No 2 (2017)

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2311-9624.2017.2

Full Issue

View or download the full issue Титулка (Українська) Зміст (Українська)

Table of Contents

Terapeutic stomatology

M. A. Luchynskyi, Y. V. Boliuk, V. M. Luchynskyi
V. M. Zubachyk, I. R. Fedun
V. I. Rozhko
G. M. Melnychuk, M. O. Kushnirenko, A. S. Melnychuk, R. S. Kashivska

Surgical stomatology

Ya. P. Nahirniy, V. L. Fesyk

Children’s stomatology

T. D. Zabolotny, G. Z. Dutko
V. L. Kostura, E. V. Bezvushko
A. V. Avdeev, Y. K. Zmarko, A. B. Boykiv, R. A. Drevnitska
E. V. Bezvushko, O. O. Shpotyuk