ВНЕСОК ЛІКАРІВ, ЧЛЕНІВ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ, У РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ, НАУКИ, ЛІТЕРАТУРИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2020.2.11140

Ключові слова:

Галичина, медична наука, Наукове товариство імені Шевченка у Львові, українські лікарі, художня література

Анотація

У статті проаналізовано діяльність окремих українських лікарів Галичини, які були письменниками, у розвиток освіти, науки, висвітлено творчі здобутки І. Горбачевського, Я. Окуневського, С. Окуневської-Морачевської, Є. Озаркевича та інших крізь призму діяльності  Наукового товариства імені Шевченка у Львові на початку ХХ ст. Наголошено на внеску Є. Озаркевича як основоположника української медичної науки в Галичині. Зроблено висновок, що в досліджуваний період учені-медики були авторами публіцистичних та художніх творів.

Посилання

Barvinskyi, O. (1892). Pro zasnovanie i doteperishnii rozvytok tovarystva im. Shevchenka u Lvovi [About the founding and present development of the Shevchenko Society in Lviv]. Zap. NTSh. – Notes of ShSS, 1, 209-212 [in Ukrainian].

Bilavych, I. (2015). Peredumovy stvorennia hromadskoho medychnoho prosvitnytstva ta likarskoi opiky v Halychyni na pochatku ХХ st. [Preconditions of forming of public education and health care in Galicia in early XXth century]. Molod i rynok – Youth and Market, 1, 133-136 [in Ukrainian].

Hanitkevych, Ya. Yevhen Ozarkevych – odyn iz zasnovnykiv novitnoi ukrainskoi medytsyny (Do 150-richchia vid dnia narodzhennia) [Yevhen Ozarkevych – one of the founders of the newest Ukrainian medicine (To the 150th anniversary of his birth)]. Retrieved from: http://ntsh.org/content/ievgenozarkevich-odin-iz-zacnovnikiv-novitnoyi-ukrayinskoyimedicini-do-150-richchya-vid [in Ukrainian].

Hanitkevych, Ya. (2004). Istoriia ukrainskoi medytsyny v datakh ta imenakh. NTSh ta in [History of Ukrainian medicine in dates and names. ShSS and others]. Lviv [in Ukrainian].

Hanitkevych, Ya. Ukrainska medytsyna Lvova do pochatku Druhoi svitovoi viiny [Ukrainian Medicine of Lviv before the Second World War]. Retrieved from: ntsh.org/.../ukrayinska-medicina-lvova-do-pochatku-drugoyi-svitovoyi-viyni [in Ukrainian].

Hanitkevych, Ya. (2012). Yaroslav Okunevskyi – vydatnyi likar, heneral medychoi sluzhby Avstro-Uhorskoho flotu, ukrainskyi natsionalno-prosvitnytskyi diiach [Yaroslav Okunevskyi – outstanding physician, general of the medical service of the Austro-Hungarian Navy, Ukrainian national educator]. Visnyk sotsialnoi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorovia Ukrainy – Bulletin of Social Hygiene and Organization of Healthcare of Ukraine, 2, 104-115 [in Ukrainian].

Hvozdetskyi, T. (1931). Uchast ukrainskykh likariv na zahranychnykh likarskykh kongresakh pered viinoiu [The participation of Ukrainian doctors at foreign medical congresses before the war]. Likarskyi visnyk – Doctor’s Bulletin, 2–3, 34-38 [in Ukrainian].

Kizera, O., Kizera, O., & Kizera, N. (2011). Sofiia Atanasivna Okunevska-Morachevska – persha zhinka Bukovyny i Halychyny [Sofia Atanasivna Okunevska-Morachevskaya – the first woman of Bukovina and Galicia]. Zhinochyi likar – Women’s Doctor, 1, 48-49 [in Ukrainian].

(2009). Yaroslav Okunevskyi. Lysty z chuzhyny: literaturno-khudozhnie vyzhannia [Yaroslav Okunevsky. Letters From a Foreign Country: A Literary and Artistic Edition]. Kyiv: Tempora [in Ukrainian].

Olesnytskyi, B. (1975). Nashi likari [Our doctors]. Almanakh Stanyslavivskoi zemli. New-York-Toronto-Munich [in Ukrainian].

Pantiuk, M., & Bilavych, I. (2018). Nauka yak chynnyk rozvytku suspilnoi medychnoi opiky v Halychyni naprykintsi ХІХ – na pochatku ХХ storichchia [The scienceas a factor of development of social health care in Galicia at the end of the XIX cetury to the beginning of the XX century]. Molod i rynok – Youth and Market, 3, 6-11 [in Ukrainian].

Studynskyi, K. (1928). Naukove tovarystvo im. Shev¬chenka u Lvovi (1873-1928) [Shevchenko Scientific Society in Lviv (1873-1928)]. Lviv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-02

Як цитувати

Bilavych, H. V., Bahriy М. А., Bilavych І. V., Savchuk, B. P., & Fedchyshyn, N. O. (2020). ВНЕСОК ЛІКАРІВ, ЧЛЕНІВ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ, У РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ, НАУКИ, ЛІТЕРАТУРИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). Медична освіта, (2), 14–18. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2020.2.11140

Номер

Розділ

Матеріали конференції