Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

Керівництво для авторів

Науково-практичне видання спрямоване на висвiтлення нових наукових досягнень у галузi експериментальної i клiнiчної медицини.
Видання засновано в 2003 роцi.
Журнал включено до категорії Б реєстру наукових фахових видань ВАК України. Наказ МОН України № 975 від 11.07.2019 р. (біологічні, медичні та фармацевтичні науки, спеціальності: 091 – Біологія, 222 – Медицина, 226 – Фармація, промислова фармація).
Журнал включено до міжнародних наукометричних баз CrossRef, Google Scholar, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, ROAD, BASE (Bielefeld Academic Search Engine).
Журнал виходить 4 рази на рік.
Друкується українською та англійською мовами.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
1. На сторінках журналу «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» публікуються огляди літератури та лекції (в розділі «Огляд літератури»), нові, не оприлюднені раніше наукові результати, отримані в галузі клінічної чи експериментальної медицини (в розділі «Оригінальні дослідження»), висловлюються оригінальні погляди на проблему, подаються короткі повідомлення, замітки з практики (в розділі «Погляд на проблему»). У рубриці «Події, хроніка, дати» друкується інформація про цікаві, з погляду автора, наукові явища, матеріали науково-практичних конференцій, відомості про видатних науковців та їх здобутки, подаються статті, присвячені пам’яті медиків.
2. Обсяг оригінальної статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме, повинен бути не менше 5 сторінок, обсяг проблемної статті, огляду літератури, лекції – до 12 сторінок, короткого повідомлення, рецензії тощо – до 5 сторінок, замітки з практики – 3 сторінки.
3. Статтю треба подавати в електронному вигляді з розміщенням 1800–2000 друкованих знаків на сторінці (поля: верхнє і нижнє – 2,5 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см, шрифт Тіmes New Roman 14 пт через півтора інтервалу). Для публікації статтю необхідно реєструвати в системі OJS на електронній сторінці журналу (http://ojs.tdmu.edu.ua) або надсилати на єдину офіційну пошту журналів ТНМУ: journal@tdmu.edu.ua
Обов’язково необхідно заповнити інформацію про кожного автора, вказавши місце роботи, посаду, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові із зазначенням службової адреси, номерів телефону, факсу, також обов’язково необхідно вказати контактну електронну адресу кожного автора.
4. Рисунки слід готувати у форматах JPG, TIF, і прикріпляти в системі у вигляді окремого файла. При скануванні слід забезпечити роздільну здатність зображення 300 dрі. У підписах до мікрофотографій вказувати збільшення і метод фарбування матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки – чіткими. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного і того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається.
Діаграми, графіки слід створювати у Місrоsoft Ехсеl. Ілюстрації слід розміщувати за ходом тексту статті.
Для набору формул потрібно використовувати редактор формул Microsoft Equation.
5. Статті мають бути написані з дотриманням основних вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» за такою схемою:
УДК
НАЗВА РОБОТИ (великими літерами)
ініціали і прізвища авторів (двома мовами)
повна назва установи (двома мовами)
Резюме українською та англійською мовами (250–300 слів кожне) повинні бути структурованими і містити назву роботи, прізвища та ініціали авторів, назву закладу, вступ, мету, матеріали та методи, результати досліджень та висновки.
Ключові слова українською та англійською мовами (до 8 слів).
Вступ. (Постановка проблеми у загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх опублікованих досліджень, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, виділення невирішеної частини загальної проблеми, якій присвячена означена робота).
Мета дослідження.
Матеріал і методи дослідження. (Викладення об’єкта дослідження і методик, опис яких повинен бути достатнім для розуміння їх доцільності і можливості відтворення. У випадку проведення експериментальних досліджень слід вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод евтаназії. Обов’язковим є зазначення методик статистичного аналізу з обґрунтуванням вибору критеріїв достовірності оцінок).
Результати й обговорення. (Викладається основний фактичний матеріал, проводиться повне обґрунтування отриманих наукових результатів, висловлення власного судження щодо одержаних результатів, його порівняння з тлумаченням подібних даних, наведених іншими авторами).
Висновки.
Перспективи подальших досліджень. Подання авторського бачення перспективності подальших шляхів до розв’язання проблеми, висвітленої у роботі.
Список використаної літератури (друкується в порядку згадування джерел) формується двома блоками: традиційним та додатковим для закордонних баз даних (REFERENCES) у разі наявності україномовних і російськомовних джерел.
Вимоги до оформлення списку джерел у розділі ЛІТЕРАТУРА
джерела оформляються згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007.
Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30 % на кожного зі співавторів.
Вимоги до списку літератури англійською мовою (REFERENCES)
Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими літерами, додаючи в кінці [in Ukrainian] чи [in Russian] відповідно.
Список літератури повинен бути оформлений згідно зі стандартом APA, див. посилання:
http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;
http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual.
Транслітерація прізвищ авторів, залежно від мови оригіналу джерела, виконується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови), або вимог системи BGN/HCGN (для російської мови).
Доцільно використовувати офіційний трансліт онлайн http://translit.kh.ua
6. Усі позначення фізичних величин і їх одиниць, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень необхідно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ) згідно з вимогами групи стандартів ДСТУ 3651-97 «Одиниці фізичних величин». Назви фірм, реактивів і препаратів потрібно наводити в оригінальній транскрипції.
У тексті загальноприйняті, а також ті, що часто зустрічаються, терміни, слід подавати абревіатурою (перший раз обов’язково розшифровувати).
7. Етичні питання. Стаття не може містити відомості, що стосуються персональних даних пацієнтів, якщо вони не дали своєї усвідомленої згоди у письмовій формі, що має бути вказано авторами. У статтях щодо досліджень, проведених на людях, які передбачають певний ризик, слід чітко вказати, чи було дотримано вимог Гельсінської декларації (див. Декларацію Всесвітньої Гельсінської медичної асоціації: етичні принципи медичних досліджень за участю людини. JAMA 2000; 284 (23): 3043-3045), які були прийняті компетентним комітетом з етики. Крім того, публікації щодо експериментів на тваринах повинні містити заяву про те, що дослідження було дозволено цим комітетом. Інформація про це має бути наявна у розділі «Матеріали і методи» статті.
8. У тексті статті при посиланні на публікацію слід зазначати її номер згідно зі списком літератури у квадратних дужках.
9. Редакція виправляє термінологічні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, при потребі скорочує текст.
10. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, відправляються автору на доопрацювання. Пріоритетне право на друк мають публікації передплатників журналу, а також матеріали, замовлені редакцією.
11. До уваги авторів! Автори несуть персональну відповідальність за зміст статті, відповідність вказаним вимогам, коректну статистичну обробку даних. Усі статті проходять перевірку на плагіат спеціалізованими електронними програмами.
12. Редакція видання не несе відповідальності за повторну публікацію статті повністю або частково в інших виданнях в Україні або за кордоном без попередньої згоди.
13. До уваги авторів! Статтям, опублікованим у нашому журналі, присвоюється DOI (Digital object identifier) – універсальний ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef. Членами CrossRef наразі є 5 тис. видавців з усього світу. База даних його цитувань охоплює більше 75 млн журнальних статей та інших типів наукових публікацій. Наявність ідентифікатора DOI у статті дає можливість швидкого пошуку її в Інтернеті (для цитування), без необхідності тривалого пошуку на сайтах журналів. Присвоєння DOI науковим статтям дозволяє підвищити індекс цитування та рейтинг їх авторів. Наявність індексу DOI в кожної статті та в кожному номері журналу сприяє просуванню видання до міжнародних наукометричних баз.
14. Публікація статей платна. Вартість вираховується за кількістю знаків після надсилання статті до редакції, присвоєння індексу DOI оплачується додатково. Точний розмір оплати та банківські реквізити буде надіслано після рецензування роботи.
15. Квитанцію про оплату потрібно надсилати на адресу редакції:
Редакція журналу «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», видавництво Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, майдан Волі, 1, 46001, Тернопіль, Україна.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.