ЕТАПИ ВИХОДЖУВАННЯ НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ. РОЛЬ СЕСТРИНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • K. A. Shylo ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • S. O. Nykytyuk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

DOI:

https://doi.org/10.11603/2411-1597.2018.1.9110

Анотація

У статті проаналізовано етапи виходжування недоношених дітей, визначено роль сестринської діяльності.

Посилання

Pro zatverdzhennia Protokolu medychnoho dohliadu za novonarodzhenoiu dytynoiu z maloiu masoiu tila pry narodzhenni : nakaz vid 29.08.2006 r. № 584.

Neonatolohiia : navch. posib. / Yu. K. Bolbot, R. V. Kovtunenko, M. V. Kalichevska, T. A. Bordii. – Dnipropetrovsk : ART-PRES, 2013. – S. 38–45.

Dobrianskyi D. O. Pochatkova dopomoha hlybokonedonoshenym ditiam pislia narodzhennia – suchasni priorytety / D. O. Dobrianskyi // Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna. – 2011. – T. 1, № 1. – S. 108–112.

Moiseienko R. O. Analiz zakhvoriuvanosti ditei pershoho roku zhyttia v Ukraini / R. O. Moiseienko // Perynatolohiia i pediatriia. – 2010. – № 1 (41). – S. 6–9.

Neonatolohiia : navch. posib. / za red. P. S. Moshchycha, O. H. Sulimy. – K. : Vyshcha shkola, 2014. – S. 17–42.

Pediatriia: pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh medychnykh zakladiv IV rivnia akredytatsii / za red. O. V. Tiazhkoi. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2008. – S.178–193.

Pidruchnyk z reanimatsii novonarodzhenykh / [Amerykanska Kardiolohichna Asotsiatsiia, Amerykanska Akademiia Pediatrii ; za red. Dzh. Katvinkela]. – Lviv : Halytska vydavnycha spilka, 2007. – 264 s.

Posibnyk z neonatolohii / Dzhon P. Kloerti, Erik K. Eikhenvald, Enn R. Stark ; per. z anhl. – [Shoste vydannia]. – K. : Fond dopomohy i rozvytku ditiam Chornobylia; Vyd-vo «Feniks», 2010. – 856 s

Реальность, проблемы и возможности выхаживаниянедоношенных детей с массой тела at рождении <1500gs / of Н. М. Пясецкая, О. Т. Лакша, Т. А. Орлова [и др.] //Современная of педиатрия. - 2014. - № 4(5). - С. 136-138.

Сахарова Е. С. Современные принципыпатогенетического лечения анемий недоношенных детей/ of Е. С. Сахарова, Е. С. Кешишян // Российский вестникперинатологии и педиатрии. - 2014. - № 1. - С.16-20.

Современные of тенденции problems ofвскармливания недоношенных детей / of В. А. Скворцова,Т. of Э. Горовик, О. Л. Лукоянова [и др.] // Вопросы ofсовременной педиатрии. - 2015. - № 2. - С. 80-87.

Шабалов Н. П. Неонатология : учебник : in 2 т. / Н. П.Шабалов. - 5th изд., Т. 2. - СПб. : Питер, 2011. - С. Shehedyn M. B. Medsestrynstvo v terapii / M. B. Shehedyn, I. A. Shuliar [ta in.]. – Drohobych : Vidrodzhennia, 2006. – 225 s.

Shunko Ye. Ye. Vprovadzhennia kontseptsii podalshoho rozvytku perynatalnoi dopomohy v Ukraini / Ye. Ye. Shunko // Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna. – 2011. – T. 1, № 1. – S. 10–16.

Berger R. Perinatal brain injury/ R. Berger, Y. Garnier // J. Perinatal. Med. – 2000. – Vol. 28, № 4. – P. 261–285.

Ichani R. Respiratory distress in the newborn / R. Ichani // Child. Health. – 2004. – Vol. 33, № 2. – P. 82–84. 1

Interfacial properties of pulmonary surfactant layers / R. Wustneck, J. Perez-Gil, N. Wustneck [et al.] // Adv. Colloid Interface Sci. – 2005. – Vol. 117, № 1. – P. 33–58.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-07

Як цитувати

Shylo, K. A., & Nykytyuk, S. O. (2018). ЕТАПИ ВИХОДЖУВАННЯ НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ. РОЛЬ СЕСТРИНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Медсестринство, (1). https://doi.org/10.11603/2411-1597.2018.1.9110

Номер

Розділ

Статті