No 1 (2017)

DOI: https://doi.org/10.11603/ijmmr.2413-6077.2017.1

Table of Contents

Psychiatry

O. P. Venger, Yu. I. Mysula
PDF

Internal Medicine

A. V. Kedyk, M. V. Rishko, O. O. Kutsyn
PDF
O. M. Oleshchuk, H. Ya. Loi
PDF
L. P. Martynyuk, L. Z. Vons, O. O. Ruzhytska
PDF

Pediatrics

I. M. Sarapuk, H. A. Pavlyshyn, L. Lacina, B. Królak-Olejnik
PDF

Surgical Diseases

A. R. Vergun, B. M. Parashchuk, M. R. Krasny, Z. M. Kit, O. M. Vergun
PDF

Dentistry

N. V. Hasiuk
PDF
Ye. Ya. Kostenko, V. S. Melnyk, L. F. Horzov
PDF

Public Health and Epidemiology

S. V. Kalinichenko, O. O. Korotkykh, S. I. Pokhil, M. G. Bakumenko
PDF
I. D. Khan, B. Asima, Sh. A. Khan
PDF
L. P. Melnyk, L. A. Hryshchuk, M. Koziol–Montewka, P. S. Tabas, R. O. Klos
PDF
O. A. Nazarchuk, D. V. Paliy, N. I. Osadchuk
PDF

Biomedical Sciences

O. D. Boiagina
PDF
V. V. Ilika
PDF
M. M. Khudobiak, M. I. Marushchak, L. M. Holovatiuk, T. I. Datsko
PDF
P. H. Lykhatskyy, L. S. Fira
PDF