ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЧОЛОВІКІВ, ЖІНКИ ЯКИХ ХВОРІЮТЬ НА ПАРАНОЇДНУ ШИЗОФРЕНІЮ

M. O. Driuchenko

Анотація


Метою роботи було вивчення особливостей психоемоційного стану чоловіків, дружини яких хворіють на параноїдну шизофренію (ПШ). На базі психіатричного відділення Закарпатського обласного наркологічного диспансеру протягом 2014–2016 рр. обстежено 100 жінок, хворих на ПШ, та їх чоловіків. У якості групи порівняння обстежено 50 чоловіків звичайних психічно здорових жінок. У чоловіків, жінки яких хворіють на ПШ, виявлено виразні зміни психоемоційної сфери, асоційовані з наявністю тяжкого психічного захворювання у їх жінок. Основу психоемоційних змін складають депресивні та тривожно-депресивні розлади невротичного рівня, які розвиваються на тлі виражених явищ астенізації, емоційної лабільності та вегетосоматичних порушень; ці зміни тісно пов’язані з тяжкістю психотичної симптоматики у жінок. Такі зміни можуть розглядатися як стійкі невротичні прояви в рамках адаптаційного синдрому. Отримані дані ми поклали в основу при розробці системи медико-психологічних заходів підтримки родини жінок, хворих на ПШ.


Ключові слова


параноїдна шизофренія; жінка; чоловік; психоемоційний стан.

Повний текст:

тут

Посилання


Ayano G. Schizophrenia: A Concise Overview of Etiology Epidemiology Diagnosis and Management: Review of literatures / G. Ayano // Journal of Schizophrenia Research. – 2016. – Vol. 3, Issue 2. – P. 2–7.

Yasamy M. T. Living a healthy life with schizophrenia: paving the road to recovery / M. T. Yasamy, A. Cross, E. McDaniell, S. Saxena. – Geneva: World Health Organization, 2014. – 28 p.

Psykhycheskoe zdorovʹe: usylenye borʹby s psykhycheskymy rasstroystvamy: Ynformatsyonnyy byulletenʹ Vsemyrnoy orhanyzatsyy zdravookhranenyya. – 2010. – № 220. – 12 s.

Tandon R. Schizophrenia: Just the Facts What we know / Rajiv Tandon, Matcheri S. Keshavan, Henry A. Nasrallah // Schizophrenia Research. – 2008. – № 102. – R. 1–18.

Plevachuk O. YU. Vzayemozvʺyazok perebihu shyzofreniyi z psykholohichnymy osoblyvostyamy mikroseredovyshcha patsiyenta: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. med. nauk: 14.01.16 / Plevachuk Oksana Yuriyivna; DU “Instytut nevrolohiyi, psykhiatriyi ta narkolohiyi NAMN Ukrayiny”. – Kharkiv, 2011. – 18 s.

Zhyvotovsʹka L. V. Analiz simeynoho zdorovʺya pry shyzofreniyi v odnoho z batʹkiv / L. V. Zhyvotovsʹka, O. A. Kazakov, V. V. Borysenko // Medychna psykholohiya. – 2015. – T. 10, № 3. – S. 48–51.

Pshuk N. H. Dynamika resursu simʺyi, de prozhyvaye khvoryy na paranoyidnu shyzofreniyu / N. H. Pshuk, M. V. Markova, YE. YA. Pshuk // Ukrayinsʹkyy visnyk psykhonevrolohiyi. – 2012. – T. 20, vyp. 3 (72). – S. 215.

Markova M. V. Rivenʹ funktsionuvannya rodyny yak kryteriy vyboru typu psykhoterapevtychnoho vtruchannya v kompleksnomu likuvanni khvorykh na paranoyidnu shyzofreniyu / M. V. Markova, V. O. Dikhtyar // Ukrayinsʹkyy visnyk psykhonevrolohiyi. – 2012. – T. 20, vyp. 2 (71). – S. 56–57.

Yurʺyeva N. M. Hendernospetsyfichna dezadaptatsiya sotsialʹnoho funktsionuvannya u zhinok, khvorykh na paranoyidnu shyzofreniyu: analiz fenomenu ta osoblyvosti terapiyi i psykhosotsialʹnoyi reabilitatsiyi / N. M. Yurʺyeva // Ukrayinsʹkyy visnyk psykhonevrolohiyi. – 2014. – T. 22, vyp. 2. – S. 139–146.

Kosenko K. A. Osobennosty psykhofarmakoterapevtycheskoy y psykhoterapevtycheskoy sostavlyayushchykh v kompleksnom lechenyy zhenshchyn, bolʹnykh paranoydnoy shyzofrenyey, pry razlychnykh modelyakh semeynoho vzaymodeystvyya / K. A. Kosenko // Journal of Health Sciences. – 2014. – Vol. 04, No. 06. – P. 043–056.

Morvanyuk H. V. Analyz osnovnykh podkhodov k psykhoterapyy y psykhofarmakoterapyy shyzofrenyy s uchetom hendernykh razlychyy v Ukrayne y v myre / H. V. Morvanyuk // Journal of Health Sciences. – 2014. – № 4(01). – S. 339–348.

Rayhorodskyy D. YA. Praktycheskaya psykhodyahnostyka : metodyky y testy. – Samara : Yzd. dom “Bakhrakh-M”, 1998. – S. 73–82.

Lapach S. N. Statystycheskye metody v medyko-byolohycheskykh yssledovanyyakh s yspolʹzovanyem Ekhsel : éksperymentalʹnye yssledovanyya. Klynycheskye yspytanyya. Analyz farmatsevtycheskoho rynka / S. N. Lapach, A. V. Chubenko, P. N. Babych. – 2-e yzd., pererab. y dop. – K. : Moryon, 2001. – 408 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2415-8798.2016.4.7156

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.