Аналіз варіантів поєднання різних форм скронево-нижньощелепних розладів за результатами обстеження хворих

Автор(и)

  • R V. Kulinchenko Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • V. F. Makіeyev
  • Yu. O. Kinash

DOI:

https://doi.org/10.11603/2311-9624.2016.3.6843

Ключові слова:

скронево-нижньощелепні розлади, поєднання форм розладів, структура розладів.

Анотація

Робота присвячена підвищенню якості діагностики поєднаних форм скронево-нижньощелепних розладів (СНР) шляхом характеристики їх структури. У дослідженні визначено та здійснено аналіз варіантів поєднання різних форм СНР за результатами обстеження 114 хворих, вивчено особ­ливості розподілу за статтю. Встановлено, що серед хворих із СНР частка осіб з поєднанням різних форм розладів склала (51,8±4,7) %, з них жінок – (88,1±4,2) %, чоловіків – (11,9±4,2) %, співвідношення кількості жінок до чоловіків склало 7,4:1,0. Серед хворих із поєднанням різних форм СНР частка варіанта «м’язовий розлад + внутрішній суглобовий розлад» склала (37,3±6,3) %, «м’язовий розлад + арт­рит СНЩС» – (33,9±6,2) %, інші варіанти поєднань розладів склали (28,8±5,7) %. Отримані результати вказують на необхідність першочергового звертання уваги при диференційній діагностиці СНР, на виявлення ознак внутрішніх суглобових розладів та м’язових розладів, які поєднуються найчастіше.

Посилання

Volovar O. S. Mozhlyvosti promenevoi diahnostyky patolohii skronevo-nyzhnoshchelepnoho suhloba (ohliad) / O. S. Volovar, V. O. Malanchuk, O. I. Zhukovtseva // Ukr. med. chasopys. – 2010. – № 3. – S. 90–94.

Prevalence and association of headaches, temporomandibular joint disorders, and occlusal interferences / M. Troeltzsch, M. Troeltzsch, R. J. Cronin [et al.] // J. Prosthet. Dent. – 2011. – Vol. 105, № 6. – P. 410–417.

Sex-specific differences in patients with temporomandibular disorders / M. Schmid-Schwap, M. Bristela, M. Kundi, E. Piehslinger // J. Orofac. Pain. – 2013. – Vol. 27, № 1. – P. 42–50.

Signs and symptoms of temporomandibular joint disorders in Caucasian children and adolescents / S. Tecco, V. Crincoli, B. Di Bisceqlie [et al.] // Cranio. – 2011. – Vol. 29, № 1. – P. 71–79.

Kulinchenko R. V. Kliniko-morfolohichna kharakterystyka skronevo-nyzhnoshchelepnykh suhlobiv za naiavnosti defektiv zubnykh riadiv : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. med. nauk : spets. 14.01.22 «Stomatolohiia» / R. V. Kulinchenko. – Lviv, 2016. – 20 s.

Makieiev V. F. Suchasni pohliady na etiolohiiu i patohenez dysfunktsii skronevo-nyzhnoshchelepnykh suhlobiv : ohliad literatury / V. F. Makieiev, Yu. O. Rybert, N. S. Mahera // Novyny stomatolohii. – 2014. – № 1. – S. 14–18.

Naslidky vydalennia tretikh moliariv pry ortodontychnomu likuvanni anomalii prykusu / D. S. Avetikov, I. V. Yatsenko, O. O. Rozkolupa [ta in.] // Visnyk problem biolohii i medytsyny. – 2015. – Vyp. 2, t. 2. – S. 12–13.

Rыbalov O. V. Stomatolohycheskaia manypuliatsyia – odna yz prychyn razvytyia anatomo-funktsyonalnыkh narushenyi komponentov vysochno-nyzhnecheliustnoho sustava / O. V. Rыbalov, P. A. Moskalenko, O. Y. Yatsenko // Visn. stomatolohii. – 2008. –№ 1. – S. 151–152.

Telishevska O. D. Nevchasno diahnostovani perelomy suhlobovykh vidrostkiv nyzhnoi shchelepy yak prychyna skronevo-nyzhnoshchelepnykh rozladiv / O. D. Telishevska // Novyny stomatolohii. – 2015. – № 2. – S. 40–44.

Oral and Maxillofacial Pathology. – 2nd ed. / B. W. Neville, D. D. Damm, C. M. Allen, J. E. Bouquot. – Philadelphia ; London ; New York ; St. Louis ; Sydney ; Toronto : W. B. Saunders Company, 2001. – 768 p.

Manfredini D. Current concepts on tempo­ro­mandibular disorders / D. Manfredini. – London; Berlin ; Chicago : Quintessence publishing Co. Ltd, 2010. – 498 p.

Makieiev V. F. Osoblyvosti obstezhennia khvorykh na skronevo-nyzhnoshchelepni rozlady / V. F. Makieiev, R. V. Kulinchenko // Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. – 2006. – № 1. – S. 53–61.

Osoblyvosti dyferentsiiovanoi diahnostyky skronevo-nyzhnoshchelepnykh rozladiv za klinichnymy i renthenolohichnymy oznakamy / V. F. Makieiev, U. D. Telishevska, R. V. Kulinchenko, M. I. Zaverukha // Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. – 2011. – № 1. – C. 69–74.

Kryterii dyferentsiinoi diahnostyky skronevo-nyzhnoshchelepnykh rozladiv. Alhorytmy dodatkovoho doslidzhennia skronevo-nyzhnoshchelepnykh suhlobiv metodamy promenevoi diahnostyky / V. F. Makieiev, U. D. Telishevska, R. V. Kulinchenko, O. D. Telishevska // Lvivskyi medychnyi chasopys. = Acta Medica Leopoliensia. – 2012. – T. 18, № 1. – S. 38–42.

Obgruntuvannia poslidovnosti provedennia klinichnoho funktsionalnoho analizu stanu zubo-­shchelepnoi systemy u patsiientiv z pidozroiu na skronevo-­nyzhnoshchelepni rozlady / V. F. Makieiev, U. D. Teli­shevska, R. V. Kulinchenko, O. D. Telishev­ska // Visnyk problem biolohii i medytsyny. – 2014. – T. 1, № 2. – S. 233–238.Spysok literatury

Volovar O. S. Mozhlyvosti promenevoi diahnostyky patolohii skronevo-nyzhnoshchelepnoho suhloba (ohliad) / O. S. Volovar, V. O. Malanchuk, O. I. Zhukovtseva // Ukr. med. chasopys. – 2010. – № 3. – S. 90–94.

Prevalence and association of headaches, temporomandibular joint disorders, and occlusal interferences / M. Troeltzsch, M. Troeltzsch, R. J. Cronin [et al.] // J. Prosthet. Dent. – 2011. – Vol. 105, № 6. – P. 410–417.

Sex-specific differences in patients with temporomandibular disorders / M. Schmid-Schwap, M. Bristela, M. Kundi, E. Piehslinger // J. Orofac. Pain. – 2013. – Vol. 27, № 1. – P. 42–50.

Signs and symptoms of temporomandibular joint disorders in Caucasian children and adolescents / S. Tecco, V. Crincoli, B. Di Bisceqlie [et al.] // Cranio. – 2011. – Vol. 29, № 1. – P. 71–79.

Kulinchenko R. V. Kliniko-morfolohichna kharakterystyka skronevo-nyzhnoshchelepnykh suhlobiv za naiavnosti defektiv zubnykh riadiv : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. med. nauk : spets. 14.01.22 «Stomatolohiia» / R. V. Kulinchenko. – Lviv, 2016. – 20 s.

Makieiev V. F. Suchasni pohliady na etiolohiiu i patohenez dysfunktsii skronevo-nyzhnoshchelepnykh suhlobiv : ohliad literatury / V. F. Makieiev, Yu. O. Rybert, N. S. Mahera // Novyny stomatolohii. – 2014. – № 1. – S. 14–18.

Naslidky vydalennia tretikh moliariv pry ortodontychnomu likuvanni anomalii prykusu / D. S. Avetikov, I. V. Yatsenko, O. O. Rozkolupa [ta in.] // Visnyk problem biolohii i medytsyny. – 2015. – Vyp. 2, t. 2. – S. 12–13.

Rыbalov O. V. Stomatolohycheskaia manypuliatsyia – odna yz prychyn razvytyia anatomo-funktsyonalnыkh narushenyi komponentov vysochno-nyzhnecheliustnoho sustava / O. V. Rыbalov, P. A. Moskalenko, O. Y. Yatsenko // Visn. stomatolohii. – 2008. –№ 1. – S. 151–152.

Telishevska O. D. Nevchasno diahnostovani perelomy suhlobovykh vidrostkiv nyzhnoi shchelepy yak prychyna skronevo-nyzhnoshchelepnykh rozladiv / O. D. Telishevska // Novyny stomatolohii. – 2015. – № 2. – S. 40–44.

Oral and Maxillofacial Pathology. – 2nd ed. / B. W. Neville, D. D. Damm, C. M. Allen, J. E. Bouquot. – Philadelphia ; London ; New York ; St. Louis ; Sydney ; Toronto : W. B. Saunders Company, 2001. – 768 p.

Manfredini D. Current concepts on tempo­ro­mandibular disorders / D. Manfredini. – London; Berlin ; Chicago : Quintessence publishing Co. Ltd, 2010. – 498 p.

Makieiev V. F. Osoblyvosti obstezhennia khvorykh na skronevo-nyzhnoshchelepni rozlady / V. F. Makieiev, R. V. Kulinchenko // Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. – 2006. – № 1. – S. 53–61.

Osoblyvosti dyferentsiiovanoi diahnostyky skronevo-nyzhnoshchelepnykh rozladiv za klinichnymy i renthenolohichnymy oznakamy / V. F. Makieiev, U. D. Telishevska, R. V. Kulinchenko, M. I. Zaverukha // Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. – 2011. – № 1. – C. 69–74.

Kryterii dyferentsiinoi diahnostyky skronevo-nyzhnoshchelepnykh rozladiv. Alhorytmy dodatkovoho doslidzhennia skronevo-nyzhnoshchelepnykh suhlobiv metodamy promenevoi diahnostyky / V. F. Makieiev, U. D. Telishevska, R. V. Kulinchenko, O. D. Telishevska // Lvivskyi medychnyi chasopys. = Acta Medica Leopoliensia. – 2012. – T. 18, № 1. – S. 38–42.

Obgruntuvannia poslidovnosti provedennia klinichnoho funktsionalnoho analizu stanu zubo-­shchelepnoi systemy u patsiientiv z pidozroiu na skronevo-­nyzhnoshchelepni rozlady / V. F. Makieiev,

U. D. Teli­shevska, R. V. Kulinchenko, O. D. Telishev­ska // Visnyk problem biolohii i medytsyny. – 2014. – T. 1, № 2. – S. 233–238.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-28

Як цитувати

Kulinchenko, R. V., Makіeyev V. F., & Kinash, Y. O. (2016). Аналіз варіантів поєднання різних форм скронево-нижньощелепних розладів за результатами обстеження хворих. Клінічна Стоматологія, (3). https://doi.org/10.11603/2311-9624.2016.3.6843

Номер

Розділ

Ортопедична стоматологія