ВПЛИВ ТІОТРИАЗОЛІНУ НА СТАН ПРОТЕЇНАЗНО-ІНГІБІТОРНОЇ СИСТЕМИ В ЛЕГЕНЯХ У ПІЗНІЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКА НА ТЛІ ПНЕВМОНІЇ

L. O. Furdychko

Анотація


У даній роботі виявлено, що на 10 і 18 доби виразкової хвороби шлунка на тлі пневмонії зростання показників протеолізу і зниження активності інгібіторної системи у легенях. Застосований нами препарат «Тіотриазолін» корегує дисбаланс протеїназо-інгібіторної системи.


Ключові слова


азоказеїн; азоколаген; азоальбумін; інгібітори протеаз; тіотриазолін.

Повний текст:

тут

Посилання


Uskladnennya vyrazkovoyi khvoroby shlunka i dvanadtsyatypaloyi kyshky – penetratsiya, stenoz, malihnizatsiya : metodychni rekomendatsiyi dlya studentiv medychnoho fakulʹtetu LNMU im. Danyla Halytsʹkoho, kafedra khirurhiyi № 1. – Lʹviv, 2009. – 27 s.

Denysyuk I. V. Pnevmoniyi: suchasni standarty diahnostyky ta likuvannya / I. V. Denysyuk, O. V. Denysyuk // Ukrayinsʹkyy medychnyy chasopys. – 2010. – № 3 (75)V-VI. – S. 75–80.

Reheda M. S. Pnevmoniya : monohrafiya. – vyd. 6-te dop. ta pererob. / M. S. Reheda, M. M. Reheda, L. O. Furdychko. – Lʹviv, 2012. – S. 162.

Dutka I. V. Intensyvnistʹ oksydatyvnoho stresu ta proteyinazno-inhibitornoho dysbalansu u khvorykh na khronichne obstruktyvne zakhvoryuvannya lehenʹ iz suprovidnoyu hastroezofahealʹnoyu refleksnoyu khvoroboyu ta efektyvnistʹ yikh korektsiyi preparatom hink·ho biloba / I. V. Dudka // Klinichna ta eksperymentalʹna patolohiya. – 2008. – T. 7. – № 3. – S. 1–15.

Mekhanizm enrhotropnoyi ta antyoksydantnoyi diyi tiotryazolinu / I. F. Byelenichev, I. A. Mazur, M. A. Voloshyn [ta in.] // Novyny medytsyny ta farmatsiyi. – 2008. – № 13–14 (249–250). – S. 7–8.

Éksperymentalʹnye modely ostrykh pnevmonyy, vyzvannykh uslovno- patolohycheskymy bakteryyamy y ykh assotsyatsyey : metod. ukazanyya ; sost. V. N. Shlyapnykov, T. L. Solodova [y dr.]. – Saratov, 1998. – 30 s.

Sklyarov O. YA. Modelyrovanye protsessov hastroprotektsyy y ulʹtseroheneza slyzovoy obolonke zheludka / O. YA. Sklyarov, E. YA. Sklyarov // Problemy patolohyy v Éksperymente y klynyke. – 1991. – T. KHIII. – S. 72–73.

Veremeenko K. N. Proteolyz v norme y pry patolohyy / K. N. Veremeenko, O. P. Holoborodʹko, A. Y. Kyzym. – K. : Zdorovʺya, 1988. – 200 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2415-8798.2016.4.7135

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.