МОРФОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІН ДЕЯКИХ УЛЬТРАСТРУКТУР КАРДІОМІОЦИТІВ КАМЕР ЛЕГЕНЕВОГО СЕРЦЯ

O. B. Slabyy, L. V. Tatarchuk, M. S. Hnatyuk

Анотація


За допомогою кількісних морфологічних методів досліджені ультраструктури кардіоміоцитів камер компенсованого та декомпенсованого легеневого серця. У кардіоміоцитах компенсованого легеневого серця нерівномірно, незбалансовано змінюється кількість мітохондрій та міофібрил, посилюється секреторна активність міоендокринних клітин передсердь. В ультраструктурах серцевих м’язових клітин камер декомпенсованого легеневого серця посилюються деструктивні процеси, погіршується енергозабезпечення та ендокринна функція, виникає дезорганізація та нестабільність субклітинного структурного гомеостазу.


Ключові слова


легеневе серце; ультраструктури; морфометрія.

Повний текст:

тут

Посилання


Avtandylov H. H. Osnovy kolychestvennoy patolohycheskoy anatomyy / H. H. Avtandylov. – M. : Medytsyna, 2002. – 268 s.

Amosova K. M. Klinichnyy perebih ta stan miokarda z khronichnym lehenevym sertsem unaslidok khronichnoyi obstruktyvnoyi patolohiyi lehenʹ zalezhno vid nayavnosti lehenevoyi hipertenziyi / K. M. Amosova, L. F. Konoplʹova, I. D. Mazur // Sertse i sudyny. – 2009. – № 2. – S. 48–52.

Hnatyuk M. S. Morfometrychna otsinka osoblyvostey remodelyuvannya kamer lehenevoho sertsya z riznymy typamy krovopostachannya / M. S. Hnatyuk, O. B. Slabyy // Zdobutky klinichnoyi ta eksperymentalʹnoyi medytsyny. – 2016. – № 1. – S.17–20.

Horalʹsʹkyy L. P. Osnovy histolohichnoyi tekhniky i morfofunktsionalʹni metody doslidzhennya u normi ta pry patolohiyi / L. P. Horalʹsʹkyy, V. T. Khomych, O. I. Kononsʹkyy. – Zhytomyr: Polissya, 2011. – 288 s.

Konopleva L. F. Khronycheskoe lehochnoe serdtse: problemy klassyfykatsyy, dyahnostyky y lechenyya / L. F. Konopleva // Zdorovʺya Ukrayiny. – 2011. – № 1 (13). – S. 24–26.

Lapach S. N. Statystycheskye metody v medyko-byolohycheskykh yssledovanyyakh Excell / S. N. Lapach, A. V. Hubenko, P. N. Babych. – K. : Moryon, 2001. – 410 s.

Makarov M. A. Rolʹ dysfunktsyy éndotelyya y rehydnosty arteryy v patoheneze khronycheskoy obstruktyvnoy bolezny lehkykh / M. A. Makarov, S. N. Avdeev, A. H. Chuchalyn // Terapevtycheskyy arkhyv. – 2012. – № 3. – S. 74–80.

Noreyko B. V. Khronycheskore lehochnoe serdtse / B. V. Noreyko, S. B. Noreyko // Novosty medytsyny y farmatsyy. – 2011. – № 9 (364). – S. 14–17.

Sadovnykov V. A. Modelyrovanye sostoyanyya dezyntehratsyy serdtsa predelʹnymy zahruzkamy / V. A. Sadovnykov, A. N. Baranov // Morfolohyya. – 1998. – T. 113, № 3. – S. 104–106.

Tatarchuk L. V. Morfometrychnyy analiz remodelʹovanykh kamer sertsya pislya pulʹmonektomiyi / L. V. Tatarchuk // Zdobutky klinichnoyi ta eksperymentalʹnoyi medytsyny. – 2011. – № 2 (15). – S. 123–126.

Barnes P. Y. Chronic obstructive pulmonary disease molecular and cellular mechanisms / P. Y. Barnes, D. Shapiro, R. A. Pamwels // Eur Respirat. J. – 2003. – Vol. 22. – P. 672–678.

Cowie M. Survival of patients with a new diagnosis of heart failure: a population based study / M. Covie, D. Wood, A. Coats // Heart. – 2000. – Vol. 83. – P. 505–510.

Simonnean G. Clinical classification of pulmonary hypertension / J. Simonnean, N. Galie, L. Rubin // Y. Am. Cell. Cardiol. – 2004. – № 12. – P. 55–125.

Potter L.R. Natriuretic peptides: their structures receptors, physiologic functions and therapeutic application / L. R. Potter, A. R. Yoder, D. R. Flora // Handbook of experimental pharmacology. – 2009. – Vol. 191. – P. 341–366.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2415-8798.2016.4.7163

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.