No 2 (2017)

DOI: https://doi.org/10.11603/ijmmr.2413-6077.2017.2

Table of Contents

Internal Medicine

S. I. Smiyan, B. O. Koshak, I. V. Gnatko
PDF
E. A. Sameea, T. Zakareya, K. Metwaly, A. A.-R. Youssef, H. M. Kamal, W. M. Abdalla
PDF
N. I. Yarema, N. V. Pasyechko, A. I. Khomitska, I. P. Savchenko, I. V. Smachylo, L. V. Naumova, L. V. Radetska, A. O. Bob, M. E. Havrylyuk, O. O. Bob, N. M. Havrylyuk, O. I. Kotsyuba
PDF

Surgical Diseases

I. M. Benzar
PDF
L. Yu. Ivashchuk, I. B. Pizhitsky
PDF

Obstetrics and Gynecology

N. P. Bondarenko, A. V. Aksonova
PDF

Dentistry

M. Yu. Honcharuk-Khomyn, Kh. V. Pohoretska, L. O. Patskan
PDF

Public Health and Epidemiology

I. D. Khan, K. S. Rajmohan, A. K. Jindal, R. M. Gupta, S. Khan, M. Shukla, S. Singh, Sh. Mustafa, A. Tejus, S. Narayanan
PDF

Biomedical Sciences

O. B. Furka, I. B. Ivanusa, M. M. Mykhalkiv, I. M. Klishch
PDF
V. Ya. Ivankiv, I. M. Malanchyn, N. I. Tkachuk
PDF
N. Ya. Letniak, I. P. Kuzmak, M. M. Korda
PDF
N. V. Lisnianska, M. I. Маrushchak, I. V. Antonyshyn, O. P. Mialiuk
PDF
I. I. Yuryk, Ya. Ya. Bodnar, V. D. Voloshyn, Ya. I. Yuryk
PDF