№ 4 (2016)

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1681-2786.2016.4

Зміст

Організація медичної допомоги

G. O. Slabkiy, Yu. Yu. Gaborets, O. O. Dudina
N. O. Terenda

Здоров'я населення: тенденції та прогнози

V. V. Kruchanytsia
A. O. Holyachenko, V. L. Smirnova, O. M. Levchenko
M. I. Herasymyuk
N. N. Savel’eva

Підготовка медичних кадрів

G. O. Slabkiy, V. V. Shafranskiy, S. V. Dudnyk
O. Y. Sichkoriz

Міжнародний досвід

S. P. Aliyev, N. H. Saparova, J. M. Saidov
V. L. Savickiy, B. A. Klishevitch, I. F. Goncharenko

Наука - практиці охорони здоров'я

Y. F. Koshak