Використання біохімічних маркерів кісткового метаболізму в стоматології

Автор(и)

  • N. B. Kuzniak
  • S. I. Boytsanyuk
  • I. O. Sukhovolets

DOI:

https://doi.org/10.11603/2311-9624.2015.1.6176

Анотація

Метаболічно активна кісткова тканина піддається постійному ремоделюванню. Ці процеси зумовлені активністю остеокластів (резорбція), остеобластів (формування) і остеоцитів. Огляд біохімічних маркерів кісткового метаболізму представлено поряд з показаннями для їх клінічного використання.

Посилання

Bыkov V. L. Hystolohyia y эmbryolohyia orhanov polosty rta cheloveka : uchebn. posob. / V. L. Bыkov. – SPb. : Spetsyalnaia literatura, 1998. – 248 s.

Danylevskyi N. F. Zabolevanyia parodonta / N. F. Danylevskyi, A. V. Borysenko. – K. : Zdorovia, 2000. – 464 s.

Povorozniuk V. V. Rol markeriv remodeliuvannia kistkovoi tkanyny u diahnostytsi systemnoho osteoporozu / V. V. Povorozniuk, N. I. Balatska // Mystetstvo likuvannia. – 2013. – № 2–3. S. 12–14.

Ermakova Y. P. Sovremennыe byokhymycheskye markerы v dyahnostyke osteoporoza / Y. P. Ermakova, Y. A. Pronchenko // Osteoporoz y osteopatyy. – 1998. – № 1. – S. 24–26.

Ermakova Y. P. Byokhymycheskye markerы obmena kostnoi tkany y ykh klynycheskoe yspolzovanye / Y. P. Ermakova // Laboratoryia. – № 1. – 2001. – S. 3–5.

Ermakova Y. P. Sovremennыe byokhymycheskye markerы v dyahnostyke osteoporoza / Y. P. Ermakova, Y. A. Pronchenko // Medytsynskyi nauchno-praktycheskyi zhurnal «Osteoporoz y osteopatyy». – 1998 – № 1. – S. 20–27.

Kosenko K. N. Narushenyia kaltsyi-fosfornoho obmena y metabolyzma kostnoi tkany u lyts molodoho vozrasta y vlyianye ykh na razvytye y stepen tiazhesty zabolevanyi parodonta / K. N. Kosenko // Visnyk stomatolohii. – 2003. – № 4. – S. 20–27.

Mazur Y. P. Kostnaia systema y zabolevanyia parodonta / Y. P. Mazur // Sovremennaia stomatolohyia. – 2002. – № 3. – S. 32–40.

Mazur I. P. Stukturno-funktsionalnyi stan tkanyn parodontu v liudei riznoho viku ta stati // Sovremennaia stomatolohyia. – 2005. – № 4. – S. 48–51.

Mashchenko Y. S. Ynterleikynы pry heneralyzovannom parodontyte / Y. S. Mashchenko // Visnyk stomatolohii. – 2002. – № 3. – S. 11–14.

Mashchenko I. S. Rol hormonalnykh zmin u rozvytku osteoporozu alveoliarnoi kistky u khvorykh na heneralizovanyi parodontyt / I. S. Mashchenko // Visnyk stomatolohii. – 2001. – № 2. – S. 19–20.

Nasonov E. L. Problemы osteoporoza: yzuchenye byokhymycheskykh markerov kostnoho metabolyzma / E. L. Nasonov // Klynycheskaia medytsyna. – 1998. – № 5. – S. 20–25.

Osteoporoz: эpydemyolohyia, klynyka, dyahnostyka, profylaktyka y lechenye / pod red. N. A. Korzha, V. V. Povorozniuka, N. V. Dedukh, Y.A. Zupantsa. – Kh. : Zolotыe stranytsы, 2002. – 648 s.

Povorozniuk V. V. Kostnaia systema y zabolevanyia parodonta / V. V. Povorozniuk, Y. P. Mazur. – K., 2003. – 446 s.

Podrushniak E. P. Osteoporoz — problema veka / E. P. Podrushniak. – Symferopol : Odyssei, 1997. – 216 s.

Rozhynskaia L. Ya. Systemnыi osteoporoz: praktycheskoe rukovodstvo dlia vrachei. – M. : Yzdatel Mokeev, 2000. – 196 s.

Romanenko O. M. Deiaki pytannia reheneratsii alveoliarnoi kistky / O. M. Romanenko : materialy I (VIII) zizdu Asotsiatsii stomatolohiv Ukrainy. – K., 1999. – 241c.

Syvovol S. Y. Osteoporoz: obshchemedytsynskye y parodontolohycheskye aspektы / S. Y. Syvovol // Stomatoloh : zhurn. dlia praktykuiushcheho stomatoloha y zubnoho tekhnyka. ChF «Mehapolys». – Kharkov, 2003. – № 6. – S. 38–39.

TRAP-5b – novыi serolohycheskyi marker metastatycheskoho porazhenyia kostnoi tkany / N. S. Serheeva, N. V. Bohdanova, M. P. Myshunyna [y dr.]// Ros. onkol. zhurn. – 2005. – № 6. – S. 8–12.

Fastovets O. O. Systemni porushennia metabolizmu kistkovoi tkanyny u khvorykh na heneralizovanyi parodontyt / O. O. Fastovets // Visnyk stomatolohii. – 2000. – № 2. – S. 15–17.

Fedianovych I. M. Osoblyvosti porushen metabolizmu kistkovoi tkanyny parodonta pry heneralizovanomu parodontyti ta mozhlyvosti yikh spriamovanoi farmakolohichnoi korektsii : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. med. nauk / I. M. Fedianovych. – Kyev, 2004.

Tsepov L. M. Zabolevanyia parodonta: vzghliad na problemu / L. M. Tsepov. – M. : MEDpress-ynform. – 2006. – 192 s.

Chumakova Yu. H. Patohenetychne obgruntuvannia metodiv kompleksnoho likuvannia heneralizovanoho parodontytu : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia dokt. med. nauk : spets. 14.01.22 / Yu. H. Chumakova. – Odesa, 2008. – 37 s.

Bettica P. Biochemical markers of bone metabolism in the assessment ofosteoporosis / R. Bettica, L. Moro // JIFCC. – 1995. – Vol. 7. – R. 16–22.

Hughes F. J. Interleukin-6 inhibits bone formation in vitro / F. J. Hughes, G. L. Howells // Bone Mineral. – 1993. – Vol. 21. – P. 21–28.

Lai Y-L. Osteoporosis and Periodontal Disease / Y-L. Lai // Journal of the Chinese Medical Association. – 2004. – Vol. 67. – № 8. – P. 387–388.

Hildebolt C. F. Osteoporosis and oral bone loss / C. F. Hildebolt // Dento-maxillo-fac. Radiol. – 1997. – Vol. 26. – № 1. – P. 3–15.

Mc Cormick R. Osteoporosis: Integrating biomarkers and other diagnostic correlates into the management of bone flagility Mc / R. Cormick // Alternative Medicine Review. – 2007. – Vol. 12, N 2. – P. 127–130.

Mohammad A. R. Osteoporosis and periodontal disease: a review / A. R. Mohammad, J. D. Jones, M. A. Brunsvold // Journal of the California Dental Association. – 1994. – № 3 (22). – P. 69–75.

Osteoporosis: an evidence-based guide to prevention and management / S. R. Cummings, F. Cosman, S. J. Philadelphia / American College of Physicians, – 2002. – 290 pages

Singer F. R. Using biochemical markers of bone turnover in clinical practice / F. R. Singer, D. R. Eyre // Cleveland Clinic Journal of Medicine. – 2008. – Vol. 75, № 10. – R. 739–750.

Seibel M. J. Biochemical Markers of Bone Turnover Part I: Biochemistry and Variability / M. J. Seibel // Clin. Biochem. Rev. – 2005. – № 26(4). – R. 97–122.

The Facial Skeleton in Patients with Osteoporosis: A Field for Disease Signs and Treatment Complications / A. Kyrgidis, T-G. Tzellos, K. Toulis [et al.] // Journal of Osteoporosis. – 2011. – № 3. – P. 17–28.

The use of biochemical markers of bone turnover in osteoporosis / P. D. Delmas, R. Eastell, P. Garnero [et al.] // Osteoporosis Int. – 2000. – Vol. 11(6). – P. 2–17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-28

Як цитувати

Kuzniak, N. B., Boytsanyuk, S. I., & Sukhovolets, I. O. (2016). Використання біохімічних маркерів кісткового метаболізму в стоматології. Клінічна Стоматологія, (1). https://doi.org/10.11603/2311-9624.2015.1.6176

Номер

Розділ

Хірургічна стоматологія