ЯК ПОДОЛАТИ НЕДОСТАТНЮ МОВНУ ТА ЦИФРОВУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ І СЛУХАЧІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

  • T. V. Sandulyak Харківська медична академія післядипломної освіти
  • Т. М. Klimenko Харківська медична академія післядипломної освіти
  • О. А. Serdtseva Харківська медична академія післядипломної освіти
  • О. Yu. Carapetyan Харківська медична академія післядипломної освіти
  • А. М. Zakrevskiy Харківська медична академія післядипломної освіти
  • М. Т. Sandulyak Харківська медична академія післядипломної освіти
Ключові слова: цифрова та мовна компетентність викладача і слухача, цифрова нерівність, післядипломна професійна освіта, нові компетенції викладача і слухача

Анотація

Мета роботи – окреслити сучасні компетенції лікаря-неонатолога по формуванню здорового початку нового життя та веденню періоду новонародженості й запропонувати резерви покращення післядипломної підготовки спеціалістів і фахівців зі спеціальності “Неонатологія” шляхом засвоєння оновлених і доповнених у 2017–2018 рр. ключових компетентностей – мовної, цифрової та фахової.

Основна частина. Розглядаються суть, зміст оновленої у 2017 р. цифрової та мовної компетентності, їх вплив на формування фахово-професійної компетентності та нові компетенції викладачів і слухачів за рівнями Європейської рамки кваліфікацій та ключовими компетентностями для безперервного навчання впродовж життя, рекомендованими Європейським парламентом і Радою ЄС у 2018 р.

Проаналізовано причини недостатньої мовної та цифрової компетентності викладачів і слухачів курсів післядипломної освіти та користувачів систем електронної освіти і медицини, показано, що без відповідного рівня володіння мовною компетентністю – знання англійської мови на рівні В2 за шкалою Common European Framework of Reference for Languages неможливо адекватно засвоїти цифрові технології, набути необхідної цифрової та професійної компетентності. Зроблено висновки щодо подолання мовної та цифрової нерівності викладачів і слухачів та необхідності підготовки кадрів у рамці нових сучасних компетенцій слухачів.

Висновки. Таким чином, формування сучасних компетентностей з неонатології, зважаючи на важливість для суспільства фахових компетенцій та результатів діяльності неонатологів і суміжних спеціалістів, слід проводити на циклі тематичного удосконалення “Адаптація та патологія новонароджених” тривалістю не менше 1 міс. Навчально-тематичний план навчання на цьому циклі необхідно доповнити новими компетентностями для досягнення сучасного рівня компетенцій спеціалістів і фахівців з неонатології.

Біографія автора

T. V. Sandulyak, Харківська медична академія післядипломної освіти

Кандидат медичних наук, доцент кафедри ендокринології.

Посилання

Deiaki pytannia realizatsii statti 54 Zakonu Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” [Some issues of the implementation of Article 54 of the Law of Ukraine On Higher Education]. Postanova № 656 KMU vid 19 serpnia 2015 r. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/656-2015-%D0%BF [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro vyshchu osvitu vid 01.07.2014 r. № 1556-VII, st 54 (redaktsiia vid 01.01.2018) [Higher Education Act of Ukraine as of 01.07.2014, № 1556-VII, p. 54 (edi­ted as of 01.01.2018)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady – Verhovna Rada of Ukraine Bulletin, 37-38. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

Nakaz MOZ Ukrainy vid 29.12.1016 r. № 1422 Pro vnesennia zmin do nakazu Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 28 veresnia 2012 roku № 751[On Amendments to the Order of the Ministry of Health of Ukraine as of September 28, 2012 No. 751]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0530- [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii [On approval of the National Qualifications Framework]. Postanova № 1341 KMU vid 23 lystopada 2011 r. – Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 1341 as of 23.11.2011. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF [in Ukrainian].

Kholkovska, I.L. (Ed.). (2017). Profesiino-pedahohichna kompetentnist vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu: navch. posibnyk [Professional and pedagogical competence of a teacher of a higher educational institution: teaching. manual]. Vinnytsia: TOV “Nilan LTD” [in Ukrainian].

Khomenko, K.P. (2017). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh likariv v universytetakh Polshchi (1990–2015) [Formation of professional competence of future doctors in universities of Poland (1990-2015)]. Candidate’s thesis. Kyiv. Retrieved from: http://ihed.org.ua/images/doc/ogoloshenya_pro_zahisti/Homenko_08.06.2017_disertac.pdf [in Ukrainian].

(2017). Council recommendation of 22 May 2017 on the European Qualifications Framework for lifelong learning and repealing the recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning. Official Journal of the European Union, 60, 15-28. Retrieved from: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ceead970-518f-11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-en.

Carretero, S., Vuorikari, R., & Punie, Y. (2017). The digital competence framework for citizens with eight proficiency levels and examples of use. Doi :10.2760/38842.

Carretero, S., Vuorikari, R., & Punie, Y. (2018). Common European Framework of Reference for Langu­ages: Learning, Teaching, Assessment Companion Volume with New Descriptors. Retrieved from: https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989.

(2018). Proposal for a council recommendation on key competences for life long learning. 2018/0008 (NLE). Brussels. Retrieved from: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf.

Опубліковано
2018-07-23
Як цитувати
Sandulyak, T. V., KlimenkoТ. М., SerdtsevaО. А., CarapetyanО. Y., ZakrevskiyА. М., & SandulyakМ. Т. (2018). ЯК ПОДОЛАТИ НЕДОСТАТНЮ МОВНУ ТА ЦИФРОВУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ І СЛУХАЧІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ. Медична освіта, (4), 93-98. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.9219
Номер
Розділ
Вдосконалення вищої медичної освіти