ПОГЛЯДИ РЕПРОДУКТОЛОГА НА ЛЕЙОМІОМУ МАТКИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

  • S. V. Khmil Медичний центр «Клініка професора Стефана Хміля» Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • Yu. B. Drozdovska Медичний центр «Клініка професора Стефана Хміля»
  • O. R. Liubashevska Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • N. D. Koblosh ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України»
Ключові слова: лейоміома матки, методи лікування, репродуктивна система жінки

Анотація

Мета дослідження – опрацювати наукову літературу для визначення впливу морфогенезу та локалізації лейоміоми на репродуктивну функцію жінки.

Матеріали та методи. Проаналізувати сучасну вітчизняну та зарубіжну літературу, яка присвячена характеристиці впливу лейоміоми матки на стан репродуктивної системи жінки.

Результати дослідження та їх обговорення. Під час проведення дослідження було проаналізовано 21 джерело літератури щодо впливу лейоміоми на репродуктивну функцію жінки.

Висновки. На сьогодні лейоміома матки є поширеною патологією у жінок репродуктивного віку. Лікування лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку повинно вирішувати такі пріоритетні завдання: розробку індивідуального підходу до планування методів консервативного та оперативного шляхів лікування, надання переваги органозберігаючим методикам проведення оперативного лікування, прогнозування можливих наслідків будь-якого методу лікування, визначення тривалості та підтримки післяопераційного періоду для подальшої реалізації репродуктивної функції жінки.

Посилання

Zhulkevych, I.V., & Klymniuk, H.I. (2005). Medyko-ekonomichni pidkhody do transplantatsii hemopoetychnykh stovburovykh klityn [Methodological approaches to the study of quality of life in hematological research]. Onkolohiia – Oncology, 7 (4), 357-360 [in Ukrainian].

Vdovychenko, Yu.P., Holianovskyi, O.V., & Lopushan, I.V. (2012). Leiomioma matky: etiopatohenez, profilaktyka, diahnostyka ta likuvannia: ohliad literatury [Uterine leiomyoma: aetiopathogenesis, preventive care, diagnostics and treatment: literature review]. Zdorovia zhinky – Women's Health, 3, 52-61 [in Ukrainian].

Shapovalova, A.I. (2019). Leiomioma matky i reproduktsiya [Uterine fibroid and reproduction]. Zhurnal akusherstva i zhenskikh boleznei – Journal of Obstetrics and Women’s Diseases, 68 (1), 93-101. doi: 10.17816/JOWD68193-101. [in Russian].

Shtokh, E.A., & Tskhai, V.B. (2015). Mioma matky. Sovremennoye predstavlenye o patogneze i faktorakh riska [Uterine myoma. Modern views on the pathogenesis and risk factors]. Sibirskoe medytsynskoe obozrenye – Siberian Medical Review, 1, 22-27 [in Russian].

Gashukoeva, A.Z., Agaeva, M.I., Dugieva, M.Z., Ermilova, K.A., & Sukhova, T.N. (2017). Povyshenie shansov nastupleniya beremennosti posle miomektomii v programmah VRT [Increased chances of pregnancy after myomectomy in ART programs]. Meditsinskiy sovet – Medical Council, 3, 138-142 doi: 10.21518/2079-701X-2017-13-138-142 [in Russian].

Avramenko, N.V., Barkovskyi, D.Ye., Kabachenko, O.V., & Letsyn, D.V. (2017). Suchasni pohliady rerproduktoloha na etiopatohenez ta likuvannia leiomiomy matky [Reproductologist’s current views on etiopathogenesis and treatment of uterine leiomyoma]. Zaporizkyi medychnyi zhurnal – Zaporozhye medical journal, 19, 3(102), 381-386. doi: 10.14739/2310-1210. 2017.3.100953 [in Ukrainian].

Danylenko, O.H., & Kornatska, A.H. (2013). Vykorystanni endokhirurhii v likuvanni matkovoho chynnyka bezpliddia [Using Endosurgery in the treatment of uterine factor infertility]. Zdorovye zhenschiny – Women's Health, 5 (81), 12-13 [in Ukrainian].

Dolinskiy, A.K. (2013). Rol miomektomii v preodolenii besplodiya [Role of myomectomy in infertility treatment]. Zhurnal akusherstva i zhenskikh bolezney – Journal of Obstetrics and Women’s Diseases, LXII, 1, 42-46 [in Russian].

Aleksenko, O.O., Medvedieva, L.Ye., & Medvediev, M.V. (2015). Intramuralna leiomioma tila matky i fertylnist: ohliad literatury [Intramural uterine leyomima and fertility: literature review]. Medychni perspektyvy – Medical Perspectives,10, 4, 10-15 [in Ukrainian].

Khmil, S.V., Korda, I.V., Drozdovska, Yu.B., Khmil, M.S., & Chudiiovych, N.Ya. (2017). Leiomioma matky i bezpliddia: ohliad literatury [Uterine leiomyoma and infertility: literature review]. Visnyk sotsialnoi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorovia Ukrainy – Bulletin of Social Hygiene and Organization of Public Health of Ukraine, 4 (74), 97-103. doi 10.11603/1681-2786.2017.4.8661 [in Ukrainian].

Sabry, M., & Al-Hendry, A. (2012). Innovative oral treatments of uterine leiomyoma. Obstet. Gynecol. Int., 2012, 943635. doi:10. 1155/2012/943635.

Syromyatnikova, S.A., Bazina, M.I., & Egorova, A.T. (2013). Gisteroskopiya v programmah vspomogatelnykh reproduktivnykh tehnologiy [Hysteroscopy in assisted reproductive technology programs]. Sibirskoe meditsinskoe obozrenie – Siberian Medical Review, 1, 14-18 [in Russian].

Pohl, O., Osterloh, I., & Gotteland, J.P. (2013). Ulipristal acetate – safety and pharmacokinetics following multiple doses of 10-50 mg per day. J. Clin. Pharm. Ther., 38 (4). 314-320.

Tristan, M., Orozco, L.J., & Steed A. (2012). Mifepristone for uterine fibroids. Cochrane Database Syst. Rev., 8, CD 007687.

Guven, S., Kart, C., Unsal, M.A., & Odaci, E. (2013). Intramural leiomyoma without endometrial cavity distortion may negatively affect the ICSI – ET outcome. Reprod. Biol. Endocrinol., 11, 102. doi: 10.1186/1477-7827-11-102.

Semeniak, A.V., Yuzko, O.M., & Nitsovych, I.R. (2018). Leiomioma matky ta vahitnist [Uterine leiomyoma and pregnancy]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna – Neonatology, Surgery And Perinatal Medicine, 7, 2 (28), 93-98. doi: 10.24061/2413-4260.VIII.2.28.2018.14 [in Ukrainian].

Kornatska, A.H., Revenko, O.O., Kolesnichenko, I.S., Flaksemberh, M.A., & Obukhova, H.Iu. (2017). Novi pohliady na likuvannia leiomiomy matky v zhinok reproduktyvnoho viku [New views on the treatment of uterine leiomyoma in women of reproductive age]. Reproduktyvna endokrynolohiia – Reproductive Endocrinology, 4 (36), 82-85 doi: https://doi.org/10.18370/2309-4117.2017.36.82-85 [in Ukrainian].

Strizhakov, A.N., Davydov, A.I., & Chochaeva, E.M. (2016). Vozmozhnosti i perspektivyi konservativnoy miomektomii s pozitsiy sohraneniya reproduktivnoy funktsii zhenschiny [Possibilities and prospects of myomectomy from the standpoint of woman reproductive function saving]. Annaly khirurgii – Annals of Surgery, Russian journal, 21 (1-2), 32-41. doi 10.18821/1560-9502-2016-21-1-32-41 [in Russian].

Khmil, S.V., Drozdovska, Yu.B., Khmil, M.S., & Chudiiovych, N.Ia. (2018). Efektyvnist histerorezektoskopii u zhinok z bezpliddiam na foni leiomiomy matky v prohramakh dopomizhnykh reproduktyvnykh tekhnolohii [Effectiveness of hysterorezectoscopy in women with infertility and uterine fibroids in programs of assisted reproductive technologies]. Visnyk sotsialnoi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorovia Ukrainy – Bulletin of Social Hygiene and Health Care Organization Ukraine, 4 (78), 51-55 [in Ukrainian].

Breusenko, V.G., Mishieva, O.I., Karachentsova, I.V., Golova, Yu.A, & Shevchenko, N.A. (2011). Mesto bipolyarnoy gisterorezektsii v lechenii bolnykh s submukoznoy miomoy matki [Bipolar resection in submucose myoma treatment]. Zhurnal akusherstva i zhenskikh bolezney – Journal of Obstetrics and Women’s Diseases, 60, 5, 18-24 [in Russian].

Tumabaeva, S.D. Esengulova, A.M., & Baymuhanbetova, Zh.N. (2016). Otsenka effektivnosti gisterorezektoskopii v lechenii submukoznoy miomyi matki [Evaluation of hysteroresectoscopic treatment of submucous uterine fibroids]. Vestnik KazNMU – Bulletin KazNMU, 4, 1-3 [in Russian].

Опубліковано
2020-03-06
Як цитувати
Khmil, S. V., Drozdovska, Y. B., Liubashevska, O. R., & Koblosh, N. D. (2020). ПОГЛЯДИ РЕПРОДУКТОЛОГА НА ЛЕЙОМІОМУ МАТКИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (2), 78-82. https://doi.org/10.11603/24116-4944.2019.2.10928
Номер
Розділ
Акушерство та гінекологія