No 1 (2018)

DOI: https://doi.org/10.11603/2311-9624.2018.1

Full Issue

View or download the full issue ТИТУЛКА (Українська) ЗМІСТ (Українська)

Table of Contents

Terapeutic stomatology

N. O. Hevkaliuk
O. V. Denga, T. A. Pyndus, S. A. Shnajder
S. B. Kostenko, I. Y. Hangur, I. V. Sorokopud, M. Y. Goncharuk-Khomyn, G. N. Nakashidze
A. V. Mandych
Kh. T. Sydorak

Surgical stomatology

Ya. V. Pyuryk, Hr. V. Pohoretska, L. O. Patskan

Children’s stomatology

O. Ya. Vydoynyk
А. V. Маrchenko
V. V. Shcherba, M. M. Korda