МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ – ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК У СТВОРЕННІ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2023.3.14104

Ключові слова:

вибіркові дисципліни, міжпредметна інтеграція, педіатрія, стоматологія

Анотація

У статті обґрунтовано переваги впровадження інтегративних технологій у навчальний процес медичних закладів вищої освіти при створенні робочих програм навчальних дисциплін за вибором. Доведено доцільність використання горизонтальної міждисциплінарної інтеграції у процесі професійної підготовки фахівців другого освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 228 «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона здоровʼя». Показано, що застосування міжпредметних звʼязків сприятиме поглибленому оволодінню знаннями і вміннями з різних дисциплін, формуванню нових фахових компетенцій із урахуванням особистих інтересів здобувачів вищої освіти, успішному конкурентоспроможному професійному розвитку.

Представлено аналіз змісту вибіркової дисципліни «Основи дитячої стоматології та профілактики стоматологічних захворювань» для студентів 5 курсу медичного факультету № 3 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, що передбачає поглиблення пізнавального досвіду майбутніх лікарів-педіатрів стосовно сучасних методів профілактики та лікування основних стоматологічних захворювань у дитячому віці: карієсу і некаріозних уражень твердих тканин зубів, хвороб пародонта і слизової оболонки ротової порожнини вірусної та мікробної етіології. Висвітлено звʼязок між тематичними планами робочих навчальних програм вибіркової дисципліни і дисципліни «Педіатрія, в тому числі дитячі інфекційні хвороби, клінічна імунологія та алергологія, медична генетика, виробнича лікарська практика (професійне навчання) дитячі та дитячі інфекційні хвороби». Вивчення дисципліни за вибором «Основи дитячої стоматології та профілактики стоматологічних захворювань» надасть широкі можливості здобувачам вищої медичної освіти щодо вдосконалення та оволодіння новими практичними навичками, розширення спектра фахових компетенцій, формування клінічного типу мислення, комплексного вирішення складних медичних завдань у невизначених умовах сьогодення, набуття необхідного професійного досвіду.

Посилання

Bidenko, N.V., Ostapko, O.I., & Koval, O.I. (2023). Vybirkovi dystsypliny – vazhlyva skladova u formuvanni fakhovykh kompetentnostei maibutnikh likariv – dytiachykh stomatolohiv [Elective disciplines are an important component in the formation of professional competences of future doctors – children's dentists]. ScienceRise: Pedagogical Education, 3(54), 9-13 [in Ukrainian].

Bidenko, N.V. (2015). Hrudne vyhodovuvannia i rannii kariies tymchasovykh zubiv [Breastfeeding and early caries of temporary teeth]. Visnyk problem biolohii i medytsyny – Herald of problems of biology and medicine, 2(119), 29-32 [in Ukrainian].

Ariaiev, M.L., Kaplina, L.Ye., Senkivska, L.I., Usenko, D.V., Biriukov, V.S., Streltsov, M.S., … Desiatskaiu, V. (2023). Vybirkovi dystsypliny v pediatrii yak nova mozhlyvist otrymannia znan ta navychok [Elective disciplines in pediatrics as a new opportunity to acquire knowledge and skills]. Odeskyi medychnyi zhurnal – Odesa Medical Journal, 1(182), 82-88 [in Ukrainian].

Humenna, N.V. (2019). Mizhdystsyplinarna intehratsiia u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh fakhivtsiv medychnoi haluzi [Interdisciplinary integration in the professional training of future specialists in the medical field]. Innovatsiina pedahohika – Innovative pedagogy, 1(18), 121-126 [in Ukrainian].

Humenna, N.V. (2021). Osoblyvosti realizatsii mizhdystsyplinarnoi intehratsii u medychnykh zakladakh vyshchoi [Peculiarities of implementation of interdisciplinary integration in higher medical institutions]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh – Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools, 2(72), 156-160 [in Ukrainian].

Zahorodnia, L.I., & Yamilova, T.M. (2023). Znachennia vybirkovoi dystsypliny dlia zdobuvachiv vyshchoi medychnoi osvity [The importance of elective discipline for students of higher medical education]. Ricerche scientifiche e metodi dellaloro realizzazione: esperienza mondiale e realta domestiche: III International Scientific and Practical Conference. (pp. 88-89). Bologna, Italy.

Korylchuk, N.I. (2021). Vybirkova dystsyplina yak zaporuka pidvyshchennia proofesiinoho rivnia [Selective discipline as a guarantee of raising the professional level]. Medychna osvita – Medical Education, 4, 32-36 [in Ukrainian].

Krasnoshchok, I.P. (2018). Indyvidualna osvitnia traiektoriia studenta: teoretychni aspekty orhanizatsii [Individual educational trajectory of the student: theoretical aspects of the organization]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh – Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools, 1(60), 101-107 [in Ukrainian].

Moshel, T.M. (2021). Mizhdystsyplinarna intehratsiia u formuvanni klinichnoho myslennia u maibutnikh likariv-stomatolohiv [Interdisciplinary integration in the formation of clinical thinking in future dentists]. Realii, problemy ta perspektyvy vyshchoi medychnoi osvity – Realities, problems and prospects of higher medical education: Proceedings of the educational and scientific conference with international participation. (pp. 180-182). Poltava [in Ukrainian].

Ostafiichuk, D.I., & Biriukova, T.V. (2019). Osoblyvosti orhanizatsii samostiinoi roboty studentiv medychnykh VNZ [Peculiarities of the organization of independent work of medical university students]. Rozvytok pryrodnychykh nauk yak osnova novitnikh dosiahnen u medytsyni – The development of natural sciences as the basis of the latest achievements in medicine: Materials of the scientific and practical internet conference. V. I. Fediv (Ed.). (pp. 310-315). Chernivtsi: BDMU [in Ukrainian].

Hutor, N.S., Avdieiev, O.V., Mits, I.R., & Boikiv, A.B. (2019). Pidhotovka maibutnikh likariv-stomatolohiv u konteksti reformy vyshchoi osvity [Training of future dentists in the context of higher education reform]. Medychna osvita – Medical Education, 4, 74-78 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro osvitu vid 05.09.2017 r. № 2145-VIII [Law of Ukraine On Education dated September 5, 2017 No. 2145-VIII]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/shou/2145-19 [in Ukrainian].

Trubka, I.O., Parpalei, K. A., & Korniienko, L.V. (2019). Rannii kariies tymchasovykh zubiv u ditei: ryzyky, profilaktyka, likuvannia [Early caries of temporary teeth in children: risks, prevention, treatment]. Retrieved from: https://health-ua.com/article/41010-rannj-kars-timchasovih-zubv-udtej-riziki-proflaktika-lkuvannya [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-05

Як цитувати

Голубєва, І. М., & Васюкова, М. М. (2023). МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ – ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК У СТВОРЕННІ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ. Медична освіта, (3), 40–45. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2023.3.14104

Номер

Розділ

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ