ПЕРЕБІГ СТАБІЛЬНОЇ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ НА ТЛІ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ В РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ ПІСЛЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЙНИХ ВТРУЧАНЬ

I. I. Vakaliuk, N. H. Virstiuk

Анотація


Метою дослідження було оцінити перебіг стабільної ішемічної хвороби серця (ІХС) на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) у реабілітаційному періоді після проведення втручань із реваскуляризації міокарда. Обстежено 220 хворих на стабільну ІХС, поєднану з НАЖХП, із них 80 пацієнтів після реваскуляризаційних втручань. Усім хворим проведено загальноклінічні та функціональні методи обстеження з метою верифікації стабільної ІХС та НАЖХП. Встановлено більш сприятливий перебіг стабільної ІХС, супутніх серцевої недостатності (СН) та артеріальної гіпертензії (АГ) на тлі НАЖХП після реваскуляризації міокарда. Визначено, що клінічними особливостями перебігу стабільної ІХС на тлі НАЖХП є виражені клінічні симптоми основного захворювання та супутньої патології, менш виражені після реваскуляризації міокарда. Доведено, що реваскуляризація міокарда сприяє поліпшенню довгострокового прогнозу в хворих на стабільну ІХС на тлі НАЖХП.

Ключові слова


стабільна ішемічна хвороба серця; неалкогольна жирова хвороба печінки; реваскуляризація міокарда.

Повний текст:

тут

Посилання


Otsinka poshyrenosti ta kontrolyu faktoriv ryzyku sertsevo-sudynnykh zakhvoryuvanʹ sered naselennya ta likariv / I. M. Horbasʹ, O. M. Barna, V. YU. Sakalosh [ta in.] // Liky Ukrayiny. – 2010. – № 1. – S. 4–9.

Fadyeyenko H. D. Komorbidna patolohiya, shcho vplyvaye na sertsevo-sudynnyy ryzyk u postinfarktnykh khvorykh / H. D. Fadyeyenko, V. A. Chernyshov // Ukrayinsʹkyy terapevtychnyy zhurnal. – 2014. – № 2. – S. 11–20.

Suspected nonalcoholic fatty liver disease and mortality risk in a population–based cohort study / W. Dunn, R. Xu, D. Wingard [et al.] // Am. J. Gastroenterol. – 2008. – Vol. 103. – P. 2263–2271.

Endpoints and clinical trial design for non–alcoholic steatohepatitis. / A. J. Sanyal, E. M. Brunt, D. E. Kleiner [et al.] // Hepatology. – 2011. – Vol. 54. – P. 344–353.

Bazylevych A. YA. Nealkoholʹnyy steatohepatyt yak novyy faktor rozvytku ishemichnoyi khvoroby sertsya / A. YA. Bazylevych // Scientific Journal “ScienceRise”. – 2015. – № 10/3(15). – S. 171–175.

Santoro, N. Nonalcoholic Fatty Liver Disease/Nonalcoholic Steatohepatitis in Obese Adolescents: A Looming Marker of Cardiac Dysfunction / N. Santoro, S. Caprio // Hepatology. – 2014. – Vol. 59, Issue 2. – R. 372–374.

Vdovychenko V. I. Poshyrenistʹ nealkoholʹnoyi zhyrovoyi khvoroby pechinky sered pomerlykh, yaki strazhdaly na tsukrovyy diabet 2 typu / V. I. Vdovychenko, KH. B. Aksentiychuk // Suchasna hastroenterolohiya. – 2013. – № 1 (69). – S. 41–46.

Horbasʹ I. M. Ishemichna khvoroba sertsya: epidemiolohiya i statystyka / I. M. Horbasʹ // Zdorovʺya Ukrayiny. – 2009. – № 3. – S. 34–35.

Zvyahyntseva T. D. Khronycheskye dyffuznye zabolevanyya pecheny sochetannoy étyolohyy: podkhody k lechenyyu s pozytsyy dokazatelʹnoy medytsyny / T. D. Zvyahyntseva, A. Y. Chernobay // Zdorovʺya Ukrayiny. – 2011. – № 11–12. – S. 50–51.

Semendyaeva M. E. Nealkoholʹnaya zhyrovaya boleznʹ pecheny kak medytsynskaya y sotsyalʹnaya problema / M. E. Semendyaeva // Klynycheskaya praktyka. – 2012. – № 2. – S. 71–80.

Angulo P. Long-term mortality in nonalcoholic fatty liver disease: Is liver histology of any prognostic significance? / P. Angulo // Hepatology. – 2010. – Vol. 51 (2). – R. 373–375.

Association between nonalcoholic fatty liver disease and coronary artery calcification / C. H. Chen, C. K. Nien, C. C. Yang [et al.] // Dig. Dis. Sci. – 2010. – Vol. 55 (6). – R. 1752–1760.

The metabolic syndrome and cardiovascular risk: a systematic review and meta-analysis // J. Amer. Coll. Cardiol. – 2010. – Vol. – 56 (14). – P. 1113–1132.

Dolzhenko M. M. Vplyv nealkoholʹnoyi zhyrovoyi khvoroby pechinky na perebih ishemichnoyi khvoroby sertsya za danymy dvorichnoho sposterezhennya / M. M. Dolzhenko, A. YA. Bazylevych, N. M. Nosenko // Ukrayinsʹkyy kardiolohichnyy zhurnal. – 2011. – № 2. – 67–70.

A clinical scoring system for predicting nonalcoholic steatohepatitis in morbidly obese patient /M. C. Guilherme, B. Kiran [et al.] // Hepatology. – 2008. – Vol. 47 (6). – P. 1916–1923.

Presence of coronary plaques in patients with nonalcoholic fatty liver disease / N. Assy, A. Djibre, R. Farah [et al.] // Radiology. – 2010. – Vol. 254 (2). – P. 393–400.

Carmelo A. C. Cardiovascular risk factors, nonalcoholic fatty liver disease, and carotid artery intima-media thickness in an adolescent population in southern italy / A. C. Carmelo, M. P. Gaspare // Amer. J. Epidemiol. – 2010 – Vol. 171 (11). – R. 1195–1202.

Unifikovanyy klinichnyy protokol “Stabilʹna ishemichna khvoroba sertsya” / V. V. Kravchenko, M. YU. Sokolov, T. V. Talayeva [ta in.]. – Nakaz MOZ Ukrayiny № 152 vid 02.03.2016 roku.

The diagnosis and management of non-alcoholic fatty liver disease: practice Guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases, American College of Gastroenterology, and the American Gastroenterological Association / N. Chalasani, Z. Younossi, J. E. Lavine [et al.] // Hepatology. – 2012. – Vol. 55, № 6. – P. 2005–2023.

Unifikovanyy klinichnyy protokol “Nealkoholʹnyy steatohepatyt” / M. K. Khobzey, N. V. Kharchenko, O. M. Lishchyshyna [ta in.]. – Nakaz MOZ Ukrayiny № 826 vid 06.11.2014 roku.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2415-8798.2016.4.7137

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.