ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПІДГОТОВЦІ МЕДСЕСТРИ

L. K. Romanishena – Lanovska, O. N. Lytvynova, S. O. Yastremska

Анотація


У статті висвітлено питання запровадження інноваційних методів у післядипломну підготовку медичних сестер на прикладі асоціації відділення підвищення кваліфікації молодших медичних сестер Дубенського медичного коледжу з Рівненською обласною асоціацією сестер медичних.


Повний текст:

тут

Посилання


Lysenko M. V. Innovacijna paradygma vyshhoyi osvity Ukrayiny za umov perexodu do informacijnogo suspilstva : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenyakand. filos. nauk: 09.00.10 / M. V. Lysenko ; Mystecztvo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrayiny, Nacz. texn. un-t Ukrayiny «Kyyiv. politexn. in-t». – K., 2013. – 16 s.

Pro vyshhu osvitu: Zakon Ukrayiny vid 1 lypnya 2014 r. # 1556‑VII // Oficz. visn. Ukrayiny. – 2014. – # 63. – 1728 s.

Programma ustojchivogo razvitiya na period posle 2015 goda [EHlektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/relconf/documents/meetingdocument/wcms_221646.pdf

Bespal'ko V. P. Pedagogika i progressivnye tekhnologii obucheniya / V. P. Bespal'ko. – M. : Izdatel'stvo IRPO MO RF, 1995. – 336 s.

Innovaciyi u vyshhij osviti: problemy, dosvid, perspektyvy : monografiya / P. Yu. Saux [ta in.] ; red. P. Yu. Saux. – Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2011. – 443 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2411-1597.2016.4.7460

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.