, T. (2016). Autonomy, trust, and respect. Journal of Medicine and Philosophy, 41, 10-24.

Rotter, J.B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 80(1), 1-28.

Rotter, J.B. (1973). Social learning and clinical psychology. Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall NewYork: Johnson Reprint Corp.

Whitney, S.N., & McCullough, L.B. (2007). Physicians’ silent decisions: Because patient autonomy does not always come first. American Journal of Bioethics, 7, 33-38.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-05

Як цитувати

Дроненко, В. Г., & Ткач, А. А. (2023). ДІАГНОСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ. Медична освіта, (3), 46–53. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2023.3.14271

Номер

Розділ

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ