ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЗМУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ТА ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ У ПАЦІЄНТІВ З ОСТЕОАРТРОЗОМ ТА КОМОРБІДНИМИ ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ ТА ОЖИРІННЯМ

Автор(и)

  • O. S. Khukhlina Буковинський державний медичний університет
  • O. V. Tanas Буковинський державний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v26.i2.6254

Анотація

РЕЗЮМЕ. У статті викладено результати дослідження показників обміну сполучної тканини та прозапальних
цитокінів у хворих на остеоартроз з коморбідними есенціальною артеріальною гіпертензією та ожирінням.
Встановлено, що перебіг остеоартрозу супроводжується підвищенням активності системного запалення,
інтенсивність якого за наявності супутніх гіпертонічної хвороби та ожиріння вірогідно зростає. У хворих на
остеоартроз вміст прозапальних цитокінів у крові є вірогідно підвищеним і зростає із приєднанням ожиріння.


КЛЮЧОВІ СЛОВА: остеоартроз, артеріальна гіпертензія, ожиріння, сполучна тканини, цитокіни.

Посилання

Bereznyakov Y. H. Osteoartroz, arteryalʹnaya

hypertenzyya y ozhyrenye: problema komorbydnosty /

Y. H. Bereznyakov, Y. V. Korzh // Mezhdunarodnyy med.

zhurnal. – 2012. – № 4. – S. 78–81.

Holovach Y. YU. Osteoartryt: sovremennye

fundamentalʹnye y prykladnye aspekty patoheneza

zabolevanyya / Y. YU.Holovach // Bolʹ. Sustavy. Pozvo-

nochnyk. – 2014. – № 3 (15). – S. 54–58

Dubykov A. Y. Osteoartroz: staraya boleznʹ,

novye podkhody / A. Y. Dubykov // Sovr. revmatolohyya.

– № 2. – S. 82–83.

Opimakh O. I Vyvchennya aktyvnosti systemnoho za-

palennya u khvorykh na osteoartroz-asotsiyovanyy z ozhy-

rinnyam / O. I. Opimakh // Patolohiya. – 2010. – № 3 (7). –

S. 110–112

Tanas O. V. Dynamika pokaznykiv tsytokinovoho ta

oksydantnoho homeostazu pry likuvanni diatsereyinom u

patsiyentiv z osteoartrozom ta komorbidnymy zakhvoryu-

vannyamy / O. V. Tanas, O. S. Khukhlina // Visnyk problem bi-

olohiyi i medytsyny. – 2014. – № 3, T. 2 (111). – S. 241–245.

Tanas O. V. Suchasna terapiya osteoartrozu za ko-

morbidnosti z arterialʹnoyu hipertenziyeyu ta ozhyrin-

nyam / O. V. Tanas, O. S. Khukhlina // Materialy 96-yi pidsumko-

voyi naukovoyi konferentsiyi profesorsʹko-vykladatsʹkoho

personalu Bukovynsʹkoho derzhavnoho medychnoho uni-

versytetu (Chernivtsi, 16, 18, 23 lyutoho 2015 r.). – Cherniv-

tsi : BDMU, 2015. – S. 107–108.

Increased interleukin-1b gene expression in

peripheral

blood leukocytes is associated with increased

pain and predicts risk for progression of symptomatic knee

osteoarthritis / M. Attur, I. Belitskaya-Levy, C. Oh [et. al] //

Arthritis Rheum. – 2011. – Vol. 63, № 7. – P. 1908–1917.

Bijsma M. Osteoarthritis: an update with relevance

for clinical practice / M. Bijsma, F. Berenbaum, F. P. Lafeber

// Lancet. – 2011. – Vol. 377. – P. 2115–2126.

Osteoartritis: a progressive disease with chaning phenotypes

/ S. Casteda, J. A. Roman-Blas, R. Largo, G. Harrero-

Beaumont // Rheumatology. – 2013. – №6. – S. 258–260.

Sokolove J. Role of inflammation in the pathogenesis

of osteoarthritis: latest finding and interpretations /

J. Sokolove, Ch. M. Lepus // Ther. Adv. Musculoskel. Dis. –

– Vol. 5, № 2. – P. 77–94.

Goldring M. B. Inflammation in osteoartritis /

M. B. Goldring, M. Otero // Curr. Opin.Rheumatol. – 2011. –

Vol. 23, № 5. – P. 471–478.

Magliano M. Obesity and arthritis / M. Magliano //

Menopause Int. – 2008. – Vol. 14. – R. 149–154.

Role of proinflammatory cytokines in the

pathophysiology of osteoarthritis / M. Kapoor [et all.] //

Nat. Rev. Rheumatol. – 2011. – Vol. 7, № 1. – P. 33–42.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-09

Як цитувати

Khukhlina, O. S., & Tanas, O. V. (2016). ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЗМУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ТА ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ У ПАЦІЄНТІВ З ОСТЕОАРТРОЗОМ ТА КОМОРБІДНИМИ ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ ТА ОЖИРІННЯМ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 26(2). https://doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v26.i2.6254

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження