No 1 (2017)

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2017.1

Table of Contents

Articles

V. P. Martsenyuk, I. Ye. Andrushchak
O. P. Mintser, N. O. Sinyenko, P. P. Haninets, O. V. Sarkanich, A. V. Semivolos, O. O. Yaroshenko
O. P. Mintser
O. P. Mintser, A. I. Kvilinska, D. V. Nikityuk, O. I. Kefeli-Yanovska, O. M. Shevtsova
V. Z. Stetsyuk, A. Yo. Savytskyi, T. P. Ivanova, L. Yu. Babintseva, Yu. O. Luhovskyi, M. M. Luhin
N. V. Myronenko
O. P. Mintser, Yu. V. Voronenko, L. Yu. Babintseva, S. I. Mokhnachov