ІМУННІ ПОРУШЕННЯ В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ЛАКУНАРНОГО ІНСУЛЬТУ

M. I. Salii

Анотація


Дослідили стан клітинної та гуморальної ланок імунітету у 45 хворих в гострому періоді лакунарного інсульту. Для гострого періоду ЛІ характерними є ознаки дизрегуляції та дефіциту клітинної ланки імунітету і активація гуморальної. Зміни в гуморальній ланці імунітету мали більш виражений характер та відповідали ІІ (Ig G) та ІІІ (Ig M та Ig A) ступеням імунних зрушень. Встановлено кореляцію між рівнем CD16+ та тяжкістю інсульту за шкалою NIHSS (r=0,50, p=0,014).

 


Ключові слова


лакунарний інсульт; клітинний імунітет; гуморальний імунітет.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bychkova N. H. Stan imunnoyi systemy ta tsytokinovoho statusu u khvorykh pislya perenesenoho hostroho porushennya mozkovoho krovoobihu za ishemichnym typom / N. H. Bychkova // Imunolohiya ta alerholohiya: nauka i praktyka. – 2010. – № 3–4. – S. 60–64.

Borysov A. V. Rolʹ ymmunnykh y vospalytelʹnykh faktorov v patoheneze ynsulʹta / A. V. Borysov, A. E. Semak // Medytsynskye novosty: nauchno-praktycheskyy ynformatsyonno-analytycheskyy zhurnal dlya vrachey y rukovodyteley zdravookhranenyya. – 2010. – № 1. – S. 3–7.

Voloshyna Y. N. Sostoyanye neyroymmunnoy aktyvatsyy u bolʹnykh, perenësshykh yshemycheskyy ynsulʹt / Y. N. Voloshyna // Mizhnarodnyy nevrolohichnyy zhurnal. – 2011. – № 8. – S. 22–26.

Overlapping roles of endothelial selectins and vascular cell adhesion molecule-1 in immune complex-induced leukocyte recruitment in the cremasteric microvasculature / M. U. Norman, N. C. Van De Velde, J. R. Timoshanko [et al.] // Am. J. Pathol. – 2003. – Vol. 163 (4). – P. 1491–1503.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v0.i4.7087

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.