ОСОБЛИВОСТІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЕМІГРАНТІВ ТА РЕЕМІГРАНТІВ, ХВОРИХ НА ДЕПРЕСИВНІ РОЗЛАДИ

Автор(и)

  • O. P. Venher ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

DOI:

https://doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v26.i2.6239

Анотація

РЕЗЮМЕ. Проведене дослідження особливостей якості життя у 196 емігрантів, 191 реемігранта у порівнянні
з 198 не емігрантами, хворими на різні форми депресивних розладів, за допомогою шкали якості життя ВООЗ
ЯЖ-26 виявило низький рівень якості життя у емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади, особливо
у сферах психологічної якості життя, соціальної якості життя та фізичного здоров'я. Найгірші показники у сфері
психологічної та соціальної якості життя виявлені у реемігрантів, що може бути пов’язано із впливом стресу
реадаптації. У емігрантів показники якості життя, за винятком сфери оточення, також є гіршими, ніж у не емігрантів.
Вплив фактора еміграції та рееміграції максимально виражений у хворих на психогенні депресивні розлади і
виявляється менше за наявності ендогенного та органічного депресивного розладу.


Ключові слова : емігранти, реемігранти, депресивні розлади, якість життя.

Посилання

Mihratsiya v Ukrayini: fakty i tsyfry / Mizhnarod-

na orhanizatsiya z mihratsiyi. – K. : Predstavnytstvo MOM v

Ukrayini, 2011. – 7 s.

Shchorichna Dopovidʹ pro stan dotrymannya ta za-

khystu prav i svobod lyudyny v Ukrayini Upovnovazhenoho

Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z prav lyudyny: Postanova Ver-

khovnoyi Rady Ukrayiny vid 05.04.2011 roku № 3194-VI //

Holos Ukrayiny. – 2011. – № 35. – S. 23–29.

Lauber C. Patterns of Psychiatric Inpatient Care

in Migrants: Results from Switzerland / C. Lauber,

B. Lay, W. Rossler // Swiss Medical Weekly. – 2006. –

№ 135. – R. 50–56.

Kharmz V. A. Medyko-psykholohycheskye aspekty

narushenyya psykhycheskoy adaptatsyy émyhrantov: dys. na

soyskanye uchenoy stepeny kand. psykhol. nauk: 19.00.04 /

Vakhyd Ablakhad Kharmz; Sankt-Peterburhskyy hos. uny-

versytet. – SPb., 2000. – 186 s.

Yvanova M. V. Psykhycheskoe zdorovʹe myhrantov

(klynycheskyy, sotsyalʹno-psykholohycheskyy y reabyly-

tatsyonnyy aspekty): dys. na soyskanye uchenoy stepeny

kand. med. nauk: 14.01.18 / Maryna Vladymyrovna Yva-

nova; NYY psykhycheskoho zdorovʹya SO RAMN. – Tomsk,

– 205 s.

Demcheva N. K. Pokazately kachestva zhyzny y so-

tsyalʹnoho funktsyonyrovanyya kak otsenochnye kryte-

ryy psykhycheskoho sostoyanyya / N. K. Demcheva // Sybyr-

skyy vestnyk psykhyatryy y narkolohyy. – 2006. – № 2

(40). – S. 112 – 113.

Kupryyanova Y. E. Voprosy kachestva zhyzny v pre-

ventyvnoy psykhyatryy / Y. E. Kupryyanova // Ontohene-

tycheskye aspekty psykhycheskoho zdorovʹya naselenyya :

tezysy dokladov nauchno-praktycheskoy konferentsyy

(Omsk, 19 – 20 aprelya 2010 h.). – Tomsk : Yzd-vo «Yvan

Fedorov», 2010. – S. 124–128.

Pankratova E. V. Kompleksnaya metodyka otsenky

kachestva zhyzny rehyona / E. V. Pankratova // Vestnyk

Yrkut·skoho hosudarstvennorho ékonomycheskoho uny-

versyteta. – 2009. – № 1. – S. 1–7.

Katschnig H. Quality of Life in Mental Disorders /

H. Katschnig, H. Freeman, N. Sartorius. – New York: MPress,

– 368 p.

Kratkyy oprosnyk Vsemyrnoy orhanyzatsyy

zdravookhranenyya dlya otsenky kachestva zhyzny (The

World Health Organization Quality Of Life (WHOQOL) –

bref). – Zheneva : Vsemyrnaya orhanyzatsyya zdravookhra-

nenyya. – 2004. – 6 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-09

Як цитувати

Venher, O. P. (2016). ОСОБЛИВОСТІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЕМІГРАНТІВ ТА РЕЕМІГРАНТІВ, ХВОРИХ НА ДЕПРЕСИВНІ РОЗЛАДИ. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 26(2). https://doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v26.i2.6239

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження