ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЇ ЛІКАРЯ

  • N. B. Haliyash ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • N. A. Bilkevych ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • N. V. Petrenko ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Ключові слова: комунікативна компетентність, підготовка студентів, навчальні програми, ефективна імплементація

Анотація

У статті сформульовано сучасну концепцію професійної (медичної) комунікативної компетентності та запропоновано підходи для її ефективної імплементації в систему підготовки медичних кадрів.

Комунікативна компетентність медика розглядається як інтелектуально й мотиваційно обумовлена соціально-професійна характеристика, що базується на комунікативних здібностях, вміннях і знаннях та дозволяє лікарю самостійно й відповідально реалізовувати ефективні й адекватні комунікативні дії в конкретних ситуаціях міжособистісної взаємодії. Оволодіння комунікативною компетентністю в медицині передбачає засвоєння таких складових елементів, як ініціація спілкування, збір інформації, роз’яснення та планування діагностичних і лікувальних процедур, завершення розмови, застосування різних комунікативних методик тощо. Традиційно засвоєння навичок спілкування відбувалося після вивчення низки розрізнених теоретичних предметів на практиці за механізмом наслідування стилю поведінки лікарів-викладачів, які слугували взірцем. Втім, на сьогодні такий підхід має низку недоліків. Сучасний міжнародний досвід показує, що оволодіння даною компетентністю повинно починатися ще до початку роботи в клініці та вимагає виділення окремого циклу занять для формування початкових навичок спілкування, що і було впроваджено в 2018–19 навчальному році в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», а також видано посібник «Комунікативні навички в медицині» для забезпечення теоретичної та методичної бази формування комунікативної компетентності студентів.

У сучасних умовах висококваліфікований фахівець, задля конкурентоспроможності на ринку праці, повинен досконало володіти комунікативними навичками. Здатність до ефективної комунікації є набутою, тому її необхідно розвивати та тренувати. Для досягання відповідності зростаючим вимогам щодо рівня володіння комунікативними навичками необхідна оптимізація навчальних програм та використання спеціальних педагогічних підходів при підготовці фахівців медичного профілю як на додипломному, так і на післядипломному рівні. Доцільним є розробка та впровадження наскрізної програми з медичної комунікації, що забезпечить методичний та системний підхід для трансформації теоретичних знань та початкових навичок спілкування у повноцінну комунікативну компетентність майбутнього фахівця медичного профілю.

Біографії авторів

N. B. Haliyash, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ORCID 0000-0002-4942-4387

N. A. Bilkevych, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ORCID 0000-0002-2969-307х

ResearcherID Q-7462-2016

N. V. Petrenko, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ORCID 0000-0003-1780-6951

ResearcherID B-1924-2016

Посилання

Balabanova, K.Ye. (2009). Osnovni kharakterystyky komunikatyvnoi kompetentsii maibutnoho fakhivtsia [Basic characteristics of communicative competence of the future specialist]. Visn. Cherkas. un-tu. Ser. Ped. nauky – Bulletin of Cherkasy University. Series Pedagogical Sciences, 163, 52-55 [in Ukrainian].

Halytska, M.M. (2015). Skladovi komunikatyvnoi kompetentnosti studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Components of communicative competence of students of higher educational institutions]. Osvitolohichnyi dyskurs – Educational Discourse, 2 (10), 39-48 [in Ukrainian].

Haliiash, N., Petrenko, N., & Bilkevych, N. (2019). Komunikatyvni navychky v medytsyni: posib. [Commu­nication skills in medicine: a manual]. Ternopil: TSMU [in Ukrainian].

Gerasimenko, S.L. (2009). Kommunykativnaya kultura vracha: problemy i opyt formyrovanyia v medytsynskom vuze [The communicative culture of a doctor: problems and formation experience in a medical university]. Vestnyk Mordovskoho universiteta – Bulletin of Mordovian Univer­sity, 2, 206-213 [in Russian].

Hrebenyk, Yu. (2013). Suchasni tendentsii formuvannia komunikatyvnoi kultury studentiv u medychnykh koledzhakh Velykoi Brytanii ta SShA [Current trends of students’ communicative culture formation in medical colleges in the United Kingdom and the United States]. Porivnialno-pedahohichni studii – Comparative-Pedagogical Studios, 2-3 (16-17), 180-185 [in Ukrainian].

Dronenko, V.H. (2018). Doslidzhennia komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh likariv [Research on commu­nicative competence of future doctors]. Medychna osvita – Medical Education, 4, 41-46 [in Ukrainian].

Yeshchenko, T.A. (2016). Movlennieva komunikatsiia likaria: [praktykum z kursu za vyborom dlia studentiv dennoi formy navchannia druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity haluzi znan 22 “Okhorona zdorovia” spetsialnosti 222 “Medytsyna”] [Physician Speech Communication: Optional Practicum for Full-time Secondary (Master’s) Higher Education Students in the Field of Knowledge 22 “Health Care” Specialty 222 “Medicine”]. Lviv: Danylo Halytskyi Lviv Natsional Medical University [in Ukrainian].

Kovalova, O.M., Safarhalina-Kornilova, N.A., & Herasymchuk, N.M. (2014). Deontolohiia v medytsyni: pidruchnyk [Deontology in medicine: a textbook]. Kharkiv [in Ukrainian].

Rozhko, M.M., Ersteniuk, H.M., Kapechuk, V.V., Ivantsiv, M.O., & Senchii, V.M. (2016). Kompetentnisnyi pidkhid u pidhotovtsi studentiv-medykiv [A competence approach to the training of medical students]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 102-106 [in Ukrainian].

Andreichyn, S.M., Bilkevych, N.A., Hanberher, I.I., Ruda, M.M., & Kavetska, N.A. (2018). Psykholohichni aspekty profesiinoho vyhorannia sered medychnykh pratsivnykiv – pohliad na problem. Suchasni zdorovia­zberezhuvalni tekhnolohii: monohrafiia [Psychological aspects of occupational burnout among health professionals – a look at the problem. Modern health-saving technologies: monograph]. Boichuk, Yu. D. (Ed.). Kharkiv: H.S. Skovoroda KhNPU [in Ukrainian].

Uvarkina, O.V. (2003). Komunikatyvna kultura yak faktor formuvannia osobystosti studenta-medyka [Communicative culture as a factor in the formation of the medical student personality]. Informenerhetyka III tysiacholittia: sotsioloho-synerhetychnyi ta medyko-ekolohichnyi pidkhody: zb. nauk. prats. – Informational Energy of the Third Millennium: Socio-Synergetic and Medico-Ecological Approaches: Collection of Scientific Papers. Kyiv: Kryvyi Rih [in Ukrainian].

Chereshniuk, H.S., & Chereshniuk, L.V. (2014). Orhanizatsiini osnovy zahalnoi praktyky – simeinoi medytsyny: posibnyk [Organizational foundations of general practice - family medicine: manual]. M.I. Pyrohov Vinnytsia National Medical University – Donetsk: O.Yu. Zaslavskyi Publisher [in Ukrainian].

Baile, W.F. (2014). The Complete Guide to Communication Skills in Clinical Practice. Houston: MD Anderson Cancer Center, Medical Graphics & Photography.

Choudhary, A., & Gupta, V. (2015). Teaching communications skills to medical students: Introducing the fine art of medical practice. Int. J. Appl. Basic Med. Res., 5 (Suppl. 1), 41-44. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4552065/.

(2019). Exploring the ACGME Core Competencies. NEJM Knowledge+. Retrieved from: https://knowledgeplus.nejm.org/blog/exploring-acgme-core-competencies/.

Ferreira-Padilla, G., Ferrández-Antón, T., & Baleriola-Júlvez, J. (2015). Communication skills in medicine: where do we come from and where are we going? Knowlеdge landscapes. Croat. Med. J., 56, 311.

Ramirez, A.J., Graham, J., Richards, M.A., Gre­gory, W.M., & Cull, A. (1996). Mental health of hospital consultants: the effects of stress and satisfaction at work. Lancet, 347 (9003), 724-728. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(96)90077-X.

Mikesell, L. (2013). Medicinal relationships: caring conversations. Med. Educ., 47, 443-452.

Perera, H.J.M. (2015). Effective communication skills for medical practice. Journal of the Postgraduate Institute of Medicine, 2 (20), 1-7.

Warnecke, E. (2014). The art of communication. Australian Family Physician, 43 (3), 156-158.

Опубліковано
2019-08-15
Як цитувати
Haliyash, N. B., Bilkevych, N. A., & Petrenko, N. V. (2019). ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЇ ЛІКАРЯ. Медична освіта, (2), 67-74. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.2.10346
Номер
Розділ
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ