МЕТАБОЛІЧНІ Й СТРУКТУРНІ ПОРУШЕННЯ МІОКАРДА В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГОСТРОГО УРАЖЕННЯ ЛЕГЕНЬ

  • O. O. Kostina ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • A. A. Hudyma ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
  • T. V. Datsko ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
Ключові слова: гостре ураження легень, серце, ліпідна пер оксидація, антиоксидантний захист, морфологічні порушення.

Анотація

Вивчення метаболічних та структурних порушень міокарда в умовах експерименталного гострого ураження легень дає можливість розкрити патогенез процесів та спрогнозувати особливості перебігу при даній патології.

Метою дослідження було з’ясувати динаміку показників пероксидного окиснення ліпідів, антиоксидантного захисту та патоморфологічних змін у серці в умовах експериментального гострого ураження легень.

Матеріали і методи. Дослідження виконано на білих безпородних щурах-самцях масою 200–220 г. Моделювання гострого ураження легень проводили за методикою G. Matute–Bello. Тварин виводили з експерименту через 12; 24; 48 та 72 год після моделювання гострого ураження легень. Для вивчення морфологічних змін використовували біоптати міокарда, зрізи яких були забарвлені гематоксиліном та еозином. У гомогенаті серця визначали показники пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) та антиоксидантного захисту.

Результати досліджень та їх обговорення. При гострому ураженні легень, зумовленому інтратрахеальним введенням розчину хлоридної кислоти, у серці активуються процеси ліпідної пероксидації, про що свідчить накопичення ТБК-активних продуктів ПОЛ, з максимумом через 24 год (на 74,7 % порівняно з контролем, р<0,05). За цих умов істотно знижуються показники ферментативної ланки антиоксидантного захисту з компенсаторним підвищенням понад контрольний рівень СОД через 48 год (на 88,3 %, р<0,05), каталази – через 72 год (на 63,5 %, р<0,05). За умов моделювання гострого ураження легень відмічаються структурі порушення міокарда з нерівномірним кровонаповненням судин через 12 год спостереження, формуванням клітинних інфільтратів строми через 24 год, наростанням явищ парезу, еритростазів, набряку строми, вогнищевих дистрофічних змін кардіоміоцитів, дрібновогнищевої клітинної інфільтрації через 48 год, появою еритро- та плазмостазів, поглибленням набряку, фрагментацією волокон та їх вогнищевою хвилеподібною деформацією через 72 год.

Висновки. Наведені дані свідчать про системний патогенний вплив гострого ураження легень на організм піддослідних тварин, зокрема на серце з максимумом метаболічних порушень через 24 год і активацією механізмів компенсації через 48–72 год.

Біографії авторів

O. O. Kostina, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
Кафедра неврології, психіатрії, наркології
та медичної психології, старший лаборант
A. A. Hudyma, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
Кафедра медицини катастроф та військової медицини, завідувч кафедри
T. V. Datsko, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
Кафедра патологічної анатомії з секційним курсом
та судовою медициною, доцент

Посилання

Berezovskyy, V.A. (1978). Gipoksiya i individualnye osobennosti reaktyvnosti [Hypoxia and individual peculiarities of reactivity]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Hryshchuk, L.A. & Marushchak, M.I. (2011). Dynamika perekysnoho okysnennia lipidiv ta antyoksydantnoho zakhystu v shchuriv pry hostromu urazhenni lehen [Dynamics of lipid peroxidation and antioxidant defense in rats with acute lung injury]. Tuberkuloz, lehenevi khvoroby ta VIL-infektsiia – Tuberculosis, Pulmonary Diseases and HIV-infection, (1), 16-20 [in Ukrainian].

Levitskyy, A.P., Makarenko, O.A., & Denga, O.V. (2005). Eksperymentalnye metody issledovanyya stymulyatorov osteogeneza. [Experimental methods of study of osteogenesis stimulators] Metodycheskye rekomendatsyy [Methodical recommendations]. Kiev: HFTS MZ Ukrainy “Avitsenna” [in Russian].

Korobeynikova, E.N. (1989). Modifikatsyya opredeleniya produktov POL v reaktsyy s tyobarbyturovoy kyslotoy [Modification of the determination of LPO products in reaction with thiobarbituric acid]. Laboratornoe delo – Laboratory Business, 7, 8-10 [in Russian].

Korolyuk, M.A., Ivanova, L.I., & Mayorova, I.G. (1988). Metod opredeleniya aktivnosti katalazy [Method for determining the activity of catalase]. Laboratornoe delo – Laboratory Business, (1), 16-19 [in Russian].

Marushchak, M.I. (2012). Rol aktyvnykh form kysni u rozvytku i prohresuvanni hostroho urazhennia lehen v eksperymenti [The role of active forms of oxygen in the development and progression of acute lung injury in the experiment]. Medychna ta klinichna khimiia – Medical and Clinical Chemistry, 14 (1), 104-108 [in Ukrainian].

Hudyma, A.A., Marushchak, M.I., Habor, H.H., & Kalitska, M.I. (2011). Patohenna rol neitrofilnykh hranulotsytiv u rozvytku hostroho urazhennia lehen [Pathogenic role of neutrophil granulocytes in the development of acute lung injury]. Bukovynskyi medychnyi visnyk – Bukovyna Medical journal, (3), 82-84 [in Ukrainian].

Sapozhnikov, A.G., & Dorosevych, A.E. (2000). Gistologicheskaya i mikroskopicheskaya tekhnika: rukovodstvo [Histological and Microscopic Technique]. Smolensk: SAU [in Russian].

Chevary, S. (1985). Rol superoksydreduktazy v okyslytelnykh protsessakh kletky i metod opredeleniya ee v biologicheskom materiale [The role of superoxide reductase in cellular oxidative processes and the method of its determination in biological material]. Lab. Delo – Laboratory Business, (11), 678-681 [ in Russian].

Johnson, E.R., & Matthay, M.A. (2010). Acute lung injury: epidemiology, pathogenesis, and treatment. J. Aerosol. Med. Pulm. Drug Deliv. 23 (4), 243-252.

Matute-Bello, G., Frevert, C.W., & Martin, T.R. (2008). Animal models of acute lung injury. American Journal Phisiology, 295 (3), 379-399. doi: 10.1152/ajplung.00010.2008

Liu, K.D., Glidden, D.V., & Eisner, M.D. (2007). Predictive and pathogenetic value of plasma biomarkers for acute kidney injury in patients with acute lung injury. Crit. Care Med., 35, 2755-2761.

Опубліковано
2017-11-01
Як цитувати
Kostina, O. O., Hudyma, A. A., & Datsko, T. V. (2017). МЕТАБОЛІЧНІ Й СТРУКТУРНІ ПОРУШЕННЯ МІОКАРДА В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГОСТРОГО УРАЖЕННЯ ЛЕГЕНЬ. Вісник наукових досліджень, (3). https://doi.org/10.11603/2415-8798.2017.3.8076
Номер
Розділ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ