ВПЛИВ ЦИТОФЛАВІНУ НА БІОЕЛЕКТРИЧНУ АКТИВНІСТЬ НЕРВОВО-М’ЯЗОВОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕНОПАУЗИ

Автор(и)

  • O. H. Rodynskyi Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
  • S. S. Tkachenko Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
  • O. H. Zynovyeva Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v26.i2.6250

Анотація

РЕЗЮМЕ. Мета дослідження – експериментальне вивчення змін біоелектричної активності нервово-м’язового
комплексу під впливом препарату Цитофлавін в умовах експериментальної менопаузи. Препарат вводили
інтраперитонеально самицям білого щура через 120 днів після оваріогістеректомії впродовж 10 днів. Аналізували
параметри збудливості нервово-м’язового комплексу та параметри викликаних відповідей при прямому та
непрямому подразненні литкового м’яза. Зафіксоване достовірне (р<0,01) підвищення порогу збудження
литкового м’яза як при прямому, так і при непрямому подразненні на (120,0±7,270) % та (85,71±6,15) % відповідно.
Також відмічається відносне зменшення кількості низькопорогових нейромоторних одиниць. Таким чином, під
впливом компонентів препарату Цитофлавін відбувається нормалізація збудливості нервово-м’язового апарату,
цей препарат може бути рекомендований до застосування як один з компонентів комплексного лікування та
профілактики віддалених нейропатичних ускладнень ранньої менопаузи.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: хірургічна менопауза, нервово-м’язовий комплекс, цитофлавін.

Посилання

Afanasʹev V. V. Tsytoflavyn v yntensyvnoy te-

rapyy : posobye dlya vrachey / V. V. Afanasʹev. – SPb.,

– 36 s.

Bylychenko S. V. Antyoksydantnaya terapyya sakhar-

noho dyabeta y eho oslozhnenyy (éksperymentalʹnoe

yssledovanye) : dys. na poluchenye nauchn. stepeny

kand. med. nauk: spets. 14.03.06 «Farmakolohyya, klyny-

cheskaya farmakolohyya» / S. V. Bylychenko. – SPb., 2010. –

s.

Vladymyrov YU. A. Byolohycheskye membrany

y nezaprohrammyrovannaya hybelʹ kletky / YU. A. Vla-

dymyrov // Sorosovskyy obrazovatelʹnyy zhurnal. –

– T. 6, № 9. – S. 2–9.

Dobrokhotova YU. E. Menopauzalʹnyy syndrom /

YU. E. Dobrokhotova // Lechebnoe delo. – 2004. – № 1. –

S. 3–8.

Klocheva E. H. Prymenenye preparata Tsytofla-

vyn v nevrolohyy : [posobye dlya vrachey] / E. H. Kloche-

va. – SPb., 2008. – 6 s.

Kovalenko A. L. Mekhanyzm deystvyya y farmako-

kynetyka metabolycheskoy kompozytsyy Tsytoflavyn /

A. L. Kovalenko, A. YU. Petrov, M. H. Romantsov // Uspekhy

sovremennoho estestvoznanyya. – 2002. – № 4. – S. 47–48.

Malychenko S. B. Systemnye yzmenenyya v kly-

makteryy. Rolʹ defytsyta kalʹtsyya y vytamyna D v for-

myrovanyy postmenopauzalʹnoho symptomokomplek-

sa / S. B. Malychenko, V. A. Volkova, K. K. Khalydova //

Sovpemennaya revmatolohyya. – 2008. – № 1. – S. 20–31.

Menʹshykova E. B. Antyoksydanty y ynhybytory

radykalʹnykh okyslytelʹnykh protsessov / E. B. Menʹshy-

kova, Y. K. Zenkov // Uspekhy sovremennoy byolohyy. –

– T. 113, № 4. – S. 442–455.

Rodynsʹkyy O. H. Elektrofiziolohichnyy analiz

zbudlyvosti nervovo-mʺyazovoho kompleksu za umov eks-

perymentalʹnoyi menopauzy / O. H. Rodynsʹkyy, S. S. Tka-

chenko, O. V. Moz·hunov // Eksperymentalʹna ta klinichna

fiziolohiya i biokhimiya. – 2014. – № 3. – S. 7–13.

Rodynsʹkyy O. H. Monosynaptychni vidpovidi

ventralʹnykh korintsiv spynnoho mozku v umovakh ekspe-

rymentalʹnoyi menopauzy / O. H. Rodynsʹkyy, S. S. Tka-

chenko, L. V. Huzʹ // Klinichna ta eksperymentalʹna pato-

lohiya. – 2015. – T. 54, № 4. – S. 128–132.

Rozenfelʹd A. D. Rehulyatsyya suktsynatom vkla-

da mytokhondryy v podderzhanye rN pry ATF-aznykh na-

hruzkakh : dys. na soyskanye uchenoy stepeny kand. byol.

nauk / A. S. Rozenfelʹd. – Pushchyna, 1983. – 145 s.

Fedotova YU. O. Éffekty éstrohenov v tsentralʹnoy

nervnoy systeme / YU. O. Fedotova, N. S. Sa-

pronov // Uspekhy fyzyolohycheskykh nauk. – 2007. – T. 38,

№ 2. – S. 46–52.

A new hypothesis about neuronal degeneration

appeared after a rat model of menopause / D. Unal, Z. Halici,

Z. Altunkaynak [et al.] // Neurodegener. Diseases. –

– Vol. 9, № 1. – P. 25–30.

Effects of acute changes in oestrogen on muscle

function of the first dorsal interosseus muscle in humans /

J. P. Greeves, N. T. Cable, M. J. Luckast [et al.] // J. Physiol. –

– Vol. 500, № 1. – P. 265–270

Effect of steroid hormones on the peripheral nervous

system / M. Koszykowska, J. Wojtkiewicz, M. Majewski,

B. Jana // J. Anim. Feed Sci. – 2008. – № 17. – P. 3–18.

N-myc downstream-regulated gene 2, a novel

estrogen-targeted gene, is involved in the regulation of

Na+/K+-ATPase / Y. Li, J. Yang, S. Li [et al.] // J. Biol. Chem. –

– Vol. 286. – P. 32289–32299.

Paracrine and autocrine functions of neuronal

vascular endothelial growth factor (VEGF) in the central

nervous system / O. O. Ogunshola, A. Antic, M. J. Donoghue

[et al.] // J. Biol. Chem. – 2002. – Vol. 277, № 13. –

P. 11410 – 11415.

Steroid hormone signaling between schwann

cells and neurons regulates the rate of myelin synthesis /

M. R. Paul, J. L. Andrew, K. N. Benjamin [et al.] // Ann. N. Y.

Acad. Sci. – 2003. – Vol. 1007. – P. 340–348.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-09

Як цитувати

Rodynskyi, O. H., Tkachenko, S. S., & Zynovyeva, O. H. (2016). ВПЛИВ ЦИТОФЛАВІНУ НА БІОЕЛЕКТРИЧНУ АКТИВНІСТЬ НЕРВОВО-М’ЯЗОВОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕНОПАУЗИ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 26(2). https://doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v26.i2.6250

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження