№ 1 (2018)

DOI: https://doi.org/10.11603/1681-2786.2018.1

Зміст

Здоров'я населення: тенденції та прогнози

G. O. Slabkiy, O. M. Dzyuba, O. M. Dzyuba, O. A. Dudina, O. A. Dudina, Yu. Yu. Gaborets, Yu. Yu. Gaborets
O. P. Shevchenko-Makarenko, L. R. Shostakovich-Koretskaya, S. O. Velychko, V. G. Reznyh, D. A. Kiselyov
M. V. Hrebenyk, I. V. Levchyk
L. R. Shostakovych-Koretskaia, K. Yu. Lytvyn, O. O. Bilokon, I. P. Mishkoi, I. V. Chukhalova, O. O. Lesnycha

Організація медичної допомоги

R. M. Fedosiuk, O. M. Kovalova
M. M. Matyash, O. P. Onopriyenko
O. M. Tatarenko, O. O. Kolosinska, V. O. Sushko, G. A. Nezgovova
V. A. Ognev, K. G. Pomogaibo

Підготовка медичних кадрів

V. D. Pariy, A. V. Zhila, V. V. Taran, T. A. Vezhnovets, T. V. Kozhemyakina, D. G. Matukova-Yaryg

Міжнародний досвід

O. Y. Sichkoriz

Наука - практиці охорони здоров'я

L. I. Zakrutko, L. G. Bilan, L. V. Ilnitskaya, L. M. Novgorodskaya, O. V. Myslytskyi
L. I. Zakrutko, Ye. M. Gorban, L. G. Bilan, N. O. Movchun

Огляд наукової літератури

L. M. Pazynych, O. R. Sytenko, T. M. Smirnova