No 3 (2016)

DOI: https://doi.org/10.11603/2311-9624.2016.3

Table of Contents

Experimental researches

M. O. Levkiv

Terapeutic stomatology

O. V. Litynska, H. M. Melnychuk, L. Ye. Kovalchuk
A. V. Chorniy
V. M. Kulyhina, O. Yu. Pylypiuk

Ortopedic stomatology

R V. Kulinchenko, V. F. Makіeyev, Yu. O. Kinash
M. Yu. Oliynyk
Yu. O. Rybert

Surgical stomatology

N. M. Khomych, R. Z. Ohonovskyі, P. V. Olekshiy
I. S. Sorokivskyi, K. O. Маshkovа, I. M. Hot

Children’s stomatology

L. F. Kaskova, P. A. Leus, V. V. Kuzminskaya, S. Ch. Novikova, N. M. Anopriyeva, T. B. Mandzyuk, K. M. Popyk
Yu. M. Martits, I. R. Plavutska