ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦІЙНИХ ФАКТОРІВ СОБИСТОСТІ ТА ПОКАЗНИКІВ УВАГИ В ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

O. S. Voloshyn

Анотація


Проведено дослідження конституційних факторів першого і другого порядку за Кеттелом та показників уваги із метою встановлення зв’язку конституційних факторів особистості з характеристикою психофізіологічних функцій. У ході роботи було обстежено 57 осіб юнацького віку за допомогою діагностичних комп’ютерних програм. Встановлено, що обстежені особи юнацького віку мають достатній рівень абстрактного мислення й оперативності, виражені здібності до навчання і ефективної обробки інформації, розвинену конкретну уяву. Результати дослідження показників уваги вказують на високу ефективність перебігу нервових процесів в осіб даного віку, можливість за потреби формувати стійке домінантне вогнище збудження.


Ключові слова


конституційні фактори особистості; показники уваги; психофізіологічний стан; юнацький вік.

Повний текст:

тут

Посилання


Psykhofiziolohichni funktsiyi ta indyvidualʹno-typolohichni vlastyvosti vyshchoyi nervovoyi diyalʹnosti u shkolyariv / O. B. Sprynʹ, M. V. Makarenko, O. O. Kosarenko [ta in.] // Fiziolohichnyy zhurnal. – 2010. – T. 56, № 2. – S. 81.

Pidbutsʹka N. V. Indyvidualʹno-kharakterolohichni osoblyvosti studentiv tekhnichnykh ta humanitarnykh spetsialʹnostey [Elektronnyy resurs] / N. V. Pidbutsʹka // Teoretychni i prykladni problemy psykholohiyi. – 2013. – № 3(32). – S. 199–204. – Rezhym dostupu do zhurn. : http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/17666/1/TPPP_2013_3_Pidbutska_Indyvidualno.pdf.

Zaporozhetsʹ O. P. Doslidzhennya pokaznykiv uvahy molodshykh shkolyariv z riznoyu spryamovanistyu sportyvnykh trenuvanʹ / O. P. Zaporozhetsʹ // Fiziolohichnyy zhurnal. – 2010. – T. 56, № 2. – S. 64–65.

Zhornyk O. YE. Statevovikovi osoblyvosti rozpodilu i pereklyuchannya uvahy u sensomotornykh zadachakh riznoho rivnya skladnosti i zmistu [Elektronnyy resurs] / O. YE. Zhornyk, YE. V. Zayika // Elektron. arkhiv Kharkivsʹkoho nats. u-tu im. V.N. Karazyna. – Kharkiv, 2011. – 5 s. – Rezhym dostupu do zhurn. : http://dspace.univer.kharkov.ua/xmlui/handle/123456789/3696.

Zhornyk O. YE. Modelyuvannya rozpodilu uvahy [Elektronnyy resurs] / O. YE. Zhornyk // Naukovi zapysky [Natsionalʹnoho universytetu “Ostrozʹka akademiya”]. Ser. : Psykholohiya i pedahohika. – 2009. – Vyp. 12. – S. 93–99. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoapp_2009_12_11.pdf. – Nazva z ekranu. – Data zvernennya: 2.11.2016.

A. s. 14331 MON Ukrayiny, Derzhavnyy departament intelektualʹnoyi vlasnosti. Psykhodiahnostychna kompʺyuterna prohrama “Bahatofaktornyy opytuvalʹnyk R. Kettella (Sattelltest – 187)” / S. N. Vadzyuk, T. M. Bilinsʹka, K. M. Varnavsʹkykh (Ukrayina). – zayavl. 11.08.2005; data reyestratsiyi 10.10.05, Ofitsiynyy byuletenʹ № 8. – 2005.

Kapustyna A. N. Mnohofaktornaya lychnostnaya metodyka R. Kettella. [Elektronnyy resurs] / A. N. Kapustyna. – SPb., 2001.– S. 55–81, 96–97. – Rezhym dostupu : http: // www.miu.by/kaf_new/mpp/060.pdf.

Metodyka mnohofaktornoho yssledovanyya lychnosty Kéttella. Opysanye pervych¬nykh faktorov [Élektronnyy resurs] // Materyal Psylab.info. – Rezhym dostupu : http : // psylab.info / Metodyka mnohofaktornoho yssledovanyya lychnosty Kéttella/Opysanye pervychnykh faktorov.

Test R. B. Kettella: 16 PF – oprosnyk [Élektronnyy resurs] // Materyal Psylist.net. – Rezhym dostupu : http: // psylist.net/praktikum/kettell5.htm.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2415-8798.2016.4.7152

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.