ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ІМУНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМ БРОНХІТОМ

Автор(и)

  • A. M. Shamsyev Самаркандський Державний медичний інститут, Республіка Узбекистан
  • SH. A. Yusupov Самаркандський Державний медичний інститут, Республіка Узбекистан
  • L. A. Mukhamadyeva Самаркандський Державний медичний інститут, Республіка Узбекистан
  • B. A. Yuldashev Samarkand State Medical Institute, Uzbekistan Republic

DOI:

https://doi.org/10.11603/2415-8798.2016.4.7138

Ключові слова:

діти, хронічний бронхіт, імунний статус.

Анотація

Метою дослідження була оцінка стану імунного статусу при хронічному бронхіті у дітей. У дітей із ХБ відзначаються зміни в системі як клітинного, так і гуморального імунітету, що носять односпрямовані імунологічні порушення, які характеризує Т-клітинний імунодефіцит. У дітей з хронічним бронхітом в період загострення захворювання встановлено достовірне зниження лейкоцитів. Достовірно знижуються, порівняно з нормою, такі показники, як відносна й абсолютна кількість лімфоцитів. Одним з основних показників гуморального імунітету є імуноглобуліни сироватки крові. Включаючись в ланцюг імунологічних реакцій, імуноглобуліни відіграють певну роль у патогенезі ХБ. З боку гуморального імунітету в дітей, хворих на ХБ, відмічалися виражена гіпоімуноглобулінемія, різке підвищення рівня IgМ, порівняно з групою практично здорових дітей, рівні IgA і IgG підвищувалися в групі дітей дошкільного віку.

Посилання

Bubnova N. Y. Khronycheskye nespetsyfycheskye zabolevanyya lehkykh u detey // v kn. “Kletochnaya byolohyya lehkykh v norme y pry patolohyy” ; pod red. V. V. Erokhyna, L. K. Romanovoy. – M., 2000. – S. 351–357.

Huraryy N. Y. Kolychestvennyy analyz T- y V-lymfotsytov y ykh antyhen svyazyvayushchykh subpopulyatsyy u zdorovykh y bolʹnykh pnevmonyey detey : avtoref. dyss. na soyskanye uch. stepeny kand. med. nauk. / N. Y. Huraryy. – Samarkand, 1981. – 23 s.

Kalutsskyy P. V., Shvartskopf E. S., Okushko R. V. // Pedyatryya. – 2011. – T. 90, № 1. – S. 124–126.

Kapranov N. Y. Farmakoterapyya pry bronkholehochnykh porazhenyyakh u detey, bolʹnykh mukovystsydozom / N. Y. Kapranov // Rukovodstvo po farmakoterapyy v pedyatryy y det·skoy khyrurhyy. – M., 2002. – 267 s.

Kushelevskaya O. V. Chastota mykoplazmennoy y khlamydyynoy ynfektsyy u detey s vrozhdennymy porokamy razvytyya lehkykh y bronkhov / O. V. Kushelevskaya, Y. V. Zubkova, T. B. Sentsova // Voprosy sovr. pedyatryy. – 2006. – T. 5, № 1. – S. 321.

Latypova SH. A. Rolʹ NO-erhycheskoy systemy v formyrovanyy retsydyvyruyushchykh form bronkhytov u detey y pryntsypy ykh lechenyya : avtoref. dyss. kand. med. nauk. na soyskanye uch. stepeny / SH. A. Latypova. – Tashkent, 2011.

Paleev N. R. Khronycheskyy bronkhyt / N. R. Paleev, V. A. Ylʹchenko // Bolezny orhanov dykhanyya : v kn. “Rukovodstvo po vnutrennym boleznyam” ; pod red. N. R. Paleva. – M. : Medytsyna, 2000. – 287 s.

Rachynskyy S. V. Mesto khronycheskoy pnevmonyy y khronycheskoho bronkhyta v bronkholehochnoy patolohyy u detey / S. V. Rachynskyy, V. K. Tatochenko, Y. B. Volkov // Pedyatryya. – 2004. – № 1. – S. 58–66.

Rezolyutsyya konhressa KHIV konhressa Pedyatrov Rossyy s mezhdunarodnym uchastyem “Aktualʹnye problemy pedyatryy” // Rossyyskyy pedyatrycheskyy zhurnal. – 2010. – № 3. – S. 61/

Rozynova N. N. Trudnyy patsyent. Klynycheskye formy khronycheskykh vospalytelʹnykh zabolevanyy lëhkykh u detey: kryteryy dyahnostyky y pryntsypy terapyy / N. N. Rozynova. – ZH. Arkhyv. – № 10. – 2007.

Shamsyev F. M. Struktura zabolevaemosty orhanov dykhanyya v rehyonakh respublyky / F. M. Shamsyev, U. A. Karymov, N. D. Azyzova // Vestnyk vracha obshcheho profylya. Samarkand. – 2004. – № 4 (32). – S. 113–115.

Dombi V. H. Primary ciliarydyskinesia, immotilecilia syndrome, and Kartagener syndrome: diagnostic criteria / V. H. Dombi, H. Walt // Schweizerische Medizinisch Wochenschrift. J. Suisse de Med. – 1996. – Vol. 126. – P. 421–433.

Kitz R. Immunoglobulin levels in bronchoalveolar lavage fluid of children with chronic chest disease / R. Kitz // Pediat. Pulmon. – 2000.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-09

Як цитувати

Shamsyev, A. M., Yusupov, S. A., Mukhamadyeva, L. A., & Yuldashev, B. A. (2017). ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ІМУНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМ БРОНХІТОМ. Вісник наукових досліджень, (4). https://doi.org/10.11603/2415-8798.2016.4.7138

Номер

Розділ

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ