No 1 (2018)

DOI: https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2018.v0.i1

Table of Contents

ORIGINAL INVESTIGATIONS

O. I. Panasenko, G. S. Tartynska, V. V. Hutsol
M. S. Hnatjuk, L. V. Tatarchuk
O. I. Panasenko, L. M. Goriacha, V. V. Hutsol
L. M. Sheremeta, L. M. Haynuk
N. Ya. Letniak, M. M. Korda
T. V. Usenko, V. G. Shulyak
S. М. Marchyshyn, N. A. Hudz, R. Iu. Basaraba, T. Ya. Yaroshenko
O. I. Ryabukha
V. V. Shcherba, M. M. Korda
V. Yu. Kuznetsova, V. S. Kyslychenko, N. A. Sushchuk
O. V. Krivoruchko, A. G. Kotov, V. A. Samoilova, E. E. Kotova, V. M. Kovalyov
S. R. Pidruchna, U. M. Zakharchuk, L. S. Babinets, H. V. Adamiv
M. Ye. Regeda, M. Ye. Kovalska
U. V. Кarpiuk, N. N. Seredynskaya, V. S. Kyslychenko
S. М. Маrchyshyn, V. V. Kudria, I. S. Dakhym, O. V. Zarichanska
A. I. Fedosov, V. S. Kyslychenko, O. M. Novosel
M. S. Yaremenko, T. M. Gontova, L. M. Sira
V. O. Beskyy, L. A. Hryshchuk, A. M. Shumeliak, M. I. Marushchak
O. A. Kyslychenko, V. V. Protska, I. O. Zhuravel
L. V. Vronska
O. V. Lototska
V. L. Povkh