ХАРАКТЕР СТРУКТУРНОЇ РЕАКЦІЇ ДОВГИХ КІСТОК БЕЗПОРОДНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ЩУРІВ-САМОК НА ВПЛИВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ГІПЕРГЛІКЕМІЇ

O. M. Yushchak, M. V. Voloshyn, O. A. Lukiv, V. D. Voloshyn, M. V. Yushchak

Анотація


Дослідження впливу особливостей структурної реакції тканин та органів на порушення гомеостазу і розвиток стійких функціональних відхилень системного характеру залишаються важливим напрямком в сучасній медицині.

Мета дослідження – дослідити особливості структурної реакції довгих кісток білих безпородних щурів-самок при моделюванні стрептозотоциніндукованого цукрового діабету.

Матеріали і методи дослідження. Експеримент проведено на 14 білих безпородних лабораторних щурах-самках віком 2,4–2,6 місяця із масою тіла 180–200 г. Усіх тварин поділили  на дві групи: контрольну – 6 тварин та експериментальну – 8 особин. Контрольні тварини перебували у звичайних умовах віварію. Стрептозотоциніндукований цукровий діабет моделювали за методикою О. П. Кіхтяк, Н. В. Скрипник (2004) [6]. Тривалість експерименту становила 30 діб.

Результати досліджень та їх обговорення. Високий рівень глюкози у крові провокує розвиток широкого спектра патологічних порушень. Проведені дослідження губчастої речовини та проксимального епіфізарного хряща стегнових кісток через місяць від початку моделювання цукрового діабету фіксують відставання остеометричних параметрів експериментальних тварин від контрольних показників. Максимальна довжина кісток менша за контроль на 0,06 %, дефіцит ширини проксимального епіфіза сягає 0,05 %, ширина діафіза у поперечному напрямку зменшилася на 0,03 %. Достовірність досліджених остеометричних величин перевищувала 0,05. Зниження продуктивності остеобластів та метаболічних процесів у кістковій тканині загалом проявляється зменшенням кількості первинної спонгіози на 3,01 % та зменшенням об’єму загальної спонгіози на 2,97 %.

Висновки. Стрептозотоциніндукований цукровий діабет у білих безпородних щурів-самок, що експериментально викликаний, є причиною розвитку дистрофічно-атрофічних змін та сповільнення ростових процесів у стегнових кістках тварин. Має місце зменшення остеометричних показників стегнових кісток, ширини проксимального епіфізарного хряща та його складових компонентів. Гістологічно виявлено дистрофічні зміни в ділянці індиферентних хрящових клітин, у зоні проліферації та деструкції, що поєднується із збільшенням кількості проміжної речовини в усіх згаданих ділянках. В губчастій речовині діафіза кістки показовим є зменшення кількості остеосинтетичних клітин, зменшення об’ємів первинної та загальної спонгіози, що формують трабекули кістки.


Ключові слова


гіперглікемія; довгі кістки; морфометрія; остеометрія; епіфізарний хрящ; губчаста речовина.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Bohoyavlenskiy, I.F. (1976). Patologicheskaya funktsionalnaya perestroyka kostey skeleta [Pathological functional reconstruction of the bones of the skeleton]. Leningrad: Meditsina [in Russian].

Burchinskaya, M.K. (1996). Biokhimiya kostnoy tkani [Biochemistry of bone tissue]. Zhurnal prakticheskogo vracha – Journal of Practical Physician, 6, 33-35 [in Russian].

Bukhman, A.I. (1975). Rentgenodiagnostika zabolevaniy podzheludochnoy zhelezy. Rentgenodiagnostika v endokrinologii [X-ray diagnosis of pancreatic diseases. X-ray diagnostics in endocrinology]. Moscow: Meditsina [in Russian].

Verbovaya, N.I. (2003). Mineralnaya plotnost kostnoy tkani i yeye metabolizm pri sakharnom diabete II tipa u bolnykh starshikh vozrastnykh grupp [Mineral density of bone tissue and its metabolism in diabetes mellitus type II in patients of older age groups]. Klinicheskaya gerontologiya – Clinical Gerontology, 4, 26-28 [in Russian].

Yefimov, A.S. (1972). O patogeneze izmeneniy kostno-sustavnogo apparata pri sakharnom diabete I [About the pathogenesis of changes in the osteoarticular apparatus in diabetes mellitus 1]. Vrachebnoe delo – Medical Practice, 8, 18-20 [in Russian].

Kikhtyak, O.P. (2004). Mozhlyvosti vidtvorennya tsukrovoho diabetu v eksperymenti [A possibility of reproduction of diabetes in experiment]. Eksperymentalna ta klinichna fiziolohiia i biokhimiia – Experimental and Clinical Physiology and Biochemistry, 2, 118-120 [in Ukrainian].

Koveshníkov, V.H., Kashchenko, S.A. & Mavrich, V.V. (2004). Metod morfometrichnoho doslídzhennya ta otsínki strukturno-funktsíonalnoho stanu kístok [Method of morphometric examination and evaluation of the structural and functional state of bones]. Klinichna anatomiya ta operatyvna khirurhiya – Clinical Anatomy and Operative Surgery, 3, (2), 59-62 [in Ukrainian].

Larin, O.S., Kyrylyuk, M.L., Tretyak, O.E., Shchekaturova, L.V., Heryavenko, O.Ya., & Dohotar V.B. (2014). Osteoporoz: vplyv viku, stati, ozhyrinnya ta tsukrovoho diabetu [Osteoporosis: the effect of age, sex, obesity and diabetes mellitus]. Klinichna endokrynolohiya ta endokrynna khirurhiya – Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery, 1 (46), 3-14 [in Ukrainian].

Lupak, M.I. (2015). Molekulyarni mekhanizmy antydiabetychnoyi diyi ekstraktu Halehy likarskoyi (GALEGA OFFICINALIS L.) [Molecular mechanisms of the antidiabetic action of the extract of the Galego drug (GALEGA OFFICINALIS L.)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv: Lviv Ivan Franko National University [in Ukrainian].

Manulenko, V.V., Shyshkyn, A.N. & Mazurenko, S.O. (2010). Klinicheskye osobennosty razvytyya osteopatyy u bolnykh sakharnym diabetom 2-go tipa [Clinical features of the development of osteopathy in patients with type 2 diabetes mellitus]. Mizhnarodnyi endokrynolohichnyi zhurnal – International Journal of Endocrinology, 3 (27). Retrieved from http://www.mif-ua.com/archive/article/12468 [in Ukrainian].

Melnyk, V.S. (2007). Klinichni proyavy ta prohnostychne znachennya stresovoyi hiperhlikemiyi pislya hostroho ishemichnoho insultu u khvorykh na tsukrovyi diabet i bez takoho [Clinical manifestations and prognostic value of stress hyperglycemia after acute ischemic stroke in patients with diabetes mellitus and without it]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: O.O. Bohomolets National Medical University [in Ukrainian].

Pasyechko, N.V. & Mazur, L.P. (2014). Porushennya mineralnoyi shchilnosti kistkovoyi tkanyny u khvorykh na tsukrovyy diabet 2-ho typu [Disturbance of bone mineral density in patients with type 2 diabetes mellitus]. Proceedings from Stendova dopovid z diabetychnoho Samitu v Stambuli / 17-18 travnya, 2014. – Turtsiya, Stambul – Poster report from the diabetic summit in Istanbul / May 17-18, 2014 - Turkey, Istanbul. Retrieved from http://www.health-medix.com/articles/liki_ukr/2014-12-30/sammit_7.pdf [in Ukrainian].

Povoroznyuk, V.V. & Martynyuk, L.P. (2008). Mineralna shchilnist kistkovoyi tkanyny u zhinok z metabolichnym syndromom u postmenopauzalnomu periodi [Mineral density of bone tissue in women with metabolic syndrome in the postmenopausal period]. Hazeta «Novyny medytsyny ta farmatsiyi» – Newspaper «News of Medicine and Pharmacy», 8 (242). Retrieved from http://www.mif-ua.com/archive/article/5053 [in Ukrainian].

Khomazyuk, A.I., Neshcheret, O.P., Honchar, I.V. & Okhrimenko, N.V. (2003). Eksperymentalnyy analiz mekhanizmiv diyi hostroyi vintsevoyi hiperhlikemiyi na krovopostachannya, metabolizm i funktsiyu miokarda [Experimental analysis of mechanisms of action of acute coronary hyperglycemia on blood supply, metabolism and myocardial function]. Ukrayinskyi kardiolohichnyi zhurnal – Ukrainian Journal of Cardiology, 6. Retrieved from http://journal.ukrcardio.org/cardio_archive/2003/6/khomazjuk.htm [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2415-8798.2017.1.7482

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.