No 1 (2018)

DOI: https://doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2018.1

Table of Contents

Articles

O. P. Mintser, L. Yu. Babintseva, N. V. Kharchenko
V. P. Martseniuk, A. Klos-Witkowska, A. S. Sverstiuk
V. P. Karlenko, O. P. Mintser, O. V. Sarkanych, B. V. Karlenko
V. Z. Stetsyuk, T. P. Ivanova, I. P. Muha, L. Yu. Babintseva, N. V. Olhovych, Yu. M. Chyzh
O. P. Mintser, T. Yu. Dubinina
O. P. Mintser, V. V. Pryhodnyuk, O. Ye. Stryzhak, O. M. Shevtsova
V. P. Matrtseniuk, I. Ye. Andrushchak, I. V. Tsikorska
V. I. Krivenko, I. S. Kachan, I. V. Nepryadkina, O. P. Fedorova, M. Yu. Kolesnik, S. P. Pakhomova, T. Yu. Radomskaya
O. I. Ryabukha
V. Savchenko