КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА БІОХІМІЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КІНЕЗІОТЕЙПУВАННЯ У ВІДНОВНОМУ ЛІКУВАННІ ІДІОПАТИЧНОГО СКОЛІОЗУ

V. M. Aplevych, O. V. Horsha, A. P. Shkolnyi

Анотація


Метою дослідження було порівняти ефективності стандартного відновного лікування і додаткового залучення кінезіотейпування у дітей старшого шкільного віку, хворих на ідіопатичний сколіоз 1–2 ступенів. Проводили зіставлення показників динаміки клінічних, біомеханічних та рентгенологічних досліджень, ультразвукової денситометрії та біохімічного дослідження маркерів стану опорно-рухового апарату. Дослідження встановило, що застосування кінезіотейпування призводить до більш значних зсувів показників дослідження, чим при стандартному відновлювальному лікуванні, на що вказує суттєве переважання позитивної динаміки: рентгенографічних даних – зсувів кута викривлення хребта – (-1,18±0,86)о (при стандартному лікуванні – (-0,61±1,02)о, р<0,0016); оцінки болю за ВАШ – (-1,66±1,25) бала (при стандартному лікуванні – (-0,29±0,58) бала, р<0,0001); біомеханічних – згинання хребта – (-0,91±0,84) см (при стандартному лікуванні – (-0,32±0,50) см, р<0,0001) і розгинання хребта – (-1,41±1,78) (при стандартному лікуванні – (-0,24±1,28)о, р<0,0001). Також при застосуванні кінезіотейпування значно переважають зсуви активності у крові ЛФ, вмісту в крові креатиніну, активності у сечі КФК та вмісту в сечі оксипроліну і кальцію. Отже, застосування кінезіотейпування дозволяє підвищити ефективність відновного лікування ідіопатичного сколіозу 1–2 ступенів, що обґрунтовує подальші дослідження у цьому напрямку.


Ключові слова


ідіопатичний сколіоз; клініко-функціональні та біохімічні маркери сколіозу; відновне лікування; кінезіотейпування.

Повний текст:

тут

Посилання


Disler P. B. Rehabilitation medicine / P. B. Disler, I. D. Cameron, S. F. Wilson // Med. J. Aus. – 2002. – Vol. 177, № 7. – P. 385–386.

Doyutova M. V. Sovremennye podkhody k yzmerenyyu zdorovʹya s pozytsyy Mezhdunarodnoy klassyfykatsyy funktsyonyrovanyya, ohranychenyy zhyznedeyatelʹnosty y zdorovʹya / M. V. Doyutova, N. K. Huseva, V. A. Sokolov : Sb. nauchn. tr. “Problemy y perspektyvy sovremennoy nauky” s materyalamy IV Mezhdunarodnoy telekonferentsyy “Fundamentalʹnye nauky y praktyka” – Tomsk, 2011. – T. 3, № 1. – S. 155–156.

Kenzo Kase. Metodyka kynezyolohycheskoho teypyrovanyya. Vvedenye y klynycheskoe prymenenye. – Yzd. II. per. s anhl. / Kase Kenzo. – M., 2013. – 218 s.

Klyuykov A. Y. Teypyrovanye y prymenenye kynezyoteypov v sportyvnoy praktyke: metodycheskoe posobye / A. Y. Klyuykov. – M., 2014. – 24 s.

Mintser O. P. Obroblennya klinichnykh i eksperymentalʹnykh danykh u medytsyni : navch. posib. dlya stud. / O. P. Mintser, YU. V. Voronenko, V. V. Vlasov. – K. : Vyshcha shkola, 2003. – 350 s.

Morozenko D. V. Metody doslidzhennya markeriv metabolizmu spoluchnoyi tkanyny u suchasniy klinichniy ta eksperymentalʹniy medytsyni / D. V. Morozenko, F. S. Leontʹyeva // Molodyy vchenyy: naukovyy zhurnal. – 2016. – № 2 (29) – S. 168–172.

Trukhacheva N. V. Matematycheskaya statystyka v medyko-byolohycheskykh yssledovanyyakh s prymenenyem paketa Statistica / N. V. Trukhacheva. – M. : HÉOTAR–Medya, 2012. – 384 s.

Fyzyolohyya cheloveka v 3-kh tomakh. – T. 1. Per. s anhl. / pod red. R. Shmynta y H. Tevsa. – M. : Myr, 1996. – 312 s.

Shubnykova E. A. Myshechnye tkany: uchebnoe posobye / E. A. Shubnykova, N. A. Yuryna. – M. : Medytsyna, 2001. – 240 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2415-8798.2016.4.7149

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.