Дистанційна форма навчання на післядипломній освіті підготовки лікарів-інтернів-стоматологів: міф чи реальність

Автор(и)

  • О. М. Ільницька Івано-Франківський національний медичний університет
  • A. B. Костишин Івано-Франківський національний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.11603/2311-9624.2021.1.12043

Ключові слова:

дистанційне навчання, дистанційне навчання лікарів-інтернів, лікар-стоматолог, післядипломна освіта, маніпуляційна стоматологічна допомога

Анотація

Резюме. На сьогодні прогресивним у розвитку нашого інформаційного суспільства сфери технологій виступає дистанційна освіта як нова освітня парадигма розвитку освітньо-інформаційного простору.

Мета дослідження – розглянути та визначити значення дистанційної форми навчання на процес професійної підготовки лікарів-інтернів стоматологів на етапі післядипломної освіти. Також довести  недоцільність запровадження дистанційного навчання у післядипломній освіті лікарів-стоматологів.

З огляду на це, у статті актуалізовано проблему дистанційної форми навчання лікарів-інтернів на етапі післядипломної підготовки фахівців у сфері стоматології. Розкривається поняття дистанційного навчання та його плюси і мінуси у підготовці лікарів-інтернів. Запропоновано власні визначення понять «дистанційне навчання» та «дистанційне навчання лікарів-інтернів». Розглянуто деякі моменти нормативно-правового регулювання безперервного професійного розвитку фахівців з охорони здоров’я та особливості правового регулювання надання стоматологічних послуг. Визначено значення дистанційного навчання у професійному становленні лікаря-стоматолога на етапі його післядипломної підготовки, адже така форма навчання є недоцільною для одержання освіти і підвищення кваліфікації на даному етапі професійного розвитку. Також з’ясовано ефективність дистанційного навчання у професійному розвитку лікарів-стоматологів на етапі післядипломної освіти шляхом відповідей на актуальні суспільні запитання в медичній освіті. Оскільки використання дистанційної форми навчання на етапі післядипломної підготовки лікаря-інтерна не дасть позитивного впливу на рівень професійної підготовки і готовності майбутнього стоматолога до виконання своїх професійних обов’язків, де професійні вміння і навики набуваються в процесі безпосереднього контакту з пацієнтом.

Посилання

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro systemu bezperervnoho profesiinoho rozvytku fakhivtsiv u sferi okhorony zdorovia [On approval of the Regulations on the system of continuous professional development of specialists in the field of health care]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28 bereznia 2018 r. № 302 – Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of March 28, 2018 No 302 [in Ukrainian].

Andreyev, A. A., & Soldatkin, V. I. (1999). Distantsionnoye obucheniye: sushchnost, tekhnologiya, organizatsiya [Distance learning: essence, technology, organization]. Moscow: Izd-vo MESI [in Russian].

Afanasyeva, A. A., & Afanasyev, A. S. (2008). Ekspertnyye metody prinyatiya resheniy o vybore sistemy distantsionnogo obucheniya dlya poslediplomnogo meditsinskogo obrazovaniya [Expert methods of making decisions on the choice of a distance learning system for postgraduate medical education]. Proceedings of the XV Vserossiyskoy nauchno-metodicheskoy konferentsii «Telematika 2008» – XV All-Russian Scientific and Methodological Conference "Telematics 2008". Saint-Petersburg [in Russian].

Bezprozvanna, V. M., & Parashchych I. M. (2008). Osoblyvosti pravovoho rehuliuvannia nadannia stomatolohichnykh posluh [Features of legal regulation of dental services]. Proceedings from: II Vseukrainska naukovo-praktychna

konferentsiia «Medychne pravo Ukrainy: pravovyi status patsiientiv v Ukraini ta yoho zakonodavche zabezpechennia (henezys, rozvytok, problemy i perspektyvy vdoskonalennia)» – The II All-Ukrainian Scientific and Practical Conference "Medical law of Ukraine: the legal status of patients in Ukraine and its legislation (genesis, development, problems and prospects for improvement)" (pp. 30–33). Lviv: Vyd-vo LOBF “Medytsyna i pravo” [in Ukrainian].

Voronenko, Yu. V., & Mintser, O. P. (2011). Bezperervnyi profesiinyi rozvytok likariv i provizoriv – novi pryntsypy pobudovy systemy [New principles of construction of continuousprofessional development system of doctors andpharmaceutists]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 41–44 DOI: https://doi.org/10.11603/me.v0i2.862 [in Ukrainian].

Vyshnivskyi, V. V., Hnidenko, M. R., Haydur, H. I., & Ilin, O. O. (2014). Orhanizatsiia dystantsiinoho navchannia. Stvorennia elektronnykh navchalnykh kursiv ta elektronnykh testiv: navch. posib. [Organization of distance learning. Creation of electronic training courses and electronic tests: textbook]. Kyiv: DUT [in Ukrainian].

Galiy, L. V., Shulga, L. I., Yakushchenko, V. A., Nartov, P. V., Burian, K. O., & Bagan, S. O. (2019). Vprovadzhennia dystantsiinoi formy navchannia v systemu pisliadyplomnoi osvity: problemni pytannia sohodennia [Implementing the distance learning in the system of postgraduate education: problem issues of modernity]. Problemy bezperervnoi medychnoi osvity i nauky – Problems of Uninterrupted Medical Trainiang and Science, 3, 14–20 [in Ukrainian].

Hurevych, R.S., & Kademiya, R.S. (2007). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v navchalnomu protsesi i naukovykh doslidzhenniakh [Information and communication technologies in the educational process and scientific research]. Kyiv: Osvita Ukrainy [in Ukrainian].

Grigoriev, N. N., Bobrovskaya, E. A., & Grigoriev, S. N (2016). Aktualnyye voprosy obucheniya khirurgii [Actual questions in technologies of teaching surgery]. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya – Modern Problems of Science and Education. Surgery, 4. Retrieved from: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24912 [in Russian].

Lebedeva, M. B., Agaponov, S. V., Goryunova,

M. A., Kostikov, A. N., Kostikova, N. A., Nikitina, L. N., & Shilova, O.N. (2010). Distantsionnyye obrazovatelnyye tekhnologii: proyektirovaniye i realizatsiya uchebnykh kursov [Distance educational technologies: design and implementation of training courses]. Lebedeva,

M.B. (Ed.). 336 p. Saint-Petersburg: BKHV-Peterburg [in Russian].

Dudina, M.N. (2010). Novaya obrazovatelnaya paradigma: problemy soderzhaniya obrazovaniya [New educational paradigm: problems of the content of education]. Obrazovaniye i nauka – Education and Science, 2, 3–16 [in Russian].

Yeshchenko, A. V. (2013). Vykorystannia dystantsiinoho navchannia v systemi pisliadyplomnoi osvity: suchasne i maibutnie [The use of distance learning in the system of postgraduate education: present and future]. Problemy bezperervnoi medychnoi osvity i nauky – Problems of Uninterrupted Medical Trainiang and Science, 2 (10), 5–0 [in Ukrainian].

Karkavina, D. Yu. (2007). Nastolnaya kniga patsiyenta, ili kak zashchitit svoi prava pri obrashchenii za meditsinskoy pomoshchyu [Patients handbook, or how to protect your rights when seeking medical help]. Rostov-na-Donu: Feniks [in Russian].

Kovalchuk, L. Ya. (2000). Osnovni tendentsii rozvytku svitovoi vyshchoi shkoly. Vprovadzhennia suchasnykh tekhnolohii v navchalnyi protses Ternopilskoi derzhavnoi medychnoi akademii im. I. Ya. Horbachevskoho: dosiahnennia i perspektyvy [The main trends in the development of world higher education. Introduction of modern technologies in the educational process of Ternopil State Medical Academy named after

I. Horbachevsky: achievements and prospects]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 5–11 [in Ukrainian].

Kukharenko, V. M., Rybalko, O. V., & Syrotynko, N. H. (2002). Dystantsiine navchannia: umovy zastosuvannia: navch. posib. [Distance learning: conditions of application: textbook]. 3-е vyd. Kharkiv: NTU «KHPI», Torsinh [in Ukrainian].

Bolotina, N. B. (Eds.). (2001). Medychne pravo Ukrainy: Zbirnyk normatyvno-pravovykh aktiv [Medical law of Ukraine: collection of normative-legal acts]. Vydavnychyi Dim: «In Yure» [in Ukrainian].

Merkulova, O. G. (2012). Sovremennyy etap razvitiya obshchestva: problema terminologii [The modern stage of development of society: the problem of terminology]. Mezhdistsiplinarnyye issledovaniya v nauke i obrazovanii – Interdisciplinary Research in Science and Education, 1, 26–30 [in Russian].

(2012). Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na 2012–2021 roky [National strategy for the development of education in Ukraine for 2012–2021]. Retrieved from: http://www.nmu.edu.ua/legis2.php [in Ukrainian].

Olnev, A.S. (2015). Ispolzovaniye novykh tekhnologiy v distantsionnom obuchenii [The use of new technologies in distance learning]. Aktualnyye problemy sovremennoy nauki – Actual Problems of Modern Science, 1, 96 [in Russian].

Sokolova, I.I., Stoyan, O.Yu., & Denysova, O.H. (2017). Pytannia formuvannia profesiinoi kompetentnosti likaria-stomatoloha v internaturi [Questions of formation of professional competence of a dentist in an internship]. Proceedings from 43

naukovo-metodychna konferentsiia, prysviachena 50-richchiu zapochatkuvannia internatury v Kharkivskomu natsionalnomu medychnomu universyteti: «Suchasnyi stan ta perspektyvy pidhotovky likariv-interniv u Kharkivskomu natsionalnomu medychnomu universyteti» – 43-th Scientific Methodical Conference dedicated to the 50th anniversary of the internship at Kharkiv National Medical University: «Current state and prospects of training of interns at the Kharkiv National Medical University». Kharkiv: KHNMU [in Ukrainian].

Symchuk, Kh.S. (2016). Perspektyvy ta problemy bezperervnoi osvity v simeinii medytsyni [Perspectives and problems of continuous education in family medicine]. Bukovynskyi medychnyi visnyk – Bukovynian Medical Herald, 4 (80), 246-249 [in Ukrainian].

Tarasova, T.B. (2018). Vykorystannia elementiv dystantsiinoho navchannia u vyshchomu navchalnomu zakladi: pohliady psykholoha [The use of elements of distance learning in higher education: the views of a psychologist]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and Mathematical Education, 1, 316–321 [in Ukrainian].

Tregubova, Ye.S., Petrova, Ye.S., & Dautova, O.B. (2009). Samostoyatelnaya rabota v vysshey meditsinskoy shkole i yeye rol v formirovanii lichnosti budushchego spetsialista [Independent work in higher medical school and its role in shaping the personality of a future specialist]. Proceedings from Vserossiyskoy nauch.-metod. konf. «Psikhologo-pedagogicheskiye aspekty sovershenstvovaniya kachestva meditsinskogo i farmatsevticheskogo obrazovaniya» posvyashchennoy 90-letiyu SAMGMU – All-Russian Scientific Methodical Conference "Psychological and pedagogical aspects of improving the quality of medical and pharmaceutical education" dedicated to the 90th anniversary of SAMGMU (pp. 160–161) [in Russian].

Fadeyev, G.N. (2013). Integrativno-aksiologicheskiy podkhod k sozdaniyu sistem distantsionnogo obrazovaniya [Integrative-axiological approach to the creation of distance education systems]. Distantsionnoye i virtualnoye obucheniye – Distance and virtual training, 3, 31–39 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-30

Як цитувати

Ільницька, О. М., & Костишин A. B. (2021). Дистанційна форма навчання на післядипломній освіті підготовки лікарів-інтернів-стоматологів: міф чи реальність. Клінічна Стоматологія, (1), 70–79. https://doi.org/10.11603/2311-9624.2021.1.12043

Номер

Розділ

Освіта в стоматології і обмін досвідом