Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Для друку необхідно надсилати статті українською або англійською мовою, в яких публікуються результати оригінальних досліджень, а також інформація про основні наукові проблеми та результати наукових робіт у сфері медсестринства.

Статті потрібно писати за такою схемою: УДК, назва статті українською мовою (великими літерами), ініціали і прізвища авторів українською мовою, повна назва установи українською мовою, резюме українською мовою (250–300 слів), яке повинно містити такі структурні елементи, як: Вступ, Мета роботи, Основна частина, Висновки, ключові слова (до 8) українською мовою; назва статті англійською мовою (великими літерами), ініціали і прізвища авторів англійською мовою, повна назва установи англійською мовою, резюме англійською мовою (250–300 слів), яке повинно містити такі структурні елементи, як: Introduction, The aim of the study, The main part, Conclusions, ключові слова (до 8) англійською мовою.

Наукові статті, що подаються до друку українською мовою, повинні містити такі складові, як: Вступ, Мета роботи, Основна частина, Висновки, References. У статтях, написаних англійською мовою, необхідно виділити такі елементи: Introduction, The aim of the study, The main part, Conclusions, References.

Блок літератури під заголовком «REFERENCES» необхідно складати в порядку згадування. У тексті статті при посиланні на публікацію потрібно зазначати її номер у порядку згадування у квадратних дужках. Цей блок літератури для закордонних баз даних потрібно формувати за міжнародним стандартом APA (American Psychological Association (APA) Style).

    Зразки оформлення:

    Статті:

 1. Malanchuk, L.M., Shevchenko, A.E., & Malanchuk, A.S. (2020). Medsestrynskyy menedzhment u svoyechasniy diahnostytsi ta profilaktytsi klimakterychnykh rozladiv [Nursing management in timely diagnosis and prevention of menopausal disorders]. Medsestrynstvo – Nursing, 2, 49-53. DOI 10.11603/2411-1597.2020.2.11241 [in Ukrainian].

     Книги:

 1. Один автор

  Stadniuk, L.A. (2015). Aktualni pytannya herontolohiyi i heriatriyi u praktytsi simeynoho likarya [Current issues of gerontology and geriatrics in the practice of a family doctor]. Kyiv: O.Yu. Zaslavskyi [in Ukrainian].

  Два автори

  Stadniuk, L.A., & Prykhodko, V.Yu. (2015). Aktualni pytannya herontolohiyi i heriatriyi u praktytsi simeynoho likarya [Current issues of gerontology and geriatrics in the practice of a family doctor]. Kyiv: O.Yu. Zaslavskyi [in Ukrainian].

  Від трьох до семи авторів

  Stadniuk, L.A., Prykhodko, V.Yu., & Davidovych, O.V. (2015). Aktualni pytannya herontolohiyi i heriatriyi u praktytsi simeynoho likarya [Current issues of gerontology and geriatrics in the practice of a family doctor]. Kyiv: O.Yu. Zaslavskyi [in Ukrainian].

  Понад сім авторів

  Stadniuk, L.A., Prykhodko, V.Yu., Davidovych, O.V., Oliinyk, M.V., Mikropulo, I.R., Kononenko, O.A., … Shekera, O.G. (2015). Aktualni pytannya herontolohiyi i heriatriyi u praktytsi simeynoho likarya [Current issues of gerontology and geriatrics in the practice of a family doctor]. Kyiv: O.Yu. Zaslavskyi [in Ukrainian].

Для оформлення статті необхідно використовувати шрифт Times New Roman. Відстань між рядками – 1,5 інтервалу комп’ютерного стандарту, кегель 14; поля: верхнє і нижнє – 20 мм, ліворуч – 25 мм, праворуч – 10 мм. Таблиці, рисунки та інший ілюстративний матеріал потрібно надсилати окремим файлом. Формат файлів для тексту і таблиць – документ MS Word (doc, docx або rtf), для рисунків та іншого ілюстративного матеріалу – jpg, tif, bmp чи pdf. Для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки – чіткими. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного й того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається.

Стаття приймається до друку після перевірки на плагіат і подвійного сліпого рецензування незалежними експертами. Вона повинна бути ретельно перевірена та повністю відредагована. Публікація статей платна.

До статті необхідно додати довідку про автора(ів): прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, учене звання, поштова адреса, адреса електронної пошти, контактні телефони.

Науково-практичний журнал виходить чотири рази на рік.

Текст статті потрібно надіслати на електронну пошту журналу (nursing_j@tdmu.edu.ua) і зареєструвати її елект­ронний варіант у системі OJS на електронній сторінці журналу (сайт http://ojs.tdmu.edu.ua).

Відповідальний секретар журналу: Козак Ольга. Контакт­ний телефон редакції журналу: +38 (0352) 43-09-27.

Редакційна колегія залишає за собою право не розглядати статті за таких умов:

 • не відповідає вимогам до оформлення та до наукового стилю викладу матеріалу;
 • не має наукової новизни та практичної значущості;
 • не відповідає тематиці журналу;
 • виконана з використанням автоматичного комп’ютерного перекладача;
 • не відредагована (містить граматичні та стилістичні помилки);
 • порушено етику наукових досліджень, зокрема, якщо у статті виявлено плагіат.

Після публікації науково-практичного журналу електронні версії статей будуть розміщені у відкритому доступі на сайті журналу https://ojs.tdmu.edu.ua.

Редакція залишає за собою право корекції, скорочення і виправлення статті.

Автори несуть повну відповідальність за коректність наведених посилань!

Положення про конфіденційність

Редакційна колегія, колектив редакції журналу «Медсестринство» підтримують політику, спрямовану на дотри­мання принципів видавничої етики.

Імена й електронні адреси, які вказують користувачі сайту цього журналу, буде використано виключно для виконання внутрішніх технічних завдань журналу; їх не поширюватимуть та не передаватимуть стороннім особам. Більш детально про конфіденційність – у видавничій етиці.