ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВЕЛИЧИНИ АНТИАПОПТОТИЧНОГО ЕФЕКТУ СЕРЕД МОДУЛЯТОРІВ АКТИВНОСТІ NMDA-РЕЦЕПТОРІВ В УМОВАХ МОДЕЛЬНОЇ ПЕРЕХІДНОЇ ІШЕМІЇ РЕПЕРФУЗІЇ ОКА ЗА ДАНИМИ ПРОТОКОВО-ЦИТОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ

V. L. Povkh, M. A. Khodakovskyi, A. A. Khodakovskyi

Анотація


Модельна 60 хв. ішемія-реперфузія ока у щурів супроводжується активацією апоптотичних процесів в сітківці, про що достеменно свідчить збільшення в середньому в 20,22 раза пулу клітин, які перебувають у фазі SUB-G0G1, тобто мають ознаки фрагментації ядерної ДНК, що анонсує апоптоз. Однократна внутрішньовенна інфузія в лікувальному режимі через 30 хв після накладання лігатур розчинів амантадину або магнію сульфату, дозами 5 та 250 мг/кг відповідно, а також мемантин перорально з розрахунку 20 мг/кг, сприяють зменшенню відносної кількості ретиноцитів, які перебувають фазі SUB-G0G1 клітинного циклу, проявляючи тим самим антиапоптотичну дію. За спроможністю в умовах даної патології знижувати процес фрагментації ядерної ДНК, застосування розчину амантадину сульфату вірогідно переважає терапію розчином магнію сульфату або мемантином в середньому на 24,1 та 52,0 % відповідно. 


Ключові слова


апоптоз; амантадину сульфат; магнію сульфат; мемантин.

Повний текст:

PDF

Посилання


Vykorystannya neyromarkeriv (bilok S 100) ta metodu protokovoyi tsytometriyi dlya porivnyalʹnoyi otsinky vplyvu blokatoriv NMDA-retseptoriv na neyroproliferatyvni protsesy v sitkivtsi ta zorovomu nervi v umovakh modelʹnoyi ishemiyi-repefuziyi oka / I. L. Chereshnyuk, V. L. Povkh, H. V. Zahoriy, O. A. Khodakivsʹkyy // Svit medytsyny ta biolohiyi. – 2016. – № 2 (56). – S. 159–164.

Pat. na korysnu modelʹ № 104387 Ukrayina MPK A61K 31/13 A61R 27/06. Zastosuvannya farmatsevtychnoyi kompozytsiyi, shcho mistytʹ amantadyn abo yoho farmatsevtychno pryynyatni soli dlya likuvannya zakhvoryuvanʹ zorovoho analizatora / H. V. Zahoriy, I. L. Chereshnyuk ; zamovnyk i patentovlasnyk H. V. Zahoriy. – № u 201507455 ; zayavl. 24.07.15; obubl. 25.01.16, Byul. № 2, 2016 r.

Pat. na korysnu modelʹ № 109424 Ukrayina MPK A61K 31/00 A61R 27/02 Zastosuvannya tsytoprotektoriv, vybranykh z ryadu tsytykolinu, melatoninu, meksydolu, korvitynu, tiotryazolinu ta rozchynu sulʹfatu mahniyu, yak neyroretynoprotektoriv / I L. Chereshnyuk, V. L. Povkh, K. M. Komnatsʹka, O. A. Khodakivsʹkyy ; zamovnyk i patentovlasnyk I L. Chereshnyuk, V. L. Povkh, K. M. Komnatsʹka, O. A. Khodakivsʹkyy. – № u 201601703 ; zayavl. 23.02.16; opubl. 25.08.16, Byul. № 16, 2016 r.

Povkh V. L. Neyroretynoprotektorni vlastyvosti modulyatoriv aktyvnosti NMDA-retseptoriv pry ishemichnomu urazhenni oka (eksperymentalʹne doslidzhnennya) / V. L. Povkh // Visnyk morfolohiyi. – 2016. T. 22, № 1. – S. 53–57.

Tserebrovaskulyarnye éffekty blokatorov NMDA-retseptorov y meksydola na fone alloksanovoho sakharnoho dyabeta, a takzhe ykh vlyyanye na techenye metabolycheskykh protsessov v setchatke monholʹskykh peschanok v ostryy postperfuzyonnyy peryod / Y. L. Chereshnyuk, V. L. Povkh, H. V.Zahoryy , O. V. Khodakovskaya // Vrach-aspyrant. – 2016. – T. 74, №1, 2. – S. 295–303.

Classification of cell death: recommendations of the Nomenclature Committee on Cell Death 2009 / G. Kroemer, L. Galluzzi, P. Vandenabeele [et al.] // Cell Death Differ. – 2009. Vol. 16, № 1. – P. 3–11.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v0.i4.7085

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.