ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ ТА АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В СЛИЗОВІЙ ПАРОДОНТА У РІЗНІ ПЕРІОДИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ

O. O. Chuhai

Анотація


Пародонтит та інші патології пародонта є одними з основних причин втрати зубів. Поширення пародонтиту в останні роки зростає як у розвинених країнах, так і в країнах з низьким соціально-економічним рівнем. У відповідь на комплексний вплив ендо- та екзогенних чинників у тканинах пародонта формуються запальні процеси, запалення призводить до порушення окисно-відновних процесів у слизовій. У статті наведено дані про зміни показників ліпопероксидації та активності ферментів антиоксидантного захисту в слизовій пародонта за умов експериментальної пневмонії. Виявлено, що під час раннього періоду експериментальної пневмонії було зростання активності ферментів каталази, супероксиддисмутази і продуктів прооксидантної системи у відповідь на збільшення вільних радикалів кисню. У пізній період експериментальної пневмонії визначено негативну динаміку активності антиоксидантної системи.


Ключові слова


пародонт; ферменти; ліпопероксидація; антиоксидантна система.

Повний текст:

PDF

Посилання


Abdul Hafar. Zapalennya, zakhvoryuvannya parodonta ta zdorovʺya orhanizmu / Hafar Abdul // Sovremennaya stomatolohyya. – 2008. – № 1. – S. 60–62.

Klinichna imunolohiya ta alerholohiya : posibnyk dlya provedennya praktychnykh zanyatʹ dlya studentiv stomatolohichnoho fakulʹtetu / V. Chop'yak, H. Potʹomkina, V. Babadzhan [ta in.]. – Lʹviv : vydavetsʹ Tetyuk T. V., 2015. – 190 s.

Frank A. Zapalennya parodonta: vid hinhivitu do systemnoho zakhvoryuvannya / A. Frank, I. Skanapisko // Sovremennaya stomatolohyya. – 2008. – № 1. – S. 62–65.

Rybakov A. Y. Zabolevanyya slyzystoy obolochky polosty rta / A. Y. Rybakov, H. V. Banchenko. – M. : Medytsyna, 1978. – 232 s.

Danylevsʹkyy M. F. Mizhzubnyy sosochok, yoho zapalennya, likuvannya i profilaktyka. – K. : Derzhavne medychne vydavnytstvo URSR, 1958. –106 s.

Hrudyanov A. Y. Parodontolohyya. Yzbrannye lektsyy / A. Y. Hrudyanov. – M. : OAO «Stomatolohyya», 1997. – 65 s.

Bobyrev V. N. Byokhymycheskaya farmakodynamyka y molekulyarnye mekhanyzmy deystvyya antyoksydantov kak sredstv profylaktyky y lechenyya svobodnoradykalʹnoy patolohyy : avtoref. dys. na soyskanye uchenoy stepeny d-ra med. nauk. — M., 1990. – 51 s.

Voskresenskyy O. N. Rolʹ perekysnoho okyslenyya lypydov v patoheneze parodontyta / O. N. Voskresenskyy, E. K. Tkachenko // Stomatolohyya. – 1991. – № 4. – S. 5–10.

Voskresenskyy O. N. Byooksydanty – oblyhatnye faktory pytanyya / O. N. Voskresenskyy, V. N. Bobyrev // Voprosy med. khymyy. – 1992. – № 4. – S. 21–25.

Éksperymentalʹnye modely ostrykh pnevmonyy, vyzvannykh uslovno-patolohycheskymy bakteryyamy y ykh assotsyatsyey : metod. ukazanyya / V. Y. Shlyapnykov, T. L. Solodova, S. A. Stepanov [ta dr.]. – Saratov, 1988. – 30 s.

Havrylov V. B. Spektrofotometrycheskoe opredelenye soderzhanyya hydroperekysey lypydov v plazme krovy / V. B. Havrylov, M. Y. Myshkorudnaya // Laboratornaya dyahnostyka yshemycheskoy bolezny serdtsa. – K. : Zdorovʺya, 1989. – S. 170–171.

Korobeynykova É. N. Modyfykatsyya opredelenyya produktov POL v reaktsyy s tyobarbyturovoy kyslotoy / É. N. Korobeynykova // Laboratornoe delo. – 1989. – № 7. – S. 8–10.

Fried R. Enzymatic and non-enzymatic assay of superoxide ifilii / R. Fried// Biochemie. – 1975. – Vol. 57, No. 5. – P. 657–660.

Holmes R. Epigenetic interconversions of the multiple forms of mouse liver catalase / R. Holmes, C. Masters // FEBS Lett. – 1970. – Vol. 11, No. 1. – P. 45–48.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v0.i4.7094

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.