СТАН ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ В ОСІБ ІЗ ВИСОКИМ РІВНЕМ ПРОФЕСІЙНО ЗУМОВЛЕНОГО ПСИХОЕМОЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ – ВОДІЇВ ПАСАЖИРСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

V. I. Horsha, O. V. Horsha

Анотація


Метою дослідження стало вивчення стану вегетативної регуляції в осіб із високим рівнем професійно зумовленого психоемоційного навантаження – водіїв пасажирського електротранспорту. Стан вегетативної регуляції визначали за даними варіабельності ритму серця (методом кардіоінтервалографії), активності та біоритміки гормонів стресу – кортизолу та катехоламінів. Стан вегетативної регуляції варіабельності ритму серця в обстеженого контингенту відзначався суттєвим підвищення ролі центрального контуру керування та значною компенсаторною активністю парасимпатичної ланки вегетативної регуляції із суттєвим зростанням активності автономного контуру керування. Стан активності та біоритміки гормонів стресу характеризувався суттєво вищим рівнем вмісту в крові катехоламінів, більш низьким рівнем кортизолу вранці та більш високим рівнем кортизолу ввечері, зменшенням різниці між ранковим і вечірнім рівнями кортизолу порівняно з працівниками без психоемоційного навантаження. Загалом, результати дослідження встановили, що у водіїв пасажирського електротранспорту підвищену активність симпато-адреналової системи організму та гормонів стресу і перекручення біологічного ритму регуляції вегетативних механізмів адаптації.

Ключові слова


водії пасажирського електротранспорту; професійна адаптація; вегетативна регуляція; варіабельність серцевого ритму; гормони стресу.

Повний текст:

тут

Посилання


Khananashvyly M. M. Ynformatsyonnye nevrozy / M. M. Khananashvyly. – L., 1974. – 135 s.

Horsha O. V. Dyzrehulyatornye sostoyanyya u lyts s vysokym urovnem ynformatsyonnoho stressa. Pryntsypy y metody dyahnostyky y reabylytatsyonnoho vozdeystvyya : monohrafyya / O. V. Horsha. – Odessa : Fenyks, 2016. – 128 s.

Kalʹnysh V. V. Psykhofiziolohichni osoblyvosti nadiynosti operatorsʹkoyi diyalʹnosti osib v rivnykh funktsionalʹnykh stanakh / V. V. Kalnysh, H. YU. Pyshnov, M. M. Doroshenko // Ukrayinsʹkyy zhurnal z problem medytsyny pratsi. – 2009. – № 2 (18). – S. 51–58.

Gorsha O. V. Restoration treatment of vegetative dysregulation for drivers of motorists. Rozdział / O. V. Gorsha, V. I. Gorsha, W. Zukow // Regenerujące leczenie wegetatywnego rozregulowania kierowcow automobilistow. Education, tourism and health for people. – Lviv; Poznan; Warsaw, 2010. – P. 189–194.

Teylor D. Byolohyya : v 3-kh t. T. 2; per. s anhl.; / pod red. R. Sopera / D. Teylor, N. Hryn, U. Staut. – 3-e yzd. – M. : Myr, 2002. – 436 s.

Mazhbyts E. H. Hyhyena truda y otsenka professyonalʹnoho ryska dlya zdorovʹya zhenshchyn-vodyteley horodskoho passazhyrskoho élektotransporta : dyss. ... kand. med. nauk : 14.00.07 / Mazhbyts Elena Hennadʹevna. – Volhohrad, 2006. – 165 s.

Analyz varyabelʹnosty rytma serdtsa v klynycheskoy praktyke. Vozrastnye aspekty / [O. V. Korkushko, A. V. Pysaruk, V. B. Shatylo y dr.]. – Kyev : YPTS “Alkon”, 2002. – 191 s.

Mintser O. P. Informatsiyni tekhnolohiyi v okhoroni zdorovʺya i praktychniy medytsyni : navch. posibnyk dlya stud. vyshch. navch. zakl. : u 10–ty kn. Kn. 5. Obroblennya klinichnykh i eksperymentalʹnykh danykh u medytsyni / O. P. Mintser, YU. V. Voronenko, V. V. Vlasov. – K. : Vyshcha shkola, 2003. – 350 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2415-8798.2016.4.7153

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.