СТАН ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛЕГЕНЯХ В ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АЛЕРГІЧНОГО АЛЬВЕОЛІТУ

M. Ye. Kovalska

Анотація


В роботі показано, що екпериментальний алергічний альвеоліт характеризується зростанням вмісту продуктів ліпопероксидації (діє нових кон’югатів і малонового діальдегіду) у всі періоди дослідження та активності ферментів супероксиддисмутази (СОД), каталази (КТ) і глутатіонпероксидази (ГПО) на 2 добу експерименту та суттєве зниження показників СОД, КТ та ГПО на 24 і 34 доби цього модельного процесу захворювання.

Ключові слова


пероксидне окиснення ліпідів; антиоксидантна система.

Повний текст:

тут

Посилання


Orekhov O. O. Patomorfolohyya lehkykh y mykrotsyrkulyatornoho rusla maloho kruha krovoobrashchenyya pry khronycheskom éksperymentalʹnom allerhycheskom alʹveolyte / O. O. Orekhov, YU. A. Kyryllov // Arkhyv patolohyy. – 1985. – № 10. – S. 54–61.

Reheda M. S. Alerhichni zakhvoryuvannya leheniv : monohrafiya / M. S. Reheda. – Lʹviv, 2009. – S. 342.

Pasichnyk M. A. Porushennya protsesiv vilʹnoradykalʹnoho okysnennya i antyoksydantnoho zakhystu v pechintsi pry eksperymentalʹnomu alerhichnomu alʹveoli ti ta yikh korektsiya tiotryazolinom / M. A. Pasichnyk // Visnyk naukovykh doslidzhenʹ. – 2015. – № 1. – S. 112–113.

Havrylov V. B. Spektrofotometrycheskoe opredelenye soderzhanyya hydroperekysey lypydov v plazme krovy / V. B. Havrylov, M.Y. Myshkorudnaya // Laboratornaya dyahnostyka yshemycheskoy bolezny serdtsa. – K. : Zdorovʺya, 1989. – S. 170–171.

Korobeynykova É. N. Modyfykatsyya opredelenyya produktov POL v reaktsyy s tyobarbyturovoy kyslotoy / É. N. Korobeynykova // Lab. delo. – 1989. – № 7. – S. 8–10.

Fried R. Enzymatik and non-enzymatic assay of superoxide ifilii / R. Fried // Biochemie. 1975. – Vol. 57, № 5. – P. 657–660.

Holmes R. Epigenetic interconversions of the multiple forms of mouse liver catalase / R. Holmes, C. Masters // FEBS Lett. – 1970. – Vol. 11, № 11. – P. 45–48.

Opredelenye aktyvnosty peroksydazy v krovy: metody yssledovanyya v profpatolohyy / pod red. O. H. Arkhypovoy. – M. : Medytsyna, 1988. – S. 153.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2415-8798.2016.4.7164

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.