СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕМОГРАМИ ТА ЛІПІДОГРАМИ У ХВОРИХ ІЗ ГОСТРИМ КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ БЕЗ ПІДЙОМУ СЕГМЕНТА ST НА ТЛІ ЕСЕНЦІАЛЬНОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ, ІНФІКОВАНИХ HELICOBACTER PYLORI

  • М. I. Shved ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
Ключові слова: гострий коронарний синдром, Helicobacter pylori, чоловіки, жінки, гемограма, ліпідограма

Анотація

Гострий коронарний синдром (ГКС) є важливою причиною інвалідизації та смерті пацієнтів, незважаючи на значні успіхи в діагностиці та лікуванні, причому ГКС без елевації сегмента ST спостерігають частіше і характеризується він удвічі вищими показниками смертності у віддаленому періоді, ніж ГКС з елевацією сегмента ST. До важливих факторів ризику розвитку ГКС відносять есенціальну артеріальну гіпертензію (ЕАГ), дисліпідемію і системне запалення.

Мета дослідження – вивчити статеві особливості гемограми та ліпідограми у хворих із гострим коронарним синдромом без підйому сегмента ST на тлі есенціальної артеріальної гіпертензії, інфікованих Helicobacter pylori.

Матеріали і методи. Обстежено 134 хворих віком 45–83 роки з діагнозом гострого коронарного синдрому без підйому сегмента ST на тлі есенціальної артеріальної гіпертензії із диспептичними скаргами відповідно до діючих протоколів ведення гострого коронарного синдрому без підйому сегмента ST, есенціальної артеріальної гіпертензії і диспепсії. Пацієнтів поділили на групи: чоловіків та жінок, інфікованих і неінфікованих Helicobacter pylori. Контрольну групу склали 30 практично здорових осіб відповідного віку та статі.

Результати досліджень та їх обговорення. За наявності інфекції Helicobacter pylori спостерігали достовірно вираженіше збільшення печінки і вищі показники відношення тромбоцитів до лімфоцитів серед чоловіків, порівняно з жінками, разом з тим, як у групах пацієнтів, неінфікованих Helicobacter pylori, достовірних статевих відмінностей серед цих показників ми не виявили. Показники ШОЕ, загального холестеролу, ліпопронеїнів низької щільності, тригліцеридів та коефіцієнт атерогенності плазми були достовірно вищими серед пацієнтів обох статей, інфікованих Helicobacter pylori, порівняно з неінфікованими. Крім того, виявлено достовірно вираженіше збільшення печінки, нижчу фракцію викиду, підвищення ШОЕ і відношення тромбоцитів до лімфоцитів у чоловіків, інфікованих Helicobacter pylori, порівняно з неінфікованими, чого не спостерігали серед жінок.

Висновки. Отримані дані вказують на можливе поглиблення серцевої недостатності, дисліпідемії і системного запалення у чоловіків, інфікованих Helicobacter pylori, порівняно з неінфікованими, а також порівняно з жінками, незалежно від фактора інфекції Helicobacter pylori.

Біографія автора

М. I. Shved, ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
 

Посилання

(2016). Unifikovanyy klinichnyy protokol nadannia pervynnoi, ekstrenoi ta vtorynnoi (spetsializovanoi), tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy ta medychnoi reabilitatsii. Hostryi koronarnyi syndrom bez elevatsii sehmenta ST [Unified clinical protocol for provision of primary, emergency and secondary (specialized), tertiary (highly specialized) medical care and medical rehabilitation. Acute coronary syndrome without elevation of segment ST]. Kyiv, p. 79 [in ukrainian].

Libby P., Tabas, I., Fredman, G., & Fisher, E. (2014). Inflammation and its resolution as determinants of acute coronary syndromes. Circ Res., 114 (12), 1867-1879.

(2012). Arterialna hipertenziia. Unifikovanyi klinichnyi protokol nadannia pervynnoi, ekstrenoi ta vtorynnoi (spetsializovanoi) medychnoi dopomohy [Arterial hypertension. Unified clinical protocol for provision of primary, emergency and secondary (specialized) medical care]. Kyiv, p. 72 [in Ukrainian].

Budzyński, J., Koziński, M., Kłopocka, M., Kubica, J.M., & Kubica, J. (2014). Clinical significance of Helicobacter pylori infection in patients with acute coronary syndromes: an overview of current evidence. Clin Res Cardiol, 103 (11), 855-886.

Mansour, H., Reda, A., Mena, M., Ghaleb, R., & Elkersh, A. (2017). Pattern of risk factors and management strategies in patients with acute coronary syndrome, in different age groups and sex categories. Atherosclerosis Supp, 25, e1-e11.

(2012). Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia № 600 vid 03.08.2012 r. Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi medychnoi dopomohy «Dyspepsiia» [Order of the Ministry of Health № 600 dated 03.08.2012 Unified clinical protocol of primary care “Dyspepsia”]. K. : p. 26 [in Ukrainian].

Malfertheiner, P., Megraud, F., O'Morain, C.A., Gisbert, J.P., Kuipers, E.J., Axon, A.T., … & El-Omar, E.M. (2017). Management of Helicobacter pylori infection-the Maastricht V/Florence Consensus Report. Gut, 66 (1), 6-30.

Balta, S., & Ozturk, C. (2015). The platelet-lymphocyte ratio: A simple, inexpensive and rapid prognostic marker for cardiovascular events. Platelets, 26, 7, 680-681. DOI: 10.3109/09537104.2014.979340

Опубліковано
2018-10-19
Як цитувати
ShvedМ. I. (2018). СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕМОГРАМИ ТА ЛІПІДОГРАМИ У ХВОРИХ ІЗ ГОСТРИМ КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ БЕЗ ПІДЙОМУ СЕГМЕНТА ST НА ТЛІ ЕСЕНЦІАЛЬНОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ, ІНФІКОВАНИХ HELICOBACTER PYLORI. Вісник наукових досліджень, (3), 58-61. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.3.9451
Номер
Розділ
ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ