АНТИОКСИДАНТНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ТРАВМІ ГРУДНОЇ КЛІТКИ ТА ОБОХ СТЕГОН

M. M. Khudobyak, M. I. Marushchak, O. V. Denefil

Анотація


Метою даної роботи було оцінити показники антиоксидантного захисту в тканинах серця, легень і печінки в динаміці після перенесення поєднаної травми грудної клітки та обох стегон. Встановлено, що поєднана травма грудної клітки та обох стегон супроводжувалася статистично значимим зменшенням активності супероксиддисмутази в тканинах легень і серця з 1 доби експерименту, досягаючи найнижчих значень, відповідно, через 3–7 і 7–14 діб посттравматичного періоду, стосовно контролю. У тканинах печінки спостерігали два пікових зниження активності СОД: через 7 (на 29,7 %) і 28 діб (на 25,3 %) (р<0,05). Активність каталази у тканинах легень і серця після нанесення експериментальної поєднаної травми грудної клітки та обох стегон змінювалась однаковою мірою: через 3 доби зростала на 30–33 %, тоді як через 28 діб зменшувалася в середньому на 32 % стосовно контролю. У тканинах печінки активність каталази статистично значимо перевищувала контрольні значення на 34,4 % через  7 діб досліду, тоді як через 28 діб її величина була нижчою від показників норми на 18,9 % (р<0,05). 


Ключові слова


поєднана травма; супероксиддисмутаза; каталаза.

Повний текст:

тут

Посилання


Oxidative Stress and Inflammatory Response in Traumatic Brain Injury: A Technical Review / David Kadhaya Muballe, Benjamin Longo-Mbenza, Constance Sewani Rusike // J. Innov. Res. Health Sci. Biotechnol. – 2016. – Vol. 1(3). – P. 99–112.

Tsudzevych B. O. Antyoksydantna systema v tkanynakh shchuriv za umov intoksykatsiyi vazhkymy metalamy / B. O. Tsudzevych, I. V. Kalinin, N. A. Petruk // Suchasni problemy toksykolohiyi. – 2012. – № 2. – S. 36–39.

Korzhov V. Y. Rolʹ systemy hlutatyona v protsessakh detoksykatsyy y antyoksydantnoy zashchyty / V. Y. Korzhov, V. N. Zhadan, M. V. Korzhov // Zhurn. AMN Ukrayiny. – 2007. – 13, № 1. – S. 3–20.

Meretsʹkyy V. M. Porushennya funktsionalʹnoho stanu prooksydantnoyi i antyoksydantnoyi system u krovi tvaryn pry cherepno-mozkoviy travmi na tli eksperymentalʹnoho tsukrovoho diabetu / V. M. Meretsʹkyy // Shpytalʹna khirurhiya. – 2012. – № 3. – S. 65–69.

Zyablitsev S. V. Syndrom posttravmatychnoyi endohennoyi intoksykatsiyi pry cherepno-mozkoviy travmi / S. V. Zyablitsev, V. M. Yelʹsʹkyy, O. D. Yakubenko // Neyronauky: teoret. ta klinich. aspekty. – 2005. – 1, № 1. – S. 28–34.

Kozak D. V. Antyoksydantno-prooksydantnyy balans u tkanyni pechinky v dynamitsi politravmy / D. V. Kozak // Shpytalʹna khirurhiya. – 2013. – № 4. – S. 40–44.

Vplyv infuziynoyi terapiyi na redoks-balans oksydant-antyoksydantnykh system u tkanyni leheniv pry tyazhkiy poyednaniy travmi v eksperymenti / H. H. Roshchin, V. O. Krylyuk, V. YU. Kuzʹmin [ta in.]. // Medytsyna nevidkladnykh staniv. – 2015. – № 4 (67). – S. 39–44.

Redox Changes Induced by General Anesthesia in Critically Ill Patients with Multiple Traumas / M. Papurica, A. F. Rogobete, D. Sandesc [et al.] // Mol Biol Int. – 2015. – Vol. 2015. – P. 238586.

Molecular apoptosis mechanisms with underlying experimental acute lung injury / M. I. Marushchak, I. M. Klishch, Yu. I. Bondarenko, L. P. Mazur // International journal of medicine and medical research. – 2016. – № 1. – P. 44–48.

Pat/ 63997 Ukrayina, MPK G 09 B 23/28. Sposib modelyuvannya politravmy / Kozak D. V. ; zayavnyk i patentovlasnyk Ternop. derzh. med. un-t imeni I. YA. Horbachevsʹkoho. – № U 201104110 ; zayavl. 05.04.11 ; opubl. 25.10.11 ; Byul. № 20.

E. E. Dubynyna, L. YA. Salʹnykova, L. F. Efymova // Lab. delo. – 1983. – № 10. – S. 30–33.

Metod opredelenyya aktyvnosty katalazy / M. A. Korolyuk, L. Y. Yvanova, Y. H. Mayorova, V. E. Tokarev // Lab. delo. – 1988. – № 1. – S. 16–18.

Oxidation-reduction potential and paraoxonase-arylesterase activity in trauma patients / L. T. Rael, Or. R. Bar, R. M. Aumann [et al.] // Biochem. Biophys. Res. Commun. – 2007. – Vol. 361(2). – P. 561–565.

Okyslytelʹnyy dystress u postradavshykh s tyazheloy sochetannoy travmoy / M. SH. Khubutyya, A. K. Shabanov, H. V. Bulava [y dr.] // Obshchaya reanymatolohyya. – 2014. – № 10 (2). – S. 23–30.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2415-8798.2016.4.7168

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.