Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing <p><em>В журналі висвітлюються нові досягнення в медсестринській освіті та практиці, питання психології, педагогіки та менеджменту в роботі старших і головних медсестер; представлений досвід кращих медсестер різного профілю, наукова робота та багато іншого.</em><br><em><strong>ISSN 2415-3028 (Online), ISSN 2411-1597 (Print), ICV = 54.58, ICV 2018 = 59,08</strong><br></em></p> Ternopil National Medical University uk-UA Медсестринство 2411-1597 ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР ТЕРАПЕВТИЧНИХ ВІДДІЛЕНЬ ТА МЕДИЧНИХ СЕСТЕР, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У ВІДДІЛЕННЯХ, ДЕ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ ПАЦІЄНТАМ З КОРОНАВІРУСНОЮ ХВОРОБОЮ (COVID-19) https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12893 <p>Статтю присвячено вивченню частоти і вираження тривожно-депресивних розладів у медичних сестер, які працюють у терапевтичних відділеннях та у відділеннях, де надають допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19).</p> М. М. Двуліт І. Я. Криницька М. І. Марущак Авторське право (c) 2022 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-05-19 2022-05-19 2 4 7 10.11603/2411-1597.2022.2.12893 РОЛЬ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ДОСЯГНЕННІ ІНТЕГРАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗА УМОВ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12894 <p>У статті проаналізовано роль гуманітарних дисциплін у досягненні інтегральних результатів за умов змішаного навчання під час підготовки майбутніх фахівців медичної галузі. З’ясовано, що специфіка викладання гуманітарних дисциплін зобов’язує кожного викладача шукати паралелі наук, які допомагають здобути ґрунтовні комплексні знання через призму міжпредметних зв’язків.</p> В. Й. Кульчицький Авторське право (c) 2022 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-05-19 2022-05-19 2 8 10 10.11603/2411-1597.2022.2.12894 ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПОЛІПШЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ ПОХИЛОГО ВІКУ https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12895 <p>Актуальність і значимість дослідження зумовлені змінами демографічної ситуації у країні та світі. Це дослідження продемонструвало, що довготривала паліативна допомога, яку надають інкурабельним пацієнтам похилого віку, в тому числі неонкологічна, має різну характеристику медико-соціальних потреб та вимагає комплексного підходу в геріатричній практиці.</p> Л. В. Радецька А. І. Смачило Д. І. Борух Т. В. Ротар Авторське право (c) 2022 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-05-19 2022-05-19 2 11 13 10.11603/2411-1597.2022.2.12895 ОСНОВНІ ПРАВИЛА КОМУНІКАЦІЇ В МЕДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12896 <p>Оскільки професійна медична діяльність на будь-якому рівні нерозривно пов’язана з процесом і проблемами спілкування, доведено необхідність формувати комунікативну компетентність медичних працівників, а це вимагає не лише наявності певних знань, а й сформованості спеціальних навичок, які проаналізовано в даній статті.</p> С. М. Климович Авторське право (c) 2022 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-05-19 2022-05-19 2 14 16 10.11603/2411-1597.2022.2.12896 ДИСТАНЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12897 <p>У статті проаналізовано важливість використання дистанційних освітніх технологій у практично-орієнтованій підготовці майбутніх медичних фахівців. З’ясовано, що підготовка медичних кадрів за сучасних умов реформування охорони здоров’я в Україні повинна бути спрямована на задоволення потреби у кваліфікованих та досвідчених медичних фахівцях.</p> В. Й. Кульчицький Авторське право (c) 2022 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-05-19 2022-05-19 2 17 19 10.11603/2411-1597.2022.2.12897 АНАЛІЗ ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ В ПЕДІАТРИЧНІЙ ПОПУЛЯЦІЇ https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12898 <p>Дитяча гінекологія – це особлива медична субспеціальність, яка передбачає співпрацю медичних пра­цівників з гінекології, педіатрії та урології. Дана спеціальність відрізняється від загальної гінекології через особливості, пов’язані з розвитком і анатомією дівчаток та підлітків і необхідністю делікатного підходу при обстеженні таких пацієнток. Гінекологічні проблеми, що виникають у педіатричній популяції, є унікальними для цієї вікової групи і передбачають наявність у лікаря та медсестри навичок, що відрізняються від тих, які використовують для дорослих пацієнток.</p> А. Ю. Клепець Д. Р. Галіяш Авторське право (c) 2022 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-05-19 2022-05-19 2 20 23 10.11603/2411-1597.2022.2.12898 СУЧАСНІ АСПЕКТИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З АЛІМЕНТАРНИМ ОЖИРІННЯМ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ФІТОТЕРАПІЇ https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12899 <p>У статті на основі теоретичного аналізу наукової та спеціальної літератури обґрунтовано доцільність проведення комплексного реабілітаційного лікування хворих з ожирінням. При дотриманні комплекс­ного підходу, що включає дієтотерапію, фітотерапію, ЛФК, фізіотерапевтичні методи лікування, мож­ливим є досягнення стійкого позитивного результату.</p> Л. О. Лещук А. О. Голяченко Авторське право (c) 2022 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-05-19 2022-05-19 2 24 27 10.11603/2411-1597.2022.2.12899 ІГРОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ РУХОВОГО РОЗВИТКУ https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12900 <p>У статті проведено аналіз реабілітаційних заходів із застосуванням ігротерапії в дітей із затримкою рухо­вого розвитку. Включення в програму фізичної терапії дітей дошкільного віку із затримкою рухових функцій ігротерапії формує мотивацію до самостійної рухової активності, вона є природною діяльністю пацієнтів цієї вікової категорії.</p> Ж. О. Семеніна А. О. Голяченко Авторське право (c) 2022 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-05-19 2022-05-19 2 28 30 10.11603/2411-1597.2022.2.12900 ОЦІНКА ПОРУШЕНЬ БАЛАНСУ В ПАЦІЄНТІВ З ВЕРТЕБРОГЕННИМ БОЛЬОВИМ СИНДРОМОМ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12905 <p>У статті оцінено та проаналізовано основні реабілітаційні підходи, які застосовують при порушенні балансу в пацієнтів з вертеброгенним больовим синдромом. У ході дослідження використано такі ме­тоди фізичної терапії, як: підвісна система Redcord, мануальна терапія Mullіgan, профілактор Євмінова і терапевтичні вправи. У цій роботі ми порівняли та дослідили, який з методів фізичної терапії є ефективнішим.</p> Ю. Ф. Котик Д. В. Попович Авторське право (c) 2022 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-05-19 2022-05-19 2 31 32 10.11603/2411-1597.2022.2.12905