Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

Керівництво для авторів

Керівництво для авторів

Надсилати для друку статті українською або англійською мовою, в яких публікуються результати оригінальних досліджень, а також інформація про основні наукові проблеми та результати наукових робіт у сфері медсестринства.

Статті треба писати за такою схемою: УДК, назва статті українською мовою (великими літерами), ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, резюме українською мовою (до 150 слів); назва статті англійською мовою (великими літерами), ініціали і прізвища авторів англійською мовою, повна назва установи англійською мовою, резюме англійською мовою (до 150 слів); ключові слова (до 8) українською та англійською мовами.

Наукові статті, що подаються до друку українською мовою, повинні містити такі складові: вступ, в якому відображено постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми та на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; основна частина, в якій автор викладає мету, основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямі, список літератури. З метою дотримання вищезазначених вимог слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: Вступ, Основна частина, Висновки та Список літератури. У статтях, що написані англійською мовою, необхідно виділити такі елементи: Introduction, Results, Conclusions.

Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1 інтервал, кегль 14, в алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: «Список Літератури», що оформлений згідно з ДСТУ 7.1:2006:

– статті:

 1. Литвинюк В. В. Негативний вплив хімічних чинників на медичну сестру в умовах лікувального закладу та заходи щодо їх профілактики / В. В. Литвинюк // Медсестринство. – 2020. – № 4. – С. 27–30. (1 автор)
 2. Ястремська С. О. Роль медичних сестер у паліативній (хоспісній) допомозі / С. О. Ястремська, О. С. Усинська // Медсестринство. – 2021. – № 3. – С. 4–7. (2 автори)
 3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2021. – № 1. – С. 39–61. (3 автори)
 4. Пролонгатори ліків на основі полімерних гідрогелів / В. Й. Скорохода, Ю. А. Мельник, Н. Б. Семенюк [та ін.] // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 3. – С. 25–29. (більше 3 авторів)

– дисертації:

 1. Бухальська С. Є. Розвиток педагогічної компетентності викладачів у системі методичної роботи медичного закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / С. Є. Бухальська. – Київ, 2013. – 319 с.

– автореферати дисертацій:

 1. Головкін В. В. Біофармацевтичне обгрунтування складу, технології та дослідження м’яких інтравагінальних лікарських форм з мефенаміну натрієвою сіллю та мебетізолом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : спец. 15.00.01 /В. В. Головкін. – Львів, 1997. – 18 с.

– авторські свідоцтва:

 1. А. с. 1458020 СССР, МКИ3 ВО 5 С 9/06. Аппарат для нанесения пленочных покрытий на твердые лекарственные формы в псевдоожиженном слое / И. А. Демчук, Р. А. Беряк, Я. А. Максимович (СССР). – № 3360576/29–08 ; заявл. 01.10.85 ; опубл. 30.03.86, Бюл. № 11.

– патенти:

 1. Пат. 54177 А Україна. 7 А61К31/00. Стоматологічні плівки антивірусної дії «Віруплен» / Коритнюк Р. С., Давтян Л. Л., Коритнюк О. Я., Дзюбан Н. Ф., Петюнін Г. П. ; заявл. 31.05.2002 ; опубл. 17.02.2003, Бюл. № 2.

– книги:

 1. Касевич Н. М. Медсестринська етика і деонтологія : підручник / Н. М. Касевич. – К. : Медицина, 2009. – 200 с. (1 автор)
 2. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с. (2 автори)
 3. Пасєчко Н. В. Основи сестринської справи / Н. В. Пасєчко, М. О. Лемке, П. Є. Мазур. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 554 с. (3 автори)
 4. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). (4 автори)
 5. Практичне медсестринство : навч. посіб. / [Л. Я. Ковальчук, О. І. Яшан, С. О. Ястремська та ін.] ; за ред. Л. Я. Ковальчука. – Тернопіль : ТДМУ, 2012. – 432 с. (5 і більше авторів)

– матеріали конференцій, з’їздів:

 1. Бабенко Т. П. Дослідницька діяльність студентів у контексті реформування медсестринської освіти / Т. П. Бабенко // Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Житомир, 23 листоп. 2012 р.). – Житомир, 2012. – 268 с.

У тексті статті при посиланні на публікацію потрібно зазначати її номер в порядку згадування у квадратних дужках.

Обсяг статті, включно зі списком цитованої літератури (без анотацій), не повинен перевищувати 8 сторінок, обсяг проблемної статті, огляду літератури, лекції – 12 сторінок, короткого повідомлення, рецензії – 5 сторінок формату А4. Шрифт – Times New Roman. Відстань між рядками – півтора інтервали комп’ютерного стандарту, кегель 14; поля: верхнє і нижнє – 20 мм, ліворуч – 25 мм, праворуч – 10 мм. Середня кількість знакомісць у рядку – 65, кількість рядків на одній сторінці – до 30. Таблиці, рисунки та інший ілюстративний матеріал потрібно подавати окремим файлом. Формат файлів для тексту і таблиць – документ MS Word (doc, docx або rtf), для рисунків та іншого ілюстративного матеріалу – jpg, tif, bmp чи pdf. Для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки – чіткими. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного й того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається.

Статті приймаються до друку після перевірки на плагіат та подвійного сліпого рецензування незалежними експертами. Стаття має бути ретельно перевірена та повністю відредагована.

До статті додається довідка про автора: прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, поштова адреса, адреса електронної пошти, контактні телефони.

Науковий журнал виходить чотири рази на рік. З метою заохочення авторів до друку статей з проблем медсестринства, що відповідає інтересам подальшого входження журналу до міжнародних баз даних та державної політики розвитку міжнародного наукового співробітництва, публікація статей в 2021 році здійснюється безкоштовно.

Текст статті потрібно надсилати на електронну пошту журналу [nursing@tdmu.edu.ua] або зареєструвати електронний варіант статті в системі OJS на електронній сторінці журналу (сайт http://ojs.tdmu.edu.ua).

Відповідальні секретарі журналу: Креховська-Лепявко Ольга Миколаївна, Галіяш Наталія Богданівна (контактний телефон редакції журналу +38 (0352) 43-09-27. Поштова адреса: Навчально-науковий інститут медсестринства, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001.

Редакційна колегія залишає за собою право не розглядати статтю за таких умов:

 • не відповідає вимогам до оформлення та до наукового стилю викладу матеріалу;
 • не має наукової новизни та практичної значущості;
 • не відповідає тематиці журналу;
 • виконано з використанням автоматичного комп'ютерного перекладача;
 • не відредагована (містить граматичні та стилістичні помилки);
 • порушено етику наукових досліджень, зокрема, якщо у статті виявлено плагіат.

Після публікації наукового журналу електронні версії статей будуть розміщені у відкритому доступі на сайті журналу https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing

Редакція залишає за собою право корекції, скорочення і виправлення статті.

Автори несуть повну відповідальність за коректність наведених посилань! 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.