No 4 (2017)

DOI: https://doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2017.4

Table of Contents

Articles

O. P. Mintser
V. P. Martsenyuk, L. S. Babinets, Yu. V. Dronyak
T. A. Chernyshova, S. M. Zlepko, O. Yu. Azarkhov, S. O. Danylkov, V. Ye. Kryvonosov, D. M. Baranovsky
O. P. Mintser, S. P. Koshova
D. V. Vakulenko, L. O. Vakulenko, O. V. Kutakova, O. R. Barladin, S. Z. Khrabra
V. Z. Stetsyuk, T. P. Ivanova, L. Yu. Babintseva, N. V. Olhovych, M. M. Luhin, O. D. Finogenov
V. Z. Stetsiuk, O. I. Lisovychenko, A. V. Maliei, O. D. Finogenov, N. V. Olhovich, N. O. Pichkur
O. V. Kutakova
M. A. Ivanchuk, P. R. Ivanchuk
O. P. Mintser, D. V. Vakulenko, H. O. Sirant, I. R. Misula, T. G. Bakalyuk