ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КРОВОНОСНОГО РУСЛА ПРИВУШНИХ ЗАЛОЗ БІЛИХ ЩУРІВ У НОРМІ

  • I. M. Yavorska-Skrabut ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • S. I. Yavorska ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
Ключові слова: привушна залоза, кінцеві секреторні відділи, внутрішньочасточкові протоки, артерії

Анотація

Дослідженню стану великих слинних залоз у нормі та при різних патологічних станах присвячено ряд наукових робіт. Проте необхідно зазначити, що в науковій літературі обрану проблематику висвітлено недостатньо. Незважаючи на певну кількість наукових публікацій із цієї проблеми, багато принципово важливих питань теорії залишаються нез’ясованими.

Мета дослідження – установити особливості структурної організації привушних залоз щурів та їх органних судин у нормі, а також охарактеризувати їх морфометрично.

Матеріали і методи. Експерименти проведено на статевозрілих білих лабораторних щурах-самцях. Було використано такi морфологiчнi методи дослiдження, як гiстологiчні дослiдження, морфометричну оцiнку компонентiв паренхiми та iнтраорганних судин. Морфометрично визначали площу епітеліоцитів кінцевих секреторних відділів, зовнішній діаметр посмугованих проток, діаметр їх просвіту та площу епітеліоцитів цих проток, а також величини зовнішнього і внутрішнього діаметрів судин. Оцінку функціонального стану судин проводили шляхом вирахування коефіцієнта індексу Вогенворта (КІВ) – відношення площі середнього шару артерій до площі їх просвіту.

Результати досліджень та їх обговорення. У результаті проведених досліджень щодо структури привушних залоз iнтактних щурів, встановлено морфометричнi параметри структурних компонентiв паренхіми та внутрішньоорганних артерій залоз тварин. Площа секреторних клiтин ацинусiв привушних залоз інтактних білих щурів становить (270,90±7,24) мкм2, зовнiшнiй дiаметр посмугованих проток привушних залоз складає (34,16±2,34) мкм, а просвiт – (11,0±0,28) мкм. Гiстологiчно встановлено, що внутрiшньоорганнi артерiї великих слинних залоз є артерiями м’язового типу та мають характерну для цих судин будову. Вени мають структуру, характерну для них, у яких м’язовi елементи розвиненi слабко. Оцінку функціонального стану судин проводили шляхом вирахування коефіцієнта пропускної здатності судин за індексом Вогенворта, що у дрiбних артерiях привушних залоз становить (184,40±6,57), у середнiх – (142,54±4,85) вiдповiдно.

Висновки. У результаті досліджень, проведених із використанням гістологічних та морфометричних методiв, встановлено, що компоненти паренхіми привушних залоз iнтактних щурiв не мають видових особливостей структурної організації. Отримано морфометричнi параметри структурних компонентiв паренхіми та органних артерій, якi можуть складати основу для порiвняння.

Біографії авторів

I. M. Yavorska-Skrabut, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”

Яворська-Скрабут Ірина Михайлівна, к.м.н., ДВНЗ ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, кафедра хірургічної стоматології, асистент, yavorskaskrabut@tdmu.edu.ua , (096)8861234

S. I. Yavorska, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”

Яворська Світлана Іванівна, доцент, к.б.н., ДВНЗ ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, кафедра анатомії людини, доцент, yavorska@ukr.net, (096)5386941.

Посилання

Akhtemiichuk, Yu.T., & Oliinyk, I.Yu. (2009). Kliniko-morfolohichni aspekty doslidzhennia velykykh slynnykh zaloz [Clinical and morphological aspects of the study of large salivary glands]. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia – Clinical anatomy and operative surgery, 8, 3 (29), 76-80 [in Ukrainian].

Bedeniuk, O.A., Mahlona, V.V., & Herasymiuk, I.Ye. (2015). Osoblyvosti topohrafii ta krovopostachannia velykykh slynnykh zaloz shchuriv u normi [The features of the topography and blood supply of large salivary glands of rats in normal]. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia – Clinical anatomy and operative surgery, 14, 1 (51), 29-33 [in Ukrainian].

Mahlona, V.V., Hantimurov, A.V., & Herasymiuk, I.Ye. (2015). Histolohichna ta morfometrychna kharakterystyky velykykh slynnykh zaloz shchuriv u normi [Histological and morphometric characteristics of large salivary glands of rats in normal]. Visnyk naukovykh doslidzhen – Bulletin of scientific researches, 1, 127-130 [in Ukrainian].

Chaikovskyi, Yu.B., Herashchenko, S.B., & Dieltsova, O.I. (2012). Stovburovi klityny velykykh slynnykh zaloz [Slabs of large salivary glands]. Svit medytsyny ta biolohii – World of Medicine and Biology, 2, 200-203 [in Ukrainian].

Horalskyi, L.P., Khomych, V.T., & Kononskyi, O.I. (2011). Osnovy histolohichnoi tekhniky i morfofunktsionalni metody doslidzhen u normi ta pry patolohii [Fundamentals of histological technique and morphofunctional methods of research in norm and at pathology]. Zhitomir: Polissya, p. 288 [in Ukrainian].

Sarkysov, D. S., & Perova, Yu.L. (1996). Mykroskopycheskaia tekhnyka. [Microscopic technique]. Мoskva : Medytsyna, p. 362 [in Russian].

Wagenvoort, C.A., & Wagenvoort, N. (1982). Smooth Muscle Content of Pulmonary Arterial Media in Pulmonary Venous Hypertension Compared with Other Forms of Pulmonary Hypertension. Pulmonary Venous Hypertension. Chest, 81, 5, 581-585.

(2003). General ethical principles of experiments on animals [Zahalni etychni pryntsypy eksperymentiv na tvarynakh]. Endokrynolohiia – Endocrinology, 8 (1),142-145 [in Ukrainian].

Kovalskyi, M.P., & Prokopets, K.O. (2009). Suchasni pohliady na eksperymenty z vykorystanniam tvaryn v krainakh Yevrosoiuzu ta SSHA [Modern views on experiments using animals in the European Union and the United States]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny – Actual problems of modern medicine, 9, 2 (26), 58-61 [in Ukrainian].

Kotyk, T.L. (2015). Morfometrychnyi analiz parenkhimy pidnyzhnoshchelepnoi zalozy intaktnykh shchuriv z vykorystaniam metodiv bahatovymirnoi statystyky [Morphometric analysis of parenchyma of the submandibular gland of the intact rats using methods of multivariate statistics]. Svit medytsyny ta biolohii – World of Medicine and Biology, 1 (48), 138-142 [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-10-29
Як цитувати
Yavorska-Skrabut, I. M., & Yavorska, S. I. (2018). ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КРОВОНОСНОГО РУСЛА ПРИВУШНИХ ЗАЛОЗ БІЛИХ ЩУРІВ У НОРМІ. Вісник наукових досліджень, (3), 121-124. https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.3.9227
Номер
Розділ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ