ОЦІНКА СІМЕЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТА МАТЕРИНСЬКО-ДИТЯЧИХ ВІДНОСИН ОЧИМА ДІТЕЙ МАТЕРІВ, ХВОРИХ НА ПАРАНОЇДНУ ШИЗОФРЕНІЮ

M. О. Driuchenko

Анотація


Вивчення особливостей сімейного функціонування та материнсько-дитячих відносин з точки зору дітей матерів, хворих на параноїдну шизофренію (ПШ)На базі психіатричного відділення Закарпатського обласного наркологічного диспансеру протягом 2014 – 2016 рр. обстежено 100 жінок, хворих на ПШ, та 112 їх дітей (12 жінок мали двох дітей). Жінки були обстежені за допомогою клініко-психопатологічного та психодіагностичного методів, діти – з використанням проективної методики «Кінетичний малюнок сімʼї». Визначено тісний зв’язок порушень сімейного функціонування і сприйняття дитиною родинної ситуації з тяжкістю психопатологічної симптоматики у матерів, хворих на ПШ. У дітей, матері яких хворі на ПШ, виявлено значуще нижчі показники сімейного функціонування за шкалою «Сприятлива сімейна ситуація» (середнє значення 0,46±0,16 балів, р<0,01) та значуще вищі показники за шкалами «Тривожність» (0,97±0,24 балів, р<0,01), «Конфліктність у сім'ї» (1,02±0,27 балів, р<0,01), «Почуття неповноцінності у сімейній ситуації» (0,98±0,21 балів, р<0,01), «Ворожість у сімейній ситуації» (0,95±0,21 балів, р<0,01), що свідчить про наявність дисоціації у материнсько-дитячій взаємодії та деформації сімейного функціонування в родинах, де мати хворіє на ПШ. Наявність тяжкого психічного захворювання на ПШ у матері суттєво впливала на стан психоемоційної сфери дитини і спричиняла глибокі порушення сімейного функціонування. Отримані дані були покладені нами в основу розробки системи медико-психологічних заходів оптимізації материнсько-дитячої взаємодії у жінок, хворих на ПШ.

 


Ключові слова


параноїдна шизофренія; мати; оцінка дитиною сімейної ситуації; дитячо-материнські відносини.

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhyznʹ s shyzofrenyey. Chto delatʹ? : kratkoe rukovodstvo dlya patsyentov, stradayushchykh shyzofrenyey, y ykh rodstvennykov / N. A. Maruta, A. M. Kozhyna, V. Y. Korostyy, L. M. Haychuk. – Kharʹkov, 2011. – 25 s.

Psykhycheskoe zdorovʹe: usylenye borʹby s psykhycheskymy rasstroystvamy : ynformatsyonnyy byulletenʹ Vsemyrnoy orhanyzatsyy zdravookhranenyya. – 2010. – № 220. – 12 s.

Yurʹeva L. N. Shyzofrenyya: klynycheskoe rukovodstvo dlya vrachey / L. N. Yurʹeva. – K. : Sfera, 2010. – S. 24.

Tandon R. Schizophrenia: Just the Facts What we know / Rajiv Tandon, Matcheri S. Keshavan, Henry A. Nasrallah // Schizophrenia Research. – 2008. – № 102. – R. 1–18.

Buzdyhan O. H. Dyferentsiyovani pidkhody do psykhosotsialʹnoyi reabilitatsiyi khvorykh na shyzofreniyu z urakhuvannyam kliniko-funktsionalʹnykh hendernykh osoblyvostey / O. H. Buzdyhan // Ukrayinsʹkyy visnyk psykhonevrolohiyi. – 2016. – T. 24, vyp. 4 (89). – S. 47 – 53.

Zhyvotovsʹka L. V. Analiz simeynoho zdorov'ya pry shyzofreniyi v odnoho z batʹkiv / L. V. Zhyvotovsʹka, O. A. Kazakov, V. V. Borysenko // Medychna psykholohiya. – 2015. – T. 10, № 3. – S. 48 – 51.

Pshuk N. H. Dynamika resursu simʺyi, de prozhyvaye khvoryy na paranoyidnu shyzofreniyu / N. H. Pshuk, M. V. Markova, YE. YA. Pshuk // Ukrayinsʹkyy visnyk psykhonevrolohiyi. – 2012. – T. 20, vyp. 3 (72). – S. 215.

Markova M. V. Rivenʹ funktsionuvannya rodyny yak kryteriy vyboru typu psykhoterapevtychnoho vtruchannya v kompleksnomu likuvanni khvorykh na paranoyidnu shyzofreniyu / M. V. Markova, V. O. Dikhtyar // Ukrayinsʹkyy visnyk psykhonevrolohiyi. – 2012. – T. 20, vyp. 2 (71). – S. 56–57.

Plevachuk O. YU. Vzayemozvʺyazok perebihu shyzofreniyi z psykholohichnymy osoblyvostyamy mikroseredovyshcha patsiyenta: avtoref. dys. na zdobuttya naukovoho stupenya kand. med. n.: 14.01.16 / Plevachuk Oksana Yuriyivna; DU «Instytut nevrolohiyi, psykhiatriyi ta narkolohiyi NAMN Ukrayiny» – Kharkiv, 2011. – 18 s.

Markova M. V. Osoblyvosti simeynoyi vzayemodiyi ta adaptatsiyi v rodyni u patsiyentiv, khvorykh na shyzofreniyu, z tochky zoru psykhoterapevtychnoho potentsialu simʺyi / M. V. Markova, V. O. Dikhtyar // Ukrayinsʹkyy visnyk psykhonevrolohiyi. – 2010. – T. 13, vyp. 3 (64). – S. 133 – 134.

Kosenko K. A. Psykhosotsialʹna reabilitatsiya zhinok, khvorykh na paranoyidnu shyzofreniyu, pry riznykh modelyakh rodynnoyi vzayemodiyi: avtoref. dys. na zdobuttya naukovoho stupenya kand. med. n.: 14.01.16 / Kosenko Korneli Arturivna; DU «Instytut nevrolohiyi, psykhiatriyi ta narkolohiyi NAMN Ukrayiny» – Kharkiv, 2015. – 24 s.

Olifirovych N. I. Psykholohiya simeynykh kryz / N. I. Olifirovych, T. A. Zinkevych-Kuzemkina, T. F. Velenta. – SPb. : Rechʹ. – 2006. – 360 s.

Lapach S. N. Statystycheskye metody v medyko-byolohycheskykh yssledovanyyakh s yspolʹzovanyem Ekhsel: Éksperymentalʹnye yssledovanyya. Klynycheskye yspytanyya. Analyz farmatsevtycheskoho rynka / S. N. Lapach, A. V. Chubenko, P. N. Babych. – 2-e yzd., pererab. y dop. – K. : Moryon, 2001. – 408 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v0.i4.7075

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.